بررسی خصوصیات مدیران آموزشی موفق از نظر معلمان: تلاش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد برای مطالعه ویژگی های مدیریت موفق مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه کردستان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد اساسی مدیران آموزشی موفق به قصد ساخت ابزاری برای اندازه گیری ویژگی­های مدیران موفق مدارس بود. رویکرد اصلی در این پژوهش، کمی با استفاده از راهبرد اکتشافی بوده و جامعه آماری آن معلمان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان استان کرمانشاه بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای، تعداد 356 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه­ی محقق ساخته، که مبتنی بر مرحله­ی کیفی پژوهش بود، و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.94 تعیین گردید، جمع آوری شد. روش تحلیل داده­ها عمدتا تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل مولفه­های اصلی بود. نتایج نشان داد که از نظر معلمان معیار مدیر آموزشی موفق باید دارای 5 بعد اساسی باشد: توسعه سرمایه اجتماعی مدرسه، قابلیت­های و منش فردی مدیر، رابطه، توسعه حرفه­ای کارکنان و خودمحوری و بینش محدود مدیر. ضریب اعتبار این ابعاد بر اساس آلفای کرونباخ بین 0.78 تا 0.90 تعیین گردید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Characteristics of Successful Educational Principals: Towards Developing a Standard Scale for Research on Successful School Principalship

نویسندگان [English]

  • KH. GH 1
  • N. SH 2
  • Y. S 3
چکیده [English]

The main purpose of the present research was to identify the basic components of successful educational principals in order to develop a scale to measure characteristics of successful school principals. The main research approach in this exploratory study was quantitative. The target population involved teachers of all three levels of schooling (elementary, secondary and high schools) in Kermanshah province.  Using stage sampling strategy 356 teachers were selected to participate in the study. The main data collection instrument was a researcher-made questionnaire developed based on the qualitative stage of the study with a Cranach’s alpha of 0.94. Exploratory factor analysis was utilized to analyze data. The results suggested, according to the teachers’ opinions, that the Successful Educational Principal Scale has five basic sub-scales: developing social capital in school, personal capability and manner, relationship, professional development of staff, and self-orientated and close vision. The reliability indexes of the sub-scales ranged from 0.78 to 0.90 based on Cronbach’s alpha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Administration
  • educational leadership
  • Principals
  • Successful school principals
  • Successful School Principal Scale
  • exploratory factor analysis