مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت دولتی،

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارکنان و نیز مشتریان واحدهای دانشگاهی بوده است. با استغاده از روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 30 نفر از خبرگان و روش تصادفی طبقه­ای تعداد 415 نفر از مدیران و کارکنان و نیز تعداد 464 نفر از مشتریان  انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه سیر تحول کیفیت، الزامات کیفیت، نگرش­های کیفیت و ابعاد کیفیت خدمات بود که توسط محقق پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساخته شد و روایی و پایایی آن برآورد و مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ازt  تک نمونه­ای و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم­افزارAMOS استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که وضعیت الزامات کیفیت(57/3 = M)،  وضعیت سیر تحول کیفیت خدمات (09/3 = M)، وضعیت نگرش‌های کیفیت(40/3 = M) و وضعیت ابعاد کیفیت خدمات(19/3 = M) در طیف نسبتاً مطلوب قرار دارد. با عنایت به شاخص­های برازندگی مدل، نتایج نشان داد که مدل تحلیل عاملی برای سؤال موردنظر دارای برازش مناسبی می‌باشد. به عبارت دیگر با توجه به مناسب بودن شاخص‌های برازندگی می‌توان این مدل را به عنوان مدل کیفیت در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان فارس معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Status of the Quality of Service System in the Islamic Azad University Branches of Fars Province in order to Provide a Model

نویسندگان [English]

  • h soltani 1
  • Sanjar Salajeghe 2
1 islamic azad university
2 Department of Management, Kerman Branch, IAU
چکیده [English]

The present study aims to comparatively study the status of service quality system in Islamic Azad universities of Fars province in order to present a model. The research method is descriptive survey. The statistical population includes academic experts, managers and staff as well as clients of academic units. Employing targeted sampling method, 30 experts are selected, 415 managers and staff and 464 clients are selected through random stratified sampling. Data collection tools include a researcher-made questionnaire on the evolution of quality, quality requirements, quality attitudes and dimensions of service quality that was developed after studying the theoretical foundations and the research background and its validity and reliability is estimated and approved. For data analysis, one-sample t-test and Structural Equation Modeling have been used with AMOS software. The results show that the status of quality requirements (M = 3.57), the status of the evolution of service quality (M = 3.09), the status of quality attitudes (M = 3.40), and the status of dimensions of service quality (M = 3.19) are in a relatively favorable range. According to the model's fitness indices, the results show that the factor analysis model has a suitable fit for the question. In other words, considering goodness of fitness indices, this model can be described as a quality model in Islamic Azad universities in Fars province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality evolution
  • quality requirements
  • quality attitudes
  • dimensions of service quality
-       Ghasemi , V .(2013).Structural Equation Modeling in social Research with Amos implementation.
Tehran: Jamaeh.(in persian).
-       Lavdak , K , Laren , R.(2002). Marketing Principles and services. (trauslanted by Abolfazl Tajzar) . Tehran :SAMT.(in persian)
-       Jafarri , M. , Osooli , H. ,Shahryari , H. ,Shirazi manesh ,M. ,Fahimi , A. (2004).Strategical and cultured instruments.For total Quality management.Tehran:Rasa .(in persian)
-       Kareshki , H . (2013). Structural Relationship in Humanities Research with LISREL software.
-       Tehran:Avayenoor.(in persian).
-       Keshtkar , A . , Ahmadzadeh , F . , Panahian , H . , (2009) . The role of Applying Total quality management system on improvement of medicen document sector in Namazi Hospital . Kerman medical sciences Journal . Vol 16 , No  4 .
-       Marquis, B. (2009). Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkin
-       Poursafar, A.(2004). Evaluation of higher education system on base of systematic approache. State conference on quality component in higher education. Islamic Azad University, Roodhen Branch.(in Persian).
-       Raminmehr , H ., Charstad, P . (2013) .Quality Research methods with emphasize on structural Equation modeling. Tehran : Termeh.(in persian).
-       Mohammadzadeh, S., Hejazi, Y., Barzegar, A.(2007). The model for quality insurance in higher education of Iran. Reasearch and Planning in Higher Education Journal, Vol, 45.(in Persian).
-       Riahy B.(2003). Total quality management in public sector(Goverment). Tehran: Center of Training andIndustrial Research.
-       Sohrabi Z, Peirovi H, Khachian A & Far ajollahi M.(2009). Step by step to universities Excellency. Tehran: Nehzate Pooya.(in Persian).
-       Sahney S. D. & Banwet K. & Karunes S.(2006) .An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modeling and path analysis, Total Quality Management; 17(2), 265-285.
-       Sohrabi , Z . , Majidi , Z .(2013).The gab between in structional services Quality: the point view of educational Administrators , faculties and medical students. Tehran university medical science journal, Vol 7 , No 5.
-       Taheri , Sh .(2000). Total quality Management and ISO Stundards . Tehran : New sciences publication . (in persian)