شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه ی مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، داتشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی از مقاله تحلیل ساختار سامانه مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان و ارزشیابی میزان مطلوب بودن آن از دیدگاه کارکنان حوزه ستادی بود. روش تحقیق ترکیبی با رویکرد اکتشافی بوده و داده­های کیفی از طریق مصاحبه با چهار نفر از کارشناسان خبره مرکز آموزش نیروی انسانی، جمع آوری شد. ابزار محقق ساخته با 44 گویه در طیف 5 تایی لیکرت از درجه بسیارمطلوب تا بسیار نامطلوب برای بخش کمی مورد استفاده قرار گرفت. روایی ابزار با تایید استادان علوم-تربیتی و 7 نفر از دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی تامین شد. پایایی ابزار با اجرای مطالعه موردی بین 30 نفر از کارکنان ستادی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0.98درصد تایید شد.882 نفر از کارکنان فعال در حوزه ستادی جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند که با ارسال پرسشنامه به صورت دستی و از طریق سیستم اتوماسیون 16 درصد یا 142 نفر پاسخ دادند. یافته های کیفی حاکی از کاربرد محدود معماری سیستم فناوری یادگیری (ال.تی.اس.ای) و استاندارد ایزو25-100در طراحی سامانه بود. ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه نشان داد با افزایش همکاری­پذیری، پاسخگویی، مبادله­پذیری، تکلیف و سنجش وارزیابی، تعاملات یادگیری، صحت و اصالت فرآیند آموزش و کاربر پسندبودن، مطلوب­بودن سامانه و نیز کیفیت کل سامانه افزایش خواهد یافت. ماندگاری، دسترس­پذیری، توسعه­پذیری، مدیریت محتوا و یادگیری، مدیریت اخبار واطلاع رسانی و سیستم­های اطلاعاتی و مدیریتی، سامانه را در وضعیت مناسب و مطلوبی از دیدگاه کارکنان و مدیران قرار خواهد داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating the desirability of Farhangian learning and Training Management System (LTMS) from staffs’ viewpoints

نویسندگان [English]

  • N Karimi 1
  • B Zamani 2
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to analyze the structure of Farhangian Learning and Training Management System (LTMS) and evaluating its desirability from their staffs’ viewpoints. Blended method was used with explorative approach. Qualitative data were gathered through interviews with 4 experts of human resource training center. In gathering data, the self-made questionnaire included 44 options with 5 point Likert answer, ranging from very favorable to very unfavorable were designed to evaluate the LTMS’s desirability. The reliability of the instrument was confirmed by the educational sciences professors and 7 candidates of Ph.D. programs in educational administration. The validity of the instrument was determined by doing a pilot study with 30 staff, the Cronbach’s alpha coefficient was calculated 0.98. After confirming the reliability and validity of the instrument, they were used.The population consisted of all 882 active users of LTMS’s within the staff. Questionnaires were distributed through manual and automatic systems, and 142 of them (approximately 16 percent)completed and returned to the researcher. The Qualitative findings indicated that in the design of LCMS structure, LTSA architecture, ISO 100-15 standards were used in limited form. Evaluating the system’s desirability indicated that with increasing the following components, including: cooperation, accountability, exchangeability, assignment and assessment, interactive learning, accuracy and originality of the training process and system’s user-friendliness efforts, the favorability of the system and also the quality of the whole system will be enhanced. System’s sustainability, availability, extensibility, content and learning management of informative news and management of information systems will place the system in the state of suitability and favorability from the viewpoints of their staffs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farhangiyan Learning Teaching Management System(LTMS)
  • Learning Management System(LMS)
  • Learning Technology System Architecture(LTSA)
  • ISI 100-15
-                      Abdollahi, E., (2011). Learning Management System: LMS,http://edutechnology.blogfa.com/post-93.aspx, , visited at: 2014.01.01
-                      Delavar S, Ghorbani M. The Role of Virtual Training on the Students Creative Learning in Universities of Bojnourd, Northeast Iran. Media. 2012; 2 (3) 2 (3) :17-27
-                      Dobbs, R.L.(2006).Development Phase of Systematic Training: New Technology Lends Assistance, Advances in Developing Human Resources Vol.8, No.4. November 2006 ,p500-513
-                      Farance, F., Tonkel, J., (1998). LTSA Specification-Learning Technology Systems Architecture,version4,URL:http://www.edutool.com/ltsa
-                      Http://www.aragit.ir/books/iso10015-guidelines9farisi0.pdf, , visited at: 2014.01.01
-                      Http://www.informatik.unibremen.de/uniform/gdpa/gdpa06.htm,LearningTechnology Systems Architecture (LTSA),
-                      Https://amoozesh.bmi.ir/UploadedFiles/gFiles/93c4a58fc937497.pdf, visited at: 2014.01.01
-                      Mirzaei A, Shabani Nia F. Review of E-Learning Modern Systems. Media. 2013; 4 (2) 4 (2) :62-74
-                      Mohamadzade Ghasr A, Ebrahimi Koshk Mahdi S, Bahmanabadi S, Rahmani D, Asadi R. Determining Mashhad University of Medical Sciences Employees’ Learning Styles for Adaptation of in-Service Digital Learning Materials. Media. 2013; 4 (1) 4 (1) :11-19
-                      Rahbardar H, Aliabadi K.( 2012). The Role of Medical Libraries in the Learning Environment of the Class Management System. Media. 2012; 2 (4) 2 (4) :41-50
-                      Rastin (2006).  E- learning, http://strategymehvar.blogfa.com/post-11.aspx, visited at: 2014.01.01
-                      Robbins, S.R.(2002). The evaluation of learning content management system.www.learningciruits.org/2002/apr2002/robbins.htm
-                      Soon, L. , Sarrafzadeh, M., (2010).  Preparing Students for Online Group Work in Distance Education. The Second International Conference on E-Learning and E-Teaching (ICELET 2010); 2010 Dec 2; Tehran, Iran. Tehran: IEEE; 2010.p. 40-48.
-                      Varlamis, I., Apostolakis, I., (2006). The Present and Future of Standards for E-Learning Technologies, interdisciplinary journal of knowledge and learning objects, 2(1) Jan 01, ISSN 1552-2237 Publisher: Informing Science Institute