تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی، تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان تهران انجام شده است. روش پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری آن را مدیران، معاونین، رئیسان و کارشناسان اداره کل آموزش پرورش استان تهران در سال تحصیلی 1393-1394 به تعداد 500 نفر بودند، تشکیل داد. حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران و مطابق با جدول کرجسی و مورگان 217 نفر انتخاب گردید. روش نمونه­گیری، تصادفی طبقه ای بود. برای گردآوری داده­ها نیز از روش کتابخانه­ای و میدانی است. در روش میدانی از پرسشنامه­های استاندارد عدالت سازمانی بیوگری، فرهنگ سازمانی رابینز و رفتار شهروندی سازمانی پودساکف استفاده شد است. برای انجام آماره­های توصیفی از نرم­افزار  SPSSو برای انجام تحلیل­های استنباطی از نرم­افزار Smart PLS استفاده می شود. در پژوهش حاضر، ضریب اطمینان 95 درصد در نظر گرفته شده است. یافته­ها نشان داد که  بین عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی رابطه مثبت و معنی­داری دارد. در یافته­های پژوهش تاثیر هر یک از مولفه­ها عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی به طور جداگانه بررسی شده است، بیشترین تاثیر را عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی بر بعد وظیفه شناسی و کمترین تاثیر را هر دو متغیر بر بعد احترام در رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational justice, organizational culture, organizational citizenship behavior

نویسندگان [English]

  • A Alborzi 1
  • K Neyaz Azari 2
  • M Taghvaee yazdi 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate the impact of organizational justice, organizational identity and organizational culture on organizational citizenship behavior. The population of 500 people, including "directors, deputies, heads and experts of the Department of Education in Tehran " were in 2014-2015. According to Morgan and randomized 217 subjects were selected class.To collect data from questionnaires, standard organizational justice Beugre Includes 21 questions to evaluate three types of distributive justice, procedural justice and interactional justice, Cheney corporate identity 18 questions for the examination of membership, loyalty and similarities, organizational culture 56 questions for the examination of creativity, risk-taking, given the outcome, according to members of the organization, assess the impact Brkarknan decisions, the evaluation team to assess the ambition and stability testing and Podsakoff organizational citizenship behavior 12 questions for the examination of chivalry, Altruism, Civicvirtue, conscientiousness and Respect is used. For descriptive statistics and frequency of SPSS software and inferential analysis software used Smart PLS. In this study, the coefficient of 95% is considered. The results showed that organizational justice, corporate culture organizational citizenship behavior has a significant positive effect on the findings of the research impact of each component of equity, corporate culture are examined separately, the greatest impact justice, corporate culture has less impact on the loyalty and justice, respect for culture of the OCB.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational justice
  • Organizational Culture
  • Organizational citizenship behavior
-                 Amirkhani. (2012).The impact of employee perceptions of organizational justice on corporate identity,Journal of Business Strategies.(in Persian).
-                 Arminerego. (2006). the relationship between organizational citizenship behavior and performance of faculty members with professional motivation and confidence to students who graduate from view. Academy of Management Journal, Vol,40(2). Pp: 410.
-                 Babato,K.(2000) . Striking ga Balance between Trust and Control in a Virtual Organization: A Content Analysis of Open Source Software Case Studies", Journal of applied psychology. Vol. 11, 2001, pp277-304.
-                 Bazzel. (2007). Organizational Structure as a moderator of the relationship between procedural, interactional Justice, perceived Organizational support and supervisory trust, Journal of Applied psychology, Vol, 88.
-                 Bienstock, C., DeMoranville, C.W., and  Smith,  R.K.  (2003). Organizational citizenship Behavior and Service Quality, Journal Of Services Marketing, Vol, 17, Pp: 378-357.
-                 Boers  , B. & Nordqvist , M .(2012). Understanding Hybrid-Identity Organizat ions: The  Case  of  Publicly  Listed  Family  Businesses.  International  Studies  in Entrepreneurship,Vol, 15.Pp: 251-269.
-                 Bos, K. (2001). Fundamental Research by Means of Laboratory Experiments Is Essential For a Better Understanding of Organizational Justice", Journal of Vocational Behavior, Vol 58, and pp: 254-259.
-                 Byogry,D . (1998). "Analysis effect of organizational politics and procedural justice with structural equation modeling. Vol, 7.
-                 Chimen and Zarat. (2010). the relationship between burnout and its three dimensions of organizational citizenship behavior. Human Relation, Vol 10.
-                 Cohen & Spector. (2001) . The role of justice in organizations. Organization Behavior and Human Decision Processes, Vol(86).
