تأثیر وزنی تاکتیک‌های مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت‌های سیاسی(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

   هدف اصلی تحقیق، شناخت اثرات وزنی ابعاد مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد استان اردبیل می­باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اعم از هیات علمی و کارکنان می­باشد. مطابق فرمول حجم نمونه کوکران، از بین کلیه کارکنان این واحدهای دانشگاهی 246 نفر از میان 1076 نفر انتخاب گردید و پاسخ دهندگان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای گزینش شدند. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد که در نهایت بعد از توزیع پرسشنامه به تعداد 235 پرسشنامه تکمیلی جهت تجزیه و تحلیل در اختیار محقق قرار گرفت. روایی پرسشنامه با گرفتن مشاوره از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه تقویت و پایایی پرسشنامه مدیریت برداشت، نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه­ها از ضریب همبستگی پیرسون برای یافتن ارتباط بین متغیرها و از تکنیک اهمیت نسبی برای یافتن اثرات وزنی ابعاد مدیریت برداشت بر روی متغیرهای ملاک استفاده شد.یافته­ها نشان می­دهد بین مؤلفه­های مدیریت برداشت با نفوذ سازمانی و مهارت سیاسی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین بعد خودترویجی بیشترین اثر وزنی را بر روی نفوذ سازمانی داشته و هر یک از مولفه­های مدیریت برداشت با ضرایب متفاوت بر روی مهارت سیاسی تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Weighted Impact of Impression Management Dimensions to Organizational Influence and Political Skills: Evidence from Islamic Azad University Branches in Ardabil Province.

نویسنده [English]

  • M feizi
Department of Management, Meshkinshahr Branch, Islamic Azad University, Meshkinshahr, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is evaluating the weighted impactof impression management dimensions on the development of organizational influence and political skills. This study is based on a correlation and the statistical population consists of all the academy members as well as employees of Islamic Azad University Branches of Ardebil province. According to Cochran sample volume method, 246 persons has been selected from 1067 persons. In order to collect information, a questionnaire designed and distributed among the sample members. Finally, 235 completed questionnaire was collected. Questionnaire validity is confirmed by the authorities and the reliability coefficients of impression management, organizational influence and political skills questionnaire was confirmed by Cronbach's Alpha method. We used Pearson Correlation method for knowing the relationship between variables and used Relative Importance method to analyzing the weighted impact of impression management dimensions on depend variables. The findings of research show that there is a relationship between impression management dimensions, organizational influence and political skills. And, Self-promotion dimension have the highest relative weight on development of organizational influence, and each of the impression management components is affect by different coefficients on political skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impression Management
  • Organizational Influence
  • Political Skills
  • Relative Importance
-                 Bavafa, N.(2013).A Survey the Role of Impression Management Dimensions on Political Skills of Public Banks Employees, M.A thesis on Management Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University. (in Persian).  
-                 Bolino, M., Wiliam H. Turnley.(1999). Measuring Impression Management in Organizations: A Scale Development Based on the Jones and Pittman Taxonomy, Organizational Research Methods, Vol. 2 No. 2,pp187-206.
-                 Colquitt, J.A., Lepine J.A, Wesson, M.J(2010), "Organization Behavior: Essential for  performance and commitment " , Mc Graw-hill International.
-                 Feize, m, Qaderi, S., Alizade, M. (2011).  Organization Behavior: Essential for  performance and commitment; Ardabil: Mohagegh Ardabili. (in Persian).
 
-                 Ferris, G. R., Treadway, D. C.,  Kolodinsky, R. W., Hochwarter, W. A., Kacmar, C. J., Douglas, C. &Frink, D. D.(2005). Development and Validation of the Political Skill Inventory. Journal of Management, Vol31, No. 1, pp 126-152.
-                 Johnson, J. W., & Lebreton J. M. (2004.) History and Use of Relative Importance Indices in Organizational Research. Organizational Research Methods, Vol 7, No,7, pp 238-257.
-                 Johnson, J.W. (2000). A heuristic method for estimating the relative weight of predictor variables in multiple regression. Multivariate Behavioral Research, 35,pp 1-19.
-                 Kreitner, Robert and Kinicki, Angelo. (2004). Organizational Behavior. Sixth Edition. McGraw-Hill.
-                 Lim, J., Chidambaram, L., Carte, C. (2008). "Impression Management and Leadership Emergence in Virtual Settings: The Role of Gender and Media," Proceedings > Proceedings of JAIS Theory Development Workshop. Sprouts: Working Papers on Information Systems, 8(22). http://sprouts.aisnet.org/8-22.
-                 Luthans, Fred.(2005). Organizational Behavior. Tenth Edition. McGraw-Hill.
-                 McKenna, E.)2006(. Business Psychology and Organizational Behavior. Fourth Edition. Psychology Press.
-                 Moghimi, M, Ramazan, M.(2011). The Management Research Letter, Vol 2, Tehran, Rahdan Publisher. (in Persian).
-                 Nayyar, S and NainTara Raja.( January 2012). The Impact of Imperssion Management Behavior on Organizational Politics Among Male and Female Employees in Organic and Mechanistic Organizational Systems of Pakistan Telecommunication Sector, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol3, No 9.pp 914-924.
-                 Riemer, H., Shavitt, S. (2011). Impression Management in Survey Responding: Easier for Collectivists or Individualists?, J Consum Psychol. Vol2, No 2, pp 157–168.
-                 Torki, A, Meshkati, M., Shorije, M.(2011). The Evaluating the Job Stress of Manager: Political Skills and Avoidance from Career pressure. Quarterly Journal of Development Management, Vol 9, No,9, pp 45-49. (in Persian).
-                 Yukl, G. (2002), Leadership in organizations. Upper Saddle River, NJ. Prentice Hall.
-                 Yukl, G. (2006), Leadership in Organizations. Sixth Edition. Prentice-Hall.