طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی ، گروه علوم تربیتی، اراک، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه علوم تربیتی، اراک ، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به­منظور طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه­­های­درسی ضمن­خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی به روش ترکیبی انجام گرفت. جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار، ابتدا ملاک­های­ارزشیابی و سپس با تحلیل کیفی اسناد بالادستی نشانگرها مشخص شدند و براساس آن­ها پرسشنامه­ای با 106 گویه تنظیم گردید. روایی محتوایی و صوری ابزار براساس نظر متخصصان موردقبول واقع­ شد و به­منظور ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزار ساخته­شده، از این ابزار جهت ارزیابی برنامه­های­درسی، دوره­های ­ضمن­خدمت معلمان شهرستان رفسنجان بهره گرفته­شد. بدین صورت که برای ارزیابی اهداف برنامه­های­درسی طراحی و تدوین­شده دوره­های ضمن­خدمت از مدرسین  این دوره­ها(جمعا 21نفر) با توجه به آشنایی بیشتر آن­ها با اهداف این برنامه­ها و در ارتباط با سایر عناصر از معلمان شرکت­کننده در دوره­ها(جمعا 321 نفر) به­عنوان متخصصین ناظر بر واقعیت­های اجرای برنامه­ها نظرخواهی به­عمل آمد. تحلیل داده­های حاصل از ارزیابی برنامه­ها به کمک ابزار طراحی­شده، اساس سنجش روایی و پایایی ابزار قرار گرفت. بدین­ترتیب شاخص­هایCFI ،AGFI ،GFI  در مؤلفه­ی محتوا 942/0، 909/0 و 982/0 فعالیت یادگیری 929/0، 938/ 0و 902/0 مواد آموزشی 989/0، 945/0 و 962/0راهبرد یاددهی-یادگیری 926/0، 932/0 و 823/0 زمان989 /0، 945/0 و 962/0 فضا 969/0، 925/0 و 998/0 گروه­بندی 889/0، 926/0 و 910/0 و در مؤلفه­ی ارزشیابی 919/0، 925/0و 902/0 برآورد شدند که تمامی نشان از برازش مطلوب و مناسب ابزار است. پایایی ابزار پرسشنامه 74 گویه­ای در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  در کل برابر با 968/0و برای هرکدام از مؤلفه­های محتوا، فعالیت­های یادگیری، مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی-یادگیری، زمان، فضا، گروه­بندی و ارزشیابی به­ترتیب برابر با916/0، 819/0، 874/0، 913/0، 860/0، 869/0، 879/0و876/0 و برای پرسشنامه 32 گویه­ای درکل برابر با 923/0 و درخصوص هرکدام از مؤلفه­های اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی به­ترتیب برابر با  876/0، 877/0، 865/0برآورد گردید که نشان از پایایی بالای ابزار طراحی شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and validating evaluation instrument of in-service teachers curriculum emphasizing on high order documents

نویسندگان [English]

  • N farsi aliabad 1
  • F Nateqi 2
  • M Seifi 2
1 iau-arak.ac.ir
2 professor arak islamic azad university
چکیده [English]

This research was conducted to design and validating evaluation instrument of in-service teachers' curriculum emphasizing on high order documents by mixed method. In order to design, compile and construct the instrument, evaluation benchmarks and then indicators were first determined by qualitative analysis of high order documents based on which a 106-question questionnaire was regulated. Content and apparent validity of the instrument were approved by experts' ideas; and in order to evaluate structure's validity and instrument's reliability, this instrument was used to evaluate in-service courses curriculums of teachers in Rafsanjan. So, evaluating goals of designed and compiled in-service courses' curriculums, trainers of these courses(totally 21 people)  regarding more knowledge of them with goals of curriculums and teachers participated in these courses(totally 321 people) as experts supervising facts of performing curriculums relating to other elements were asked. Measuring validity and reliability of instrument was based on analyzing data resulted from evaluating curriculums by designed instrument.Therefore, CFI, AGFI and GFI in content component were  estimated 0.942, 0.909 and 0.982 learning activity 0.929, 0.938 and 0.902educational materials 0.989, 0.945 and 0.962 teaching-learning strategy 0.926, 0.932 and 0.823 time 0.989, 0.945 and 0.962 space 0.969, 0.925  and 0.998 grouping 0.889, 0.926 and 0.910  and in evaluation component 0.919, 0.925 and 0.902 which all show suitable and fitness of instruments. In this research, reliability of 74-question questionnaire instrument using Cronbache's Alpha is totally equal to 0.968 and for every components of content, learning activities, educational materials, teaching-learning strategies, time, space, grouping and evaluation respectively equal to 0.916, 0.819, 0.874, 0.913, 0.860, 0.869, 0.879, 0.876 and for 32-question questionnaire  totally equal to 0.923 and regarding every components of  cognitive, emotional and skill goals, it was respectively estimated equal to 0.876, 0.877 and 0.865 showing high reliability of designed instrument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • designing
  • validation
  • evaluation instrument
  • high order documents
-    Afzalkhani, M & Nejabat, S. (2013). Studying solutions of qualifying Semnan education organization employees and teachers' in- service education courses. Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, Marvdasht Islamic Azad University, 4th year, No. 3, pp. 83-98. (In Persian)
-    Ahmadi, S & keshavarzi, A. (2013). A survey of In-service training programs Effectiveness in teaching skills development from the view- point of students, teachers and principals of guidance school in Shiraz. Procedia- social and Behavioral sciences 83, pp. 920-925.
-    Ahmadloo Dehnavi, M. (2013). Effectiveness of FAVA in-service education course for teachers in Malayer secondary schools based on Kirk Patrick model. M.A thesis, Tehran teacher training university, Psychology& Educational sciences college, (In Persian)
-    Anari Nejad, A & Marzooqi, R. (2006). Application of information and communications technology in Primary course teachers' in- service education: A new approach on teachers' professional education. Shiraz University, innovation congress in primary course curriculum, pp. 1-48. (In Persian)
-    Asiabi, S. (2013). Evaluating effectiveness of primary course teachers' in- service education programs in education organization of Tehran 7th region.  M.A thesis, Tehran Islamic Azad University, Psychology & Educational sciences college, (In Persian)
-    Bayrakci, M. (2009). In-service teacher training in Japan and turkey: A comparative Analysis of Institutions and practices. Australian Journal of teacher Education, vol. 34, No.1, pp. 10-22.
-    Birgin, O. Tutak, T & Turkdogan, A. (2009). Primary school teachers’ views about the new Turkish primary school mathematics curriculum. E-Journal of new world sciences Academy education sciences, vol. 4, No. 2, pp. 270-280.
-    Bozkurt, E. Kavak, N. Yamak, H.  Canbazoglu B.S. Darici, O & Ozkaya, Y. (2012). Secondary school teachers’ opinions about in- service Teacher training: A Focus group interview study. Procedia- social and Behavioral sciences 46, pp.3502-3506.
-    Demir, M. K. (2013). Perception of classroom and branch teachers working in primary schools towards In-service Education. Africa Journal of Adult Education, vol. 1(4), pp. 075-082.
-    Dorrani, K. Lavasani, M. G & Khalagi, N. (2007). Studying effective factors on primary cource teachers' participation in short term in- service courses in Barkhar (Isfahan). Journal of Psychology & Education, 37th year, No. 4 ,pp. 141-158. (In Persian)
-    Faraji, M. (2011). Evaluating in- service education courses in producing electronