شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد دانشکده حسابداری و مدیریت، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی و به روش آمیخته اکتشافی انجام ‌شد. در بخش کیفی شرح شغل مدیران ارشد فناوری اطلاعات 50 دانشگاه برتر آمریکایی در سال 2015- 2014 و در بخش کمی نیز مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر جامعه پژوهش حاضر را تشکیل داده‌اند. در هر دو بخش کیفی و کمی نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند صورت گرفت. داده‌های کیفی به روش تحلیل محتوا و با اتکا به الگوی چهار قاب رهبری بولمن و دیل (1991) حاصل شد و تحلیل اسناد با رسیدن به مقصود (اشباع نظری) پایان یافت. در بخش کمی نیز نمونه‌گیری به شیوه سرشماری انجام شد. بر مبنای یافته‌های کیفی پرسشنامه‌ای 46 سؤالی ساخته شد، روایی پرسشنامه از سوی صاحب‌نظران تائید و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/0 برآورد شد و سپس میان 53 نفر از مدیران و معاونین مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه‌های منتخب بخش کمی توزیع گردید. همچنین داده‌های حاصل از بخش کمی با استفاده از آمار توصیفی (درصد و میانگین) و استنباطی (آزمون T تک گروهی و آزمون فریدمن) تجزیه‌وتحلیل شد. بر اساس یافته‌های پژوهش درمجموع 13 وظیفه کلیدی و 46 خرده وظیفه مربوط به رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی شناسایی شد که در این میان بعد نمادین با دو وظیفه کلیدی الهام بخشی و فرهنگ‌سازی؛ بعد سیاسی با سه وظیفه کلیدی شبکه‌سازی، رقابت و مذاکره؛ بعد ساختاری با چهار وظیفه کلیدی برنامه‌ریزی استراتژیست، نظارت و ارزیابی و سیاست‌گذاری و بعد منابع انسانی با چهار وظیفه کلیدی برنامه‌ریزی منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، انگیزش منابع انسانی و ارزیابی عملکرد به ترتیب در اولویت‌های اول تا چهارم مهم‌ترین وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در مراکز آموزش عالی قرار گرفتند، همچنین اهمیت تمامی وظایف کلیدی بالاتر از متوسط ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of IT Leaders’ Key Tasks in Higher Education

نویسندگان [English]

  • M Khademi kolahlo 1
  • M Arefi 2
  • A Rezayan 3
  • A Khorasani 2
چکیده [English]

the present study aimed to identify and rank the key tasks of IT leaders in higher education institutions .The research methodology was exploratory mixed method. The study population comprised job descriptions of the CIO from fifty top universities in the US (2014-2015), in the qualitative part and IT managers from public universities in Tehran (Shahid Behshti University, University of Tehran, Sharif University of Technology & Amirkabir University of Technology), in the quantitative part. In both qualitative and quantitative parts sampling was purposeful. The qualitative data was obtained based on Bolman and Deal Four-Frame Model using content analysis method. Data analyze completed with the theoretical saturation. The census sampling method was used in quantitative part. A questionnaire was developed based on qualitative results and the validity of the questionnaire was verified by experts and also the reliability of it, was estimated at 0/88. Then it distributed among 53 IT managers in the selected institutes. The quantitative data were analyzed with descriptive statistics (percentage & mean) and inferential statistics (one sample t test & Friedman test).The results indicated that 13 key tasks and 46 sub-tasks related to IT leaders in higher education institutions were identified; the symbolic dimension with two key roles (inspiration & culture making), political dimension with three key roles(networking, competing & negotiation) , structural dimension with four key roles (strategist planning, monitoring , evaluation and policy making) and human resources dimension with four key roles(HR planning, HR development, performance evaluation & HR motivation) frame respectively were in the first to the fourth of the most important priorities of IT leaders key tasks; it should also be mentioned that the importance of all key tasks were evaluated higher than average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IT Leadership
  • higher education
  • CIO
-                      Allison, D, H. (2010). The Future CIO: Critical Skills and Competencies. EDUCAUSE, ECAR Research Bulletin. Retrieved Retrieved 8 may 2015, from: educase.edu/ecar.
