رابطه رضایت‌شغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدذ تهران جنوب

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد نراق

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین انگیزش و رضایت­ شغلی براساس مدل دو عاملی هرزبرگ در شرکت بیمه پارسیان می­باشد. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه مورد بررسی شامل کارکنان شاغل در شرکت پارسیان بوده که از طریق روش نمونه­گیری و برحسب سن، وضعیت تاهل، سطح­تحصیلات انتخاب شده و شامل 265 نفر بوده­اند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری داده­های پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد40سوالی هرزبرگ و همچنین پرسشنامه اسمیت بوده­است که پس از محاسبه روایی و پایایی، این ابزار بین افراد نمونه توزیع­شده و سپس داده­ها با استفاده از روش آماری spss و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل انگیزشی، بهداشتی و رضایت کارکنان بیمه پارسیان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison between job satisfaction and employee motivation with herzberg two- factor mode

نویسندگان [English]

  • S yaghoobpoor 1
  • M fateminezhad 2
چکیده [English]

The main goal of this study was to investigate the relationship between motivation and job satisfaction in the parsian insurance with Herzberg two-factor models. Case study in this article was based on description of correlation. Reviewed studied sets includes the employees of parsian insurance that were selected based on the factors such as: age, sex, status and university degree.ie. they were totally 265 persons. The instrument used for data collection consisted of: Herzberg's two standard question naire of 40 questions and the smith's questionnaire in which After the validity and reliability of the tool was distributed among the Participants and then The data were analyzed using Pearson's correlation coefficient inspss. The results showed that between the motivational factors and health insurance and employee satisfaction in parsian insurance are positive and meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Motivation
  • Herzberg model
-          Aamstrong,M .(2002). Performance management,key strategic practical gold lins, second edition, kogan.
-          Druker, p.(1999). Management challengens for the twenty first century, N.Yharper cillins book.
-          Fiedler,F.E,(1967).A theory of leaderships effectiveness, newyork, macgrow-hall book company
-          Flnnery, T.P.& D.A. hofrichter, , P.E. (1997).platten, people, performance and pay.the free press
-          Fitch, D.K, (1996). Job satisfaction among librarian supprt stafe in alabama academic libraries coolege and reserch libraries, , 51(4), 313-320.
-          nikoo, M , haghhenas, F comparison between job satisfaction and employee motivation in tehran oil co
-          alvani, M , (2001) ,public management
-          khaki , gholamreza , (2005) Research Methodology at the Dessertation approach , baztab press
-          robins, stephen p , (2008) organizational behavior, mehraban naser press hall, Bradly ,(2012) , Human Capital Strategy, Andishe haye gohar bar Press
-          Deciler, Garry, (1999) , The basics Of  Organzatinon Behavior ,  Cultural Research Office
-          Seyed javadin, Seyedreza, (2007), Human Resourses Planning                         ,Management Faculty Press
-          Dijoo, Ronald , (2007) , The Background Of Industrial Psychology/ Organization, Mazyar press
-          Jazani, nasrin, (2010), Human Resourses Management, nashre ney press
-          Beheshti, jafar, (2007), Industrial Relationships and labor Relations, negahr danesh press
-          Hafez nia, M , (2003), Introduction to Research Methodology at the Humanties, samt press