طراحی و اعتبار یابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه ‌مدار مدیرگروه آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این مقاله شناسایی شرح وظایف مدیران گروه­های آموزشی در دانشگاه­های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات کشور ایران است تا بر مبنای آن، الگویی برای ارزشیابی از عملکرد مدیرگروه آموزشی ارائه شود. روش پژوهش ترکیبی با طرح اکتشافی است که طی دو مرحله کیفی و کمی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. با انجام مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و مدارک موجود شرح وظایف مدیرگروه آموزشی به کمک نرم­افزار تحلیل داده­های کیفی مکس کیو.دی.ای[1] استخراج شد. بدین منظور کار تحلیل محتوا طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و تعداد 1297 کد باز استخراج شده و پس از آن در قالب 26 مولفه (کدهای محوری) و 6 مقوله­های اصلی( کدهای اختیاری) دسته­بندی شد. هم­چنین 17 مصاحبه با متخصصان و صاحب­نظران حوزه آموزش عالی انجام شد. انتخاب نمونه­ها بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند بود. با پیاده­سازی و تحلیل و کدگذاری متن مصاحبه­ها، تعداد 1503 کد استخراج و در قالب 31 مولفه و7 مقوله اصلی دسته­بندی شدند. مقایسه دو الگوی شرح وظایف حاصل از تحلیل مبانی نظری و مصاحبه­های پژوهش منجر به الگوی نهایی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی شد که دارای 7 مقوله­ی اصلی و 42 مولفه بود. مقوله­های اصلی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی عبارتند از رهبری گروه، کسب شایستگی­ها و مهارت­ها، تعاملات، مربی­گری، مدیریت اجرایی، ایجاد تغییر و تنوع و ارتقای کیفیت. به منظور برازش الگوی مذکور، برای اجرای مطالعه­ای جنبی، تعداد 40 مدیرگروه از دانشگاه­های دولتی انتخاب شدند. برازش الگو طی سه مرحله و محاسبه آماره­های مورد نیاز، منجر به حذف 7 گویه و تایید مدل نهایی با 113 گویه شد. این ابزار می­تواند در بازبینی شرح وظایف مدیرگروه آموزشی در آیین نامه مدیریت دانشگاه­ها و نیز سنجش وضع موجود و خودارزشیابی عملکرد توسط سایر مدیران گروه­ها مورد استفاده قرار گیرد.[1] Maxqda

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Validating a Model for the Function-based Performance Evaluation of Department chairs

نویسندگان [English]

  • Nazila Karimi 1
  • s rajaeepour 2
  • A Navehebrahim 3
1 PhD student of department of educational Sciences, faculty of education and psychology, university of Isfahan
2 Faculty member of University of Isfahan, faculty of education and psychology, associated professor of educational Sciences department
3 Faculty member of Kharazmi University, faculty of management, Professor of department of educational administration
چکیده [English]

This study aimed to gather a comprehensive list of duties and job descriptions for department chairs in public universities affiliated with Ministry of Science, Research, and Technology of Iran, so that it can be used as a basis for performance evaluation of the head of department in humanities. It was a combined qualitative-quantitative research conducted heuristically using Grounded Theory. The required data was extracted from the related resources through library research. The gathered data was analyzed in MAXQDA software. The analysis was done through open, axial and selective coding; the 1297 extracted open codes were classified into 26 components (axial codes) and 6 main categories (selective codes). In addition, views of higher education experts were gathered through a total of 17 interviews. By implementing, analyzing and coding interview texts, 1503 codes were extracted and classified into 31 components and seven main categories. The data sampling method was purposive sampling. The two job description patterns obtained from theoretical data and data from interviews were combined to form the final job description model consisting of seven main categories and 42 components. The main categories of a job description for the heads of departments are: leadership, qualification acquisition, interactions, mentoring, executive management, creating change and diversity, and quality improvement. To test the goodness-of-fit, a peripheral study was performed in which 40 heads of department from public universities were selected to complete a questionnaire. The process consisted of three phases and resulted in the elimination of seven items, giving a final model with 113 items. The proposed instrument can be used in reviewing job descriptions of department chairs in university regulations or to assess the status quo and self-evaluate the performance by other department chairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Department chair duties
  • Function-based Performance Evaluation
  • Grounded theory
Academic Recruitment Regulations (2004). Regulations of formation and scope of authority of academic departments. (In Persian)
Aggraval, P., Rochford, L., & Vaidyanathan, R. (2009). The Hot Seat, Profiling the Marketing Department Chair.Journal of Marketing Education, Vol 1, No1, pp 40-51.
