نیازسنجی دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت کارکنان آموزش‌ و پرورش ناحیه 4 شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آز اد اسلامی،مرودشت، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، .ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نیازسنجی دوره­های ­آموزش ضمن­خدمت سازمان از دیدگاه کارکنان می­باشد. روش تحقیق باتوجه به ساختار آن، توصیفی از نوع پیمایشی بوده­است که تعداد90 نفر به­عنوان نمونه از طریق سرشماری انتخاب شده­اند. جامعه­آماری پژوهش شامل همه کارکنان آموزش­وپرورش ناحیه 4 شیراز می­باشد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­ای محقق ساخته براساس طبقه­بندی نیازها از  نظر برادشاو مشتمل بر 33 سوال بسته پاسخ و 4 سوال باز پاسخ بود. جهت سنجش­روایی آن از روایی صوری استفاده­شده و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ 85/0برآورد شده­است. برای تجزیه­وتحلیل داده­های­ آماری از روش­های آمار توصیفی چون فراوانی، میانگین و انحراف­معیار و از روش آماری استنباطی t تک­متغیره استفاده شد. نتایج آماری پژوهش نشان داد که نیاز کارکنان در برگزاری دوره­های آموزش ضمن­خدمت در بعد هنجاری با میانگین 58/3 بعد احساس­شده با میانگین 84/3، بعد بیان­شده با میانگین 86/3، بعد مقایسه­ای با میانگین47/2 و بعد پیش­بین با میانگین 38/3 بوده­است. همچنین نتایج آمار استنباطی حاکی از آن بود که در نیازسنجی دوره­های آموزش ضمن­خدمت به بعد هنجاری، احساس­شده، بیان­شده، مقایسه­ای و پیش­بین توجه لازم شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs assessment of In-service Training Courses employees in office of education district 4 shiraz city.

نویسندگان [English]

  • A Moradi Sarvestani 1
  • R zarei 2
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

The goal of this research was needs assessment of In-service Training Courses employees’s point of view. This Research Methodology was descriptive-survey type and the statistical sample was determined by the census (N=90). The statistical society of this research was all of the employees in office of education district 4 shiraz city.. For data collection has used of researcher Questionnaire including 33 questions closed answer and 4questions opened answer. For verifying of questionnaire  structure that certified by formal validity and the questionnaire stability reported (KMO=0.85) in kronbakh alpha method. The data analysis has used of Descriptive statistics methods like frequency, means and Std.Deviation and for Inferential Statistics method with one-sample varialble. The results of this research showed that the needs of employees in in-service Training Courses was for normative needs(3.58), Felf Needs(3.84), Expressed Needs(3.86), Needs Comparative(2.47) and Needs Expected(3.38).Also, The conclusions of  the research showed that need assessment of In-service Training Courses has noted to normative needs,  Felf  Needs, Expressed Needs, Needs Comparative and Needs Expected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need Assessment
  • In-Service Training
  • employees
  • Bradshaw grading
-          Aithon, J.E.(2005). In service Training for Teacher in nzschces in organizations (3rd) new Jersey: Premtice Hall. P6.
-          Asadi, N.(2005). Educational Needs Skilled Trades, Finance and Insurance Company's Office in Tehran. Insurance Journal, Vol.4, No.80, P:95-122(In Persian)..
-          Barbazette, J.(2006). Training needs assessment: Methods, tools and techniques (skilled trainer), San Francisco, CA:Pfeiffer.
-          Bowen, B.E. and Joan, T.S.(1994). Distance Education needs of Agribusinesses and Profiessional Agriculutre Associations. Journal of Agricaltural Education. 36(4).
-          Daneshfard, K.(2007). Short-Term Training Calendar Islamic Azad University. Bureau of Studies.P:36-50. (In Persian).
-          Esmaeili, B.(2006). A Needs Assessment Using the Delphi Technique. Tadbir Jouranl. P:40-44(In Persian).
-          Fathi Vajargah K. (1995). Getting to Know  in-Service Training of Staff, Tehran: Ministry of Culture Publications (In Persian).
-          Fathi Vajargah K. (1998). Introduction to the Planned in-Service Training of Staff, Tehran: Sarmad Kavosh Publication (In Persian).
-          Fathi Vajargah K. (2007). Planning the In-Service Training of the Staff. Tehran: Samt Publications (In Persian).
-          Gooldstion, I.L.(1993). “Training of Organization” . California Pasiffic crow.
-          Kazempur, A. & Ghafari, KH.(2011). The Feasibility of the Establishment of Virtual Training at Islamic Azad University. Vol.2, No.27, P:167-193.
-          Lerman, R. I.(2010). Building a wider skills net for workers. Issues in Science and Technology. Vol.24, No.4, P:65-72.
-          Miller, D.; Needs Assessment; Oxford: Clarendon Press, 1975.
-          Monappa, A. and saiydain, M.(1989). Personnel Management”. MC Craw Hill Publishing Co Itd. New Dehli.
-          Nasiri, R. (2009). The Study on the rate of Fruitfulness of on-service-training from the point of view of semnan province High School teachers. Thesis Garmsar University (In Persian).
-          Pakdel, R.A(2001). Assessment Porocess Systematic Training. Tadbir Journal, No.102. (In Persian).
-          Peydaei, M.M.(2008). Training Needs Assessment Model. Journal of Labor and Society, No.103, P:.64-76. (In Persian).
-          Reimers, E.(2003). Teacher professional development: an international review of literature, Unesw publication.
-          Sloman, M.(2003). Training Strategy. Translate: mohammad zeyaee bigdeli. SarGol Publication.
-          Soltani, A.(2005). Methods and Assessment Models within Organizations. Journal of Management, No.105, P:43-48. (In Persian).
-          Steinbach. R(2005), on-the-job training preparing employees for success, Axzo press, P:8-10.
-          Zahedi, H.(2010). Educational assessment and educational experts, Shiraz University, Unpublished of the 2008 LAJC-IJME International Conference (In Persian).