شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت ملی انتقال گاز منطقه یک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را کلیه پرسنل لیسانس به بالا با سابقه کار حداقل پنج سال تشکیل می­دهند که تعداد آن­ها برابر با سیصد نفر است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 169 نفر در نظر گرفته شد که به شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پایایی پرسش­نامه بوسیله آلفای کرونباخ و روایی آن توسط تکنیک روایی محتوایی-ظاهری، تشخیصی و روایی سازه-همگرا تأیید شده است. آزمون شاپیرو ویلک جهت تست نرمالیتی متغیرهای پژوهش و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به منظور آزمون فرضیه­ها پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود​ دارد. همچنین بین عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش، منابع انسانی، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی، ساختارسازمانی و زیرساخت­ها بیشترین تأثیر را بر مزیت رقابتی داشته و بین عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت مدیریت دانش، زیرساخت­ها، منابع انسانی، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی و ساختارسازمانی بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی داشتند. همچنین بین عوامل مزیت رقابتی به­ترتیب زمان، هزینه، انعطاف­پذیری بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی داشتند. در میان عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش، منابع انسانی، زیرساخت­ها، استراتژی و اهداف، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی به­ ترتیب حائز رتبه­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Factors Effecting on Establishment Knowledge Management (KM) and its Relationship to Competitive Advantage and Organizational Performance

نویسنده [English]

  • S.J Iranban
چکیده [English]

The present study with the aim Identification and Prioritization of the Factors Effecting on Establishment Knowledge Management (KM) and its relationship to competitive advantage and organizational performance in NIGTC – ZONE 1. The statistical population of this study is composed of all bachelor staff to up with at least 5 years work. Whose number is equal to 300. Which according to Morgan’s table, the sample size is 169, which were selected by random sampling method and questionnaires were distributed among them. Questionnaire reliability was confirmed by combinational test methods and a Cronbach's alpha test. Questionnaire validity was confirmed in terms of content validity, diagnostic validity, construct validity and convergent validity. The Shapiro–Wilk test was conducted in order to test the normality of the variables and, structural equation modeling and was conducted in order to test the hypotheses. Results showed among the factors affecting on implementation knowledge management with competitive advantage and organizational performance have a significant relationship. Also, among the factors affecting on implementation knowledge management؛ human resources, strategy and objectives, organizational culture, organizational structure and infrastructure had the greatest impact on competitive advantage. And among the factors affecting on implementation knowledge management ؛Infrastructure, human resources, strategy and objectives, organizational culture and organizational structure, had the greatest impact on organizational performance. Also, among the factors competitive advantage of the time, cost, flexibility greatest impact on organizational performance. Among the factors affecting on implementation knowledge management, human resources, infrastructure, strategy and objectives, organizational culture and organizational structure were ranked .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Competitive advantage
  • organizational performance
-           Allameh, M. and  Zareh, M. (2008).” Investigated the relationship between knowledge management & Innovation and organizational performance”. 1th International conference for creative and initiative. Tehran. (In Persian)
-          Arkedanie, s. and et al.(2010). “Investigated the relationship between knowledge management and competitive advantage”. International management conference for Iranian organization, Isfahan Branch, Islamic Azad University. (In Persian)
-          Aurum, Adam., Daneshgar, Frank., & Ward, Jahn. (2008). Investigating Knowledge Management in Software Development Organizations’: An Australian Experience. Information and Software Technology, Elsevier, Vol.50,No.3.
-          Choi, Ben., Lee. Howard. (2003). “An empirical investigation of knowledge management styles and thief effect on corporate performance”.​It is available on: http: //www.elsevier.science.com.
-          Dalirpour, M. and  Yagoubie, S. (2013). “Developing model for investigate the effect of knowledge management on organizational learning and innovation”. 10th  International conference of industrial engineering, Tehran. (In Persian)
-          Dingsoyr, Ted., Conradi, Rabert. (2008). A Survey of Case Studies of the Use of Knowledge Management in Software Engineering. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 12, No. 4.
-          Elaykanie, H. and Fekrie, R. (2014). “Modeling for innovative with knowledge management approach” . International management conference for 21 century, Tehran. (In Persian)
-          Fakheradinie, H. and et al. (2010).”Knowledge management and knowledge innovation and performance in SME”. Journal of business approach. Vol. 35 No. 2 pp 96-122. (In Persian)
-          Lagvardie, J. and et al. (2010). “Investigate the role of knowledge management on competitive advantage”. 1th International conference for management and innovation. Shiraz. (In Persian)
-          Motamediefar, M. (2014). “Investigated the relationship between technical factors of knowledge management and competitive advantage”. 1th International conference for entrepreneurship. Tehran. (In Persian)
-          Omidvar, R. (2014). “ Investigate critical factors for success in knowledge management”. International conference for business development, Tehran. (In Persian)
-          Safarzadeh, H. and et al (2012). “Investigate the effect of knowledge management strategy on organizational performance”. Journal of Toloe. Vol. 11 No. 1 pp 64-81. (In Persian)
-          Tavalaie, R. and et al (2013). “Developing new model for knowledge network with global approach”. Journal of study for globalization. Vol. 4 No. 13 pp. 46-59. (In Persian)
-          Vaccaro,Antonio., Veloso, Frank. (2010). knowledge management tools, inter organizational relationship, innovation and firm performance. An Australian Experience. Information and Software Technology, Elsevier, Vol.25,No.2.
-          Vedadie, A. and  Abdolalian, H.(2011).” Investigated the relationship between knowledge management and organizational innovation in human resources”. Journal of human resource management. Vol. 16 No. 3 pp 51-69. (In Persian)