Ahanchian, M.R., Babadi, A., & Ghaedi, Y. (2012). A Comparative Study of Role Perception and Main Responsibilities of Department chairs in University of Medical Sciences and Ferdowsi University of Mashhad. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, No 2, pp 9-30. (In Persian)
AminMozaffari, F., & YousefiAghdam, R. (2014). Effective Factors in the Role of Department Chairs (A Case Study of University of Tabriz). Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No72, pp143-165. (In Persian)
Arkansas State University (2006). Faculty Handbook
ArbabiSarjou, A. (2011). A ComparativeStudy of Evaluating Qualifications of Department Chairs in University of Sistan and Balouchestan and ZahedanUniversity of Medical Sciences Based on 360 Degree Feedback Model. PhD dissertation.Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan. (In Persian)
Berdrow, I. (2010). King among kings: understanding the role and responsibilities of the department chair in higher education, Educational Management Administration & Leadership, Vol38, No4, pp 499-514.
Bordbar, Gh.R. & Shakeri, F. (2011). An Analysis of the Quality of Choosing the Qualified in Assigning Department chairs in University of Yazd. Production and Operations Management, Vol2, No2, pp28-101. (In Persian)
Brightman, H.G. (2005). Mentoring Faculty to Improve Teaching and Student Learning. Decision Sciences Journal of Innovative Education, Vol3, No2, pp191-203.
Brucke, L.A., & Rau, B. (2007). Managing Chronic Excuse-Making Behavior of Faculty, Applying Schlenker's Responsibility Triangle. Educational Management Administration and Leadership, Vol35, No3, pp415-428.
Bryant, S. (2005). The Impact of Peer Mentoring on Organizational Knowledge Creation and Sharing, an Empirical Study a Software Firm. Group and Organizational Management, Vol30, No3, pp319-388.
Buller, J.L. (2013). Creating a Chairs Council. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Chu, D. (2014). How Can Chairs Reduce Role Stress? The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Chun, E., & Evans, A. (2014). The Department Chair as Transformative Diversity Leader: Building Inclusive Learning Environments in Higher Education, ISBN-13: 978-1620362389, ISBN-10: 1620362384.
Collection of Approvals of the Supreme Council of the Cultural Revolution (1991). Management regulations of universities and higher education institutes, session 249, 02/07/1991, Approval 1640, retrieved from ms.farhangoelm.ir.
Crookston, R.K. (2015). A Performance Equation: What is needed to assure the Best? The Department Chair Insider, Vol25, No3, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Crookston, R.K. (2014). How Can Chairs Engage Faculty in the Change Process? The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Crookston, R.K. (2014). How Stay on Top and out of Trouble.The Department Chair Insider, Vol 25.1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Crookston, R.K. (2011). Interacting with College Controllers, The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Crookston, R.K. (2013). Listening. The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org. Crookston, R.K. (2013). Making the Most Faculty Goals, The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from. http://www.departmentchairs.org.
Crookston, R.K. (2014). What are the Characteristics of Honorable Chairs? The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Dalager J.D., Jon k., (2013). The Faculty Handbook, The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Dargan, S.P. (2013). Promoting Effective Faculty Diversification, The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Department chairs: duties, responsibilities, and selection. Retrieved from http://www.pdx.edu/clas/clas-dpartment-chair-handbook-section-i.
Eishi, Z. (2011). Viewpoint of Undergraduate Painting Students toward Goal Setting, Planning, Organizing, Controlling, and Monitoring in the Educational Process.MA thesis.Faculty of Arts, Alzahra University. (in persian)
Elmore, H.D. (2014). How Can Chairs Best Prepare to Handle Complaints? The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Ezzati, M. (2012). Effective Factors in Educational Performance of University Departments: A Qualitative Study. Research and Planning in Higher Education. No65, pp23-46. (In Persian)
Faculty Guide.Retrieved from https://www.shu.edu/offices/upload/Faculty-Guide.pdf. (In Persian)
Faculty policies - department chair responsibilities.Retrieved from http://www.wiu.edu/vpas/policies/deptchairs.php.
