رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان‌های فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری مدیریت تطبیقی و توسعه، واحدکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده

هدف این تحقیق، توصیف رابطه بین چهار نوع فرهنگ سازمانی(سلسله مراتبی، بازاری، طایفه­ای و ویژه سالاری) و رهبری تحول­آفرین در اداره کل زندان­های فارس بوده است. در این تحقیق از روش میدانی و از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جامعه هدف در تحقیق تمامی مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل زندان­های فارس که جمعا420 نفر بوده، که از این تعداد40 نفر مدیر، معاون و380 نفر کارکنان بوده و تعداد 207 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق، از روش نمونه­گیری تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی استفاده شده است. برای گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه ابزار سنجش فرهنگ سازمانی و وجوه چند عاملی رهبری استفاده شد و بین دو گروه رهبران و پیروان استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. در تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای تعیین تاثیر هریک از انواع فرهنگ سازمانی بر رهبری تحول­آفرین از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان می دهند که نوع فرهنگ غالب از دیدگاه رهبران و پیروان، فرهنگ سلسله بوده و رهبران خود را تحول­آفرین می­دانند و پیروان نیز عنوان کرده­اند، رهبرانشان رهبری تحول­آفرین را به کار می­گیرند. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می­دهد که بین انواع فرهنگ سازمانی و رهبری تحول­آفرین از نظر رهبران رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد، در حالی که از نظر پیروان این رابطه مثبت و معنادار می­باشد. از نتایج رگرسیون چندگانه نیز برداشت می­شود که از نظر رهبران و پیروان به ترتیب فرهنگ سلسله مراتبی، بازاری، ویژه­سالاری و طایفه­ای بیشترین تاثیر را بر رهبری تحول­آفرین دارند. بنابراین هر چهار نوع فرهنگ بر رهبری تحول­آفرین تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational culture and transformational leadership in the administration of prisons in Iran

نویسندگان [English]

  • h taboli 1
  • gh eskandari 2
  • m ansari manesh 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to describe the relationship between the four types of organizational culture (hierarchy, market, and especially the tribal-dominated) and transformational leadership in the administration of prisons in the Gulf.In this research, the study used a questionnaire. The purpose of the study, all Directors, Officers and employees of the Bureau of Prisons Gulf, which has a total of 420, That the number of 380 employees and 40 managers and 207 people were selected. In this study, a simple random sampling method using a table of random numbers was used. Two questionnaires to collect data from multiple aspects of organizational culture and leadership assessment tools usedAnd between leaders and followers is used. Data analysis in both descriptive and inferential statistics were performed using SPSS software. The Pearson correlation coefficient was used to investigate and to determine the impact of each type of transformational leadership, organizational culture on multiple regression analysis was used. The results show that the dominant culture from the perspective of leaders and followers, and a series of transformational leaders know As well as their followers, leaders transformational leadership into practice. The results of the Pearson correlation coefficient indicates that the types of organizational culture and leadership, transformational leadership is a significant positive relationship exists,
While the members of this relationship is positive and significant. The results of multiple regression impression that the leaders and the followers of the order of hierarchy, market, especially the tribal-dominated and have the greatest impact on transformational leadership

کلیدواژه‌ها [English]

  • change leadership
  • tribal culture
  • especially the culture of democracy
  • market culture
  • the culture of hierarchy
-       Aghaz,a (2005). Examine the relationship between transformational leadership and organizational culture in the Ministry of Welfare and Social Security. Knowledge management. Sixteenth years. No 64
-       Rabinz,E.(2006).Organization theory Structure, design and application. Alvani,m. danai fard,h).Tehran:Safar Publications.
-       Zahedi,Sh.(2000). Transnational and Global Management.Tehran:Samt Publications.
-       Saatchi,m.(2007). Psychology Productivity.Tehran: Samt Publications.
-       Sanjeghi,m.(2000). The role and functions of the cultural factors of transformational leadership. Knowledge management. Thirteen years. No 50.
-       Farahi boozenjani,b.(2006). A framework for measuring organizational culture.mesbah Quarterly. Fifteen years.no 63.
-       Moogheli,a.(2003). Designing a model of transformational leadership in the office. . Knowledge management. Sixteenth years. No 62..
-       Nedai,m.(1999). Typology of organizational culture. Mesbah Quarterly.Eighth Year.no 31.
-       Bass, B.M. Avolio, B.J. Jung, D.I. and Berson. Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership.
-       Cameron, Kim. S. and Quinn, Robert. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture, New York: ADDISON Wesley.
-       Kark, R. (2004). The transformational leader. Who is (s) he? A feminist perspective, journal of organization change management, vol. 17, Iss. 2, pp. 160 – 176.
-       Waldman, D.A. Bass, Einstein (1987). Leadership and the out comes of the performance appraisal process. Journal of  occupational psychology, 60, 177 – 188.occupational psychology, 60, 177 – 188.
-       Yukl. G (1989). Managerial leadership. Journal of management 15, 252 – 289.