-                      Applegate, L. M., & Elam, J. J. (1992). New information systems leaders: A changing role in a changing world. MIS Quarterly, 16(4), 469-490.
-                      Armstrong, M. (2009). Armstrong Handbook of Management and Leadership.  Published by KOGAN PAGE, London and Philadelphia.
-                      Becker, N.J. (1999). Implementing technology in higher education: The leadership role. ProQuest Dissertations and Theses; 1999; ProQuest Dissertations & Theses Global pg. n/a
-                      Brown, W. A. (2010). 2010 higher education chief information officer roles and effectiveness. Center for Higher Education Chief Information Officer Studies. Retrieved 2 may 2015, from: http://www.checs.org/studies/studies.htm
-                      Brown, W. (2008). Study of the higher education chief information officer: role and effectiveness. CHECS publication & presentation, Retrieve 2 may 2015, from: www. Checs.org
-                      Borden, M.P. (2000). Leadership orientations of area campus administrators in Florida’s state university and community college systems: A frame analysis, Doctoral dissertation, University of Central Florida.
-                      Büyükbaykal, C. I. (2015). Communication technologies and education in the information age. Social and Behavioral Sciences 174, 636 – 640.
-                      Brown, W. A. (2007). 2007 higher education CIO effectiveness study. Center for higher education chief information officer. Retrieve 19 April 2015, from: http://checs.
-                      Brown, W. (2004). A study of chief information officer effectiveness in higher education. Unpublished doctoral dissertation, Nova Southeastern University.
-                      Bolman, L.G., & Deal, T.E. (1994). Looking for leadership: Another search party’s report. Educational Administration Quarterly, 30(1), 77-96.
-                      Bolman, L.G., & Deal, T.E. (1991). Leadership and management effectiveness: A multi-frame, multi-sector analysis. Human Resource Management, 30(4), 509-534.
-                      Bolman, L.G., & Deal, T.E. (2003). Reframing organizations: Artistry, choice and leadership. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
-                      Clark, E. (2012). Women in CIOs in higher education. Educause center for applied research. Received 23 Aguste 2015, from: www. Educase.edu.
-                      Chester, T. M. (2006). A roadmap for IT leadership and the next ten years. EDUCAUSE Quarterly, 29(2), 56-60.
-                      Crawford, M. (2003) Inventive management and wise leadership. In N. Bennett, M. Crawford and M. Cartwright (eds) Effective Educational Leadership. London: Paul Chapman/Sage/The Open University                       
-                      Dahmani, F. B & Tahi, R. (2014). New Horizons on Education Inspired by Information and communication technologies. Social and Behavioral Sciences, 174, 602 – 608
-                      Drabier, R. (2003). Developing a campus wide vision for use of information technology in teaching and learning. In B. Dewey (Ed.), Leadership, higher education, and the information age (pp. 3-10). New York: Neal - Schuman.
-                      Dlamini, R. S. (2011). The Evolution of Information Technology Executive Position in Higher Education: The Strategic and Adaptive Chief Information Officer in Higher Education. A PhD dissertation in Education and Human Services. Ohio University.
-                      EDUCASE. (2015). Technology in Higher Education: Defining the Strategic Leader. Received 23 Aguste 2015, from: www. Educase.edu.
-                      Glenn, M. (2008). The future of higher education: How technology will shape learning. A report from the Economist Intelligence Unit Sponsored by the New Media Consortium. Received 20 Aguste 2015 from: www.NMC. Org
-                      Goldsmith, M., Baldoni, J & McArthur, S. (2010). The AMA Handbook of Leadership. Published by American management Association.
-                      Hawkins, B. L. (Ed.). (1989). Organizing and managing information resources on campus. McKinney, TX: Academic Computing Publications.
-                      Hawkins, B. (2004). Selecting a CIO. EDUCAUSE Review, 39(6).
-                      Hawkins, B., & Oblinger, D. G. (2007). The myth about managing IT: The CIO manages information technology. EDUCAUSE Review, 42(2), 10-11.
-                      Jackson, G. A. (2004). A CIO's question: Will you still need me when I'm 64? The Chronicle of Higher Education, 50(21), 22.
-                      Jones, A., Kirkup, G., & Kirkwood, A. (1993). Personal computers for distance education: The study of an educational innovation. New York: St. Martin’s Press
-                      Katz, R.A & Salaway, G. (2004). Information technology leadership in higher education: the condition of the community. EDUCASE center for applied research. Received 23 Aguste 2015, from: www. Educase.edu.
-                      Katz, R. N., Kvavik, R. B., Penrod, J. I., Pirani, J. A., Nelson, M. R., & Salaway, G. (2004). Information technology leadership in higher education: The condition of the community. EDUCAUSE Center for Applied Research Study. Received 23 Aguste 2015, from: www. Educase.edu.
-                      Kotter, J. P. (2001). What leaders really do? Harvard Business Review, 68, 103- 104.
-                      Kirkwood, A. (2014). ICT in Higher Education: Policy Perspectives. ICT Leadership in higher education (select reading), edited by Sanjaya Mishra, Published by: Commonwealth Education Media Center for Asia new Delhi
-                      Lunenburg, F.C. (2011). Leadership Versus Management: A Key Distinction –At Least in theory. International journal of management business and administration, 14(1), 1-5
-                      Lineman, J. P. (2007). The corporate CIO model and the higher education CIO. EDUCAUSE Quarterly, 30(1), 4-5.
-                      Lineman, J. P. (2005). The chief information officer in higher education: A study in managerial roles. Unpublished doctoral dissertation, Capella University.
-                      Moberg, T., Bucher, J., Horgan, B., Paterson, R., & Todd, D. (2000). CIOs on the move. EDUCAUSE Quarterly, 23(3), 20-25.
-                      Mishra, S. (2014). ICT Leadership in Higher Education. Published by: Commonwealth Education Media Center for Asia new Delhi
-                      Nicolet, T. (2011). Leadership in Higher Education: The CIO Role and the Leadership Team. Ph.d dissertation in The Graduate School at The University of North Carolina at Greensboro.
-                      Oliver, R. (2001). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for education. proceedings of the Higher Education for the 21st Century Conference, Curtin
-                      Penrod, J. I., Dolence, M. G., & Douglas, J. V. (1990). The chief information officer in higher education CAUSE Professional Paper Series. Boulder, CO: CAUSE.
-                      Penrod, J. (2003). Building an effective governance and decision-making structure for information technology. In P. McClure (Ed.), Organizing and managing information resources on your campus (pp. 15-28). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
-                      Penrod, J. (2001). Observations from a four time CIO. Presentation at EDUCAUSE Seminar on Academic Computing, Snowmass Village, CO.
-                      Rice, D., & Harris, M. M. (2003). Leadership in Community Schools: A frame Analysis. Reclaiming children and youth, 11(4), 216-220
-                      Synnott, W. R., & Gruber, W. H. (1981). Information resources management: Opportunities and strategies for the 1980s. New York: John Wiley and Sons.
-                      Schaffer, C. J. (2004). The formal educational and career experiences perceived to be important for the success of a CIO in higher education. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, The University of Toledo.
-                      Sasnett, B., & Ross, T. (2007). Leadership frames and perceptions of effectiveness among health information management program directors. Perspectives in Health Information Management, 4(8), 33-50
-                      Trees (2006).Leadership Orientation of Senior Administrators at American Metropolitan University. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education, in the Department of Educational Research, at the University of Central Florida.
-                      Toffler, A. (1980). The Third Wave. New York: William Morrow Company.
-                      UNESCO (2009). ICTs for Higher Education. UNESCO World Conference on Higher Education Paris.  Retrieved 8 may 2015, from: http://www.unesco.org/education.
-                      Weiss, M.L. (2011). Technology leadership: today’s higher education CIO. ECAR Research bulletin. Retrieve 17 April 2015, from: http// www.educause.edu
-                      Vaught, R. (1989). Organizing and supporting administrative computing. In Hawkins, B. L., Organizing and Managing Information Resources on Campus (141-163), Princeton, NY:  EDUCOM, 1989.
-                      Zastrocky, M., & Schlier, F. (2000). The higher education CIO in the 21st century. EDUCAUSE Quarterly, (1), 53-59.