Fisher, M.L. (2014). How Can Chairs Engage Faculty in Shared Governance? The Department Chair Insider, Vol2, http://www.departmentchairs.org.
Ghaderi, A. (1995). The Attitude of Department chairs in Public Universities of Tehran toward Academic Development Planning. Research and Planning in Higher Education.No. 11 and 12, pp183-206. (In Persian)
Gholami, Sh., Ghafourian, H., & Ma’navipour, D.(2011) .The Relationship between Organizational Intelligence and Managers Performance. Journal of Modern Industrial/Organizational Psychology, No 6, pp89-99. (In Persian)
Gmelch, W.H. (2013). Leaving Your Legacy. The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Hakimi, V., Mahram, B., & Ahanchian, M.R. (2014). Pathology of Internal Evaluation Programs and Solutions to Improve their Effectiveness, A Case Study of University of Mashhad. Educational Planning Studies, Vol2, No3, pp5-34. (In Persian)
Higgerson, M.L. (2012). Managing Faculty Morale, Changing Duties, and Shrinking Resources. The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Hlavac, C.D. (2014). How Can Chairs Use Department Meeting to Prioritize the Mission? The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.higeredjobs.com/detail.cfm?jobcode=175913068
Hyman, S.J., & Jacobs, F.L. (2010). What a Department Chair Can and Can’t Do. Retrieved from http://www.usnews.com/education/blogs/profrssors-guide/2010/04/07/ on 15/12/2014.
Jafari, P., Arasteh, H.R., Rahgozar, M., & Shahmiri, M. (2013). A Model for Improving Effectiveness of Department chairs in Universities and Higher Education Institutes (A Case Study of Islamic Azad University). Social Development and Welfare Planning, No14, pp209-250. (In Persian)
Job Description of Department Chair .Retrieved from the official website of Khalij-e Fars University of Bushehr, www.pgu.ac.ir/c/document_library/get_file, on 15/12/2014. (In Persian)
Job description of heads of faculty and faculty members.Retrieved from the official website of Iran University of Science and Technology, http://www.iust.ac.ir/find.php?item=30.6321.7495.fa, on 15/12/2014. (In Persian)
Kelly, R. (2013). Advice for Department Chairs Six Steps for Building a Healthy Department, retrieved from http://www.faculty.com/articles/academic-leadership.
Langen, J.M. (2011). Evaluation of Adjunct Faculty in Higher Education Institutions. Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol36, No2, pp 185-196.
Leaming, D.R. (1998). Academic Leadership: a Practical Guide to Chairing the Department, Learning Bolton, Massachusetts, Anker Publishing.
Lees, N.D. (2013). Handling the Stress of the Position.The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Lees, N.D. (2013). What Deans Expect from Chairs. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Lynch, C.O. (2013). Promoting Departmental Civility. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Mahmoudi, A.H., Abedi, A., & Heidari, Y. (2012). A Study of Professional Merits of Department Chairs. Quarterly Journal of Management and Development Process, Vol25, No79, pp 69-93. (In Persian)
Massaro, A.V. (2014). How Can New Chairs Build Relationships with Faculty? The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Middendorf, B.J (2009). Evaluating Department Chair's Effectiveness Using Faculty Rating, an Abstract of a Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Department of Curriculum and Instruction College of Education. Kansas State University, Manhattan, Kansas.
Mokhtaripour, M., & Siadat, S.A. (2004). The Effect of Responsibilities of Department Chairs on Efficiency of Faculty Members of University of Isfahan According to Faculty Members. Journal of Management Knowledge, No65, pp71-90. (In Persian)
Mullen, C.A. (2014). How Can Chairs Implement a High-Quality Faculty Mentoring System? The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
NavehEbrahim, A., & Karimi, V. (2006). The Relationship between the Triple Skills of department Chairs and educational quality. Research and Planning in Higher Education, No39, pp61-78. (In Persian)
Nelson, J.D. (2014). How Can Chairs Unite Their Departments? The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.Departmentchairs.org.
