رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی،داراب، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران مقطع متوسطه شهرستان داراب هدف از اجرای این تحقیق، تبیین رابطه بین ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی دبیران دوره متوسطه شهرستان داراب بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. نمونه آماری230 نفر از دبیران شهرستان داراب بودند که با روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی از بین582  نفر از دبیران مقطع متوسطه این شهرستان انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه، فرهنگ­ سازمانی کامرون (Cameron, 1999)، هوش هیجانی تراویس، برادبری و گریوز (2004 Bradberri, &, Travis  Greave) و فرسودگی شغلی گلدارد (Geldard, 2000) پس از بررسی و محاسبه روایی و پایایی آن­ها استفاده شد. در نهایت داده­ها با بهره­گیری از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند­گانه، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین فرهنگ سازمانی کلان یا قبیله­ای، شایسته سالاری و بازاری با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد. (05/0>P ) ولی بین فرهنگ سازمانی دیوان سالاری و فرسودگی شغلی ارتباط معنی دار به دست نیامد، در عین حال بین هوش هیجانی و مؤلفه­های خود­آگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه با فرسودگی شغلی رابطه معنی­دار وجود داشت. از نتایج دیگر تحقیق آن است که هوش هیجانی نقش بیشتری در پیش­بینی فرسودگی شغلی در مقایسه با نوع فرهنگ سازمانی دارد. همچنین نتایج این پژوهش مشخص کرد که بین فرسودگی شغلی دبیران با توجه به گروه آموزشی، سابقه خدمت و جنسیت تفاوت معنی­دار وجود ندارد. (05/0<P )

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of the relationship between organizational culture and emotional intelligence with job burnout

نویسندگان [English]

  • B saberi 1
  • M.H Rezaee 2
  • SH Amin shayan jahromi 3
چکیده [English]

The purpose of this research was investigating the relation between[N1]  perception of organizational culture and emotional intelligence with job burnout among high school teachers of Darab.
The Statistical sample of this research was 230 high school teachers of-  Darab ,that were selected  by classified sampling method from all 582 high school teachers of Darab. In order to gather data's, researcher used three questionnaires Cameron's organizational culture, Bradbury and Grave's emotional intelligence and Geldard's job burnout questionaire. Validity and reliability of those questionnaires were accepted. 
At last, the gathered data's were analyzed by Pearson coefficient, Regression, ANOVA and t- test.   Multiple
The  result  showed  that there were  a  negative correlation between clan  culture, Adhocracy culture  and Market culture  with job burnout .but was not Correlation between bureaucracy culture with teachers job burn- out . In addition, there were significant correlation between emotional- intelligence and its components with job burn out
The results showed that emotional intelligence was more effect to       
Predict of teachers job burnout in contrast of organizational culture.     
    In the otherwise, there weren't significant difference between teachers- job burnout based on field of teaching, seniority and gender.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Emotional intelligence
  • job burn out
-                 Aghajani M. Nazari A.M. & Rasouli,M.(2016).The relationship between  metal health in workplace and emotional  regulation and its effect on occupational burnout .Iran occupational health, quarterly Vol13, No 4,Oct-Now2016.     
-                      Ahghar Gh.(2006) ,The role of schools organizational culture on job burn out of high school teachers , Tehran , Educational Quarterly, No 2, pp93-123.
-                 Ahmadi A.& Ansarimehr,S.(2008) , A survey of effect of organizational culture on schools improvement from the opinions of region 1 high school teachers of Shiraz, leadership & administration Quarterly,  No 3, pp33-48.
-                 Atkinson & et. all, (2000) , Introduction psychology translated by Baraheni MT. & et. all, Tehran, Roshd publication.                             
-                 4) Bar- On, R., & Parker, D., A., J. (2000). Handbook of emotional intelligence. Sanfrancisco: Jossey- Bass, Wiley Company.
-                 Bent, M. & et all (2002), Effect of connective behaving treatments to PTSD on anger.    
-                 Bradberri,Traviss.&Greaves, J. Emotional intelligence  Test . Translated by Mehdi Gangi Savalan publication, Tehran.                        
-                 Chandler, A. (2003),Teacher sense of efficiency and the organizational health of school, in elementary School, Journal,Vol (93).
-                 Farahmand F.(2007) , stress & job burn out of teachers , Tehran, Havva publication
-                 Ghadimi M M.(2008) , A survey of epidemic rate job burn out of teachers & employees of education kerman state .
-                 Gholtash A. , Salehi M. & Bahmai S.(2011) , Relationship between emotional intelligence with happiness and job burnout of administrators of Marvdasht . leadership and educational administration No.2 summer 2011 pp. 117-135.       
-                 Kalichman. (2002), human resource management the modulate fact of organization political perception on the adverse effect of work stress- the case of bank industry .
-                 khakpoor,R.& Birashk,B.(2007) ,Investigation the incidence of job burn out syndrome  among male counsellors and psychotherapists behavior & thoughts quarterly, No.2, pp31-44.
-                 Malekpoor,M.(1997).comparison the stress of mothers of mental retarded children with mothers of blind and deaf children medical faculty journal, No.48, pp23-38.
 
-                 Maslach, C.,&Jackson,S. E leiter. (2005). Burnout in organizational setting. Appl:ed social Psychology.5,133-155.       
-                 Maslach, C& leiter p. (2001) , Relaxing in work , Translators Usefi Z. &Abedi MR. , Tehran, Gap publication . 
-                 Moshabbaki  A.(1998) , organizational behavior management,Tehran   , Termeh publication.
-                 Pourkiani M.,Mortazavi H.Mokhtari,F.&Mehrabifar,F.(2012) A study of the relationship between emotional intelligence and mental health with job burnout among the nurses in kerman hospitals . Educational sciences quarterly , No.20, pp111-125.  
-                 Rezaie  M.H ,(2006) , Dimensions of effective organizational culture regarding new missions of higher education to develop an appropriate model for Islamic Azad university, Ph.D. , Dissertation, Tehran ,Islamic Azad university, Sciences & research branch.
-                 Saatchi  M. (2008) , mental health in working environment, Tehran , Virayesh, publication.
-                 Sabahi  M.(2009) , A survey of relationship between emotional intelligence with job securing & job stress among employees of Dena manufactory ,Thesis of master of art in industrial & organizational  psychology, Islamic Azad university, Arsenjan branch.
-                 Salovey  p., Mayer, D., Goldman, S. L., Tuvey, C.,  Palfal, T., P. (1999). Emotional attention, clarity, and repair, Exploring emotional intelligence using the trait meta-mood scale. In 1, W., Pennebaker (Ed.).
-                 emotional disclosure, and health. (pp. 125-154). Washington, D.,C: AmericanpsychologicalAssociation.
-                 Shuffle , (2004), the staff burnout syndrome in alternative in situations. Psychotherapy  theory. Research and practice,Vol14,No 7 .
-                 Smart, J.(2003) .organizational effectiveness of 2 years Colleges the centrality of culture and leadership copplexing research in higher education. Vol.44No.6.Dec 2003 pp 673-703.
-                 Weber, pigskin, N. (2001), the effects of information system integration and organization management. Vol 30, ISS2.
-                 Zamini S. , Hossaininasb D. , Zamini S & Zarei p.(2011). The relationship between   organization culture and job satisfaction and job burnout among the employees in Tabriz university.Iran occupational health, quarterly Vol18, No 1, spring2011  , pp 30-39.