بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با توجه به رشد و توسعه فناوری‌های جدید، به­گونه مداوم، رویکردهای جدیدی در زمینه تدریس و آموزش شکل می‌گیرد. یادگیری ترکیبی به عنوان رویکردی جدید، به معنای ترکیب یادگیری برخط با یادگیری سنتی چهره به چهره می‌باشد و به خاطر فائق آمدن بر محدودیت‌های یادگیری کاملاً مجازی و یادگیری سنتی شکل گرفته است. از این رو، جهت پیاده سازی و طراحی مناسب رویکرد یادگیری ترکیبی، بررسی توانمندی‌ها و دیدگاه دانشجویان نسبت به این رویکرد جدید، امری ضروری بشمار می­رود. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان، بر دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری شامل، تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مشهد بوده است. تعداد افراد نمونه 382 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، شامل؛ پرسش‌نامه انگیزش تحصیلی ولرند و همکاران، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مهارت رایانه‌ای و پرسش‌نامه دیدگاه دانشجویان به رویکرد یادگیری ترکیبی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که، دانشجویان دیدگاه موافقی نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی داشتند، جنسیت دانشجویان بر دیدگاه آنان نسبت به یادگیری ترکیبی تأثیر نداشته است، مقدار انگیزش بیرونی دانشجویان زن بیش­تر از دانشجویان مرد بوده است و متغیرهای مهارت رایانه‌ای، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی پیش‌بینی کننده‌های مناسبی برای دیدگاه دانشجویان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی بوده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Students' Academic Motivation and Computer Skills in Their Attitudes toward Blended Learning Approach

نویسندگان [English]

  • A.K A 1
  • H. J 2
  • B. M 3
  • M. A 3
چکیده [English]

When new technologies develop, new approaches to learning and teaching will grow. As a new approach to learning, blended learning that combines online learning with traditional face-to-face learning was established in order to remove the limitations of an entirely virtual learning or a totally traditional learning. To apply this new approach, it is essential to study students' capabilities and their attitudes toward it. Thus, this study aimed to investigate the effect of academic motivation and computer skills on their views about blended learning. This descriptive-comparative study included all students in Mashhad Payame-Noor University. Out of this population, 382 students were selected randomly as the study sample. Research instruments were Welrand et. al.'s academic motivation questionnaire and a researcher-made questionnaire of students' computer skills and students’ attitudes toward blended learning. The results suggested that they had a positive attitude toward blended learning and that it was not significantly affected by their gender. The external motivation of female students was higher than that of male ones. The students' computer skills, external and internal motivations were appropriate predictors of their attitudes toward blended learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blended learning
  • Computer skills
  • Academic Motivation
  • Students
  • Payame-Noor University