North, J. (2013). Tips for Chairs, Part III. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Official website of University of Semnan, https://www.semnan.ac.ir, 15/12/2014. (In Persian)
Organizational structure and proposed job descriptions. Retrieved from the official website of ShahidBeheshti University, http://www.sbu.ac.ir/Cols/archurb/Pages/default.aspx, on 15/12/2014. (In Persian)
Organizational structure and proposed job descriptions. Retrieved from the official website of ShahidBeheshti University, http://www.sbu.ac.ir/Cols/SPORT/Pages/default.aspx, on 15/12/2014. (In Persian)
Prior, J. (2014). How Can New Chairs Offer Support to Faculty? The Department Chair Insider, Vol1, Retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Quinn, K. (2013). Providing Work-Life Flexibility for Faculty. The Department Chair Insider, Vol1, Retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Rafiee, N. (2004). Managerial Skills in Woman Managers and its Relationship with their Performance According to Faculty Members of Tehran Public Universities. MA thesis, University of Tehran. (In Persian)
Ramsden, P. (2001). Learning to Lead in Higher Education. (A.R. Navehebrahim, Trans.), Damghan University in partnership with Institute of Research and Planning in Higher Education. First edition
Responsibilities of chair (or director) of department (or school). Section II. Retrieved from http://www.niu.edu/provist/appm/ll20.shtml.
Responsibilities of Department Chairs, retrieved from the official portal of University of Torbat Heidarieh, http://www.torbath.ac.ir/content, on 15/12/2014.
Richardson, W. (2014). Delegate, Delegate, Delegate. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved from http://www.dapartmentchairs.org.
Roles and responsibilities of the department head/chair. Retrieved from http://www.wku.edu/academic affairs/depthead_responsibilities.php.
Schubert-Irastorza, C. (2013). Creating Positive Faculty Relationships: Builders Collaborators. The Department Chair Insider, Vol2, Retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Schubert-Irastorza, C. (2013). Creating Positive Faculty Relationships: Champions. The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Seagren, A.T., Creswell, J.W., & Wheeler, D.W. (1993). ED363165 1993-10-00.The Department Chair Insider: New Role, Responsibilities and Challenges. ERIC Digest, pp1-6.
Siadat, S. A., Zare’, H., & Jamshidian, A. (2006). Decision Making Methods Used by Department Chairs According to Faculty Members of University of Isfahan Based on PAEI in Adizes Model. Journalof Faculty of Humanities of University of Semnan, No13, pp 81-94. (In Persian)
Strauss, A., & Corbin, J. (2011). Basics ofQualitative Research Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. (E. Afshar, Trans.). Nashr-e Ney.
Tucker, A. (1992).Charing the academic department: Leadership among peers, Education Library, pp 28-29
UCLA: department chair forums, role of the department chair
Wheeler, D.W., Seagren, A.T., Becker, L.W.,Kinley, E.R.,Mlinek, D.D., & Robson, K.J. (2008). The Academic Chair's Handbook, 2nd Edition, ISBN: 978-0-470-19765-3, Jossey-Bass.
Williams, F.G. (2006). The Appointment of Untenured Department Chairs in Two and Five Year Colleges in Western State: Problems and Potentials. All Thesis and Dissertations .914, http://scholararchive.byu.edu/edt/914.
Willie- Lebreton, S. (2014). Why is it Important for Chairs to Take the Plus of Their Departments? .The Department Chair Insider Vol2, retrieved from http://www.departmentchairs.org.
Wright, M.C. (2013). Developing a Shared Value of Teaching. The Department Chair Insider, Vol1, retrieved from http://www.departmentchairs.org
Young, T.P. (2011). Conducting Effective Faculty Searches. The Department Chair Insider, Vol2, retrieved fromhttp://www.departmentchairs.org
ZahedBabolan, A., Rajabi, S. (2000). The Role of Emotional Intelligence and Leadership Styles in Predicting Leadership Productiveness of Department Chairs. Instruction and Evaluation, No9, pp149-174. (In Persian)