-                 Colon,D. & Nowakwski,J. (2005). Organizational Justice.Confilict Management.
-                 Carpanzano, Russell & Byrne. (2000). The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance rating, and organizational citizenship Behavior, fifteenth annual conference of society for industrial and organizational psychology in New Orleans.
-                 Carpanzano, R &Stin ,JH. (2009). Organizational Justice & Behavioral Ethics: Promises & Prospects. Business Ethics Quarterly, Vol19.
-                 Cheney G. (1983). On the various and changing meanings of organizational membership: a field study of organizational identification. Communication Monographs, Vol 50 (4). Pp:342-62.
-                 Damghanian. (2014). the effect of organizational justice, organizational citizenship behavior mediated by the quality of working life. Journal of Organizational Culture Management. V. 12. (in Persian).
-                 DanayeiFard. (2013). Examine the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice by strengthening institutional healthy personality. Journal of Management in Iran. .(in Persian).
-                 Dhalla, R. (2008). The influence of organizational identity, image and reputation on organizational  strategic  responses  to  institution  pressure.  Dissertation submitted  partial  fulfillment  of  the  requirement  for  the  degree  of  doctor  of education in the college of education in the colleg e of education at the york  university.Torento University.
-                 Far, D.(2003). Trust as mediator of the relationship between organizational justice and work outcomes. Journal of the organizational Behavior. Vol 23.
-                 Fehsenfeld,  C.  (2010).  Founders'  sensemaking  and  sensegiving  behav iors  effect on  the  organizational  identities  of  new  charter  schools.  Boston  in  partial fulfillment  of  the  requirements  for  the  degree  of  d octor  of  education.University of Massachusetts.
-                 Feiz, D. (2014). Interactive model of organizational culture and organizational citizenship behavior and its impact on organizational effectiveness with the mediation of knowledge management, National Iranian Gas Company.(in Persian).
-                 Greenberg, J. (2004). Stress Fairness to Fare No Stress: managing Workplace Stress by Promoting Organizational Justice, Organizational Dynamics, Vol33, and PP: 322-365.
-                 Gorge, Vilson and Trip. (2010). The roles of organizational justice and trust in a gaining-sharing control system. Vol12.
-                 Hourse,L.  & Loy.D (2001). The effects of job embeddings on organizational citizenship, job performance, volitional absences, and voluntary turnover. Academy of management Journal. Vol 47.
-                 Ijareplateka.(2006). Forward to understand the dimensions and elements of  organizational citizenship behavior of teachers. International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol 5.
-                 Jacks, N. (2002). Preparing to work in the virtual organization Information & Management. Vol 39.
-                 Janson, D .(2008). Impetus for action: a cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in nurses. Journal of Nursing Research.
-                 Kasraie, (2014).brrsy the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior among employees with work addiction Regional Water city of Orumiyeh. The second International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development. .(in Persian).
-                 Katz, D., & Kahn, R.L (1987). The Social Psychology of Organization, Wiley, New York.
-                 Konovsky,  M.  A.,  and  Organ,  D.  W., (1993),  "Dispositional  and  Contextual Determinants  of  Organizational  Citizenship  Behavior",  Journal  Of Organizational Behavior, Vol 17. Pp:253 .
-                 Kolmir, N. & Praker. (2005). Trust in leadership: Meta-analytic finding and implication for research and practice. Journal of Psychology. Vol 87.
-                 Mael F, Ashforth B.( 1989) Alumni and their alma mater: a partial test of the reformulated model of organizational identification; 13:103-23.
-                 Makenize, S. (2001). Are the scales tipped in favor of procedural or distribute Justice? An investigation of the U.S, India, Germany. International Journal of Conflict Management, Vol, 12.
-                 Marcozi, A & Zin,B.(2002). Organizational behavior, Journal psychology of management. Vol 45.
-                 Masterson, Lewis, Goldman and Taylor. (2000). Integration Justic and social Exchange: The Differing Effects of Fair Procedures and Treatment on work relationships. Academy of Management Journal. Vol 43. No 4.
-                 Mirzaei, V.( 2015). The effect of national culture on organizational culture with organizational commitment mediator of Industry, Mine and Trade North Khorasan Province. (in Persian) .
-                 Mohamadi. (2014) the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior (Case Study: Ilam Province Gas Company), Second National Conference of accounting, financial management and investment. .(in Persian).
-                 Moradi. (2012) .Modeling the impact of transformational leadership and organizational justice, organizational citizenship behavior Youth and Sports Ministry of the Islamic Republic of Iran . Journal of Sport Management Tehran University. .(in Persian).
-                 Morelli,   M.  (2009).   Who  we  are  is  what  webrew:  An inverstigation  of  the relationship  between  shared  organizational  identity  beliefs  and  perception  of  coordination  and  communication  in  a  canadian  microbrewery.   Presented  in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science in Administration. Concordia University Montreal, Q uebec, Canada.
-                 Moorman,H.(1991). Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions influence Employee Citizenship?, Academy of Applied Psychology, Vol 76.
-                 Moradi, Mohammad Reza.(2012). Modeling the impact of transformational leadership and organizational justice, organizational citizenship behavior Youth and Sports Ministry of the Islamic Republic of Iran.(in Persian).
-                 Nowkarizi, Mohsen .(2014). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in public librarians Khorasan Razavi province. The second International Conference on Management.(in Persian).
-                 Organ,  D.  W., (1997).  "Organizational  Citizenship  Behavior:  Its  Construct Clean-Up Time". Human Performance, (10), 97-85.
-                 Organ, D. W., (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier Syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
-                 Organ,  D.  W.,  &  Ryan,  K.  (2002).  A  meta-analytic  review  of  attitudinal  and dispositional  predictors  of  organizational  citizenship  behaviors.  Personnel Psychology, Vol, 48 (4). Pp: 775-802.
-                 Penjaytoun and Nurderhuon.(2013). the trust and organizational citizenship behavior, among employees of some organizations . Journal of the organizational Behavior, Vol 26.
-                 Podsakoff,  P.  M.,  Mackenzie,  S.  B.,  Moorman,  R.H.,  and  Fetter,  R.,  (1990). Transformational  Leader  Behaviors  and  Their  Effects  on  Followers'  Trust  in Leader,  Satisfaction,  and  Organizational  Citizenship  Behavior,  Leadership Quarterly,Vol1.Pp:42.
-                 Podsakoff,  P.  M.,  Mackenzie,  S.  B.,  Paine,  J.  B.,  and  Bachrach D.G.,(2000). Organizational  Citizenship  Behaviors:  A  Critical  Review  of  The Theoretical  and  Empirical  Literature  and  Suggestions  for  Future  Research,.Journal of Management, Vol26, (3). Pp: 513–563.
-                 Rabinson, D. (2001). Organizational Health: The conceptand its Measure. Journal of Research and Development in education.
-                 Raub,  S.  (2008).  Does  bureaucracy  kill  individual  invtiativer?  The  impact  of  structure  on  organization  citizenship  behavior  in  the  hospitality  industry, International .Journal of Hospitality Management ,Vol 27.Pp:179-186.
-                 Razavi . (2012). the relationship between corporate identity and organizational citizenship behavior, Second National Conference of accounting. financial management and investment. .(in Persian).
-                 Robbins, Stephen P. (1989). Essential of Organizational Behavior, eighth edition, Prentice.
-                 Saunders & Thornbill.(2003). Organizational justice, Trust and the management.of change: An Exploration. Personnel Review, Vol ,32.
-                 Seyedi,(2013) organizational culture and its impact on the performance of citizenship behavior, Scientific Articles Database Management. .(in Persian).
-                 Ship, L.(1998). Progress in Organizational Justice: Tunneling through the maze. In: Cooper, C.L., and Robertson. International review of industrial and organizational psychology, john wiley & sons, London. Pp: 317-372.
-                 Skalich, M. & Foler, H. (1997). The role of Trust in virtual and interpersonal environments: Implications for team learning & case method pedagogies. Wilson Education Abstracts.
-                 Soleimani. (2012). The role of corporate identity in predicting organizational citizenship behavior in Razavi University of Islamic Sciences and the University of Mashhad, Khayyam. Journal of Social Sciences (No. 2). .(in Persian).
-                 Spectoe & Charsh. (2002). Knowledge shiring community in P2P network: A Study of motivational perspective. Journal of Knowledge Management. Vol 8.
-                 Torque.(2005). the increased level of organizational citizenship behavior faculty members. Turkish universities.
-                 Vienna, Hoiey and Tarter. (2004). organizational justice, fairness and trust aretwo structures that play a fundamental role in the educational system. Academyof Management Journal, Vol 17.
-                 Vigoda,  E.,  (2000). Internal  Politics  in  Public  Administration  Systems:  An Empirical Examination of its Relationship with Job Congruence, Organizational Citizenship  Behavior,  and  In-Role  Performance,  Public  Personnel Management, 29, (2), 185.
-                 Wiliams, L. (1991). Relationship support activities, community, commitment and voluntary behavior in online communities. International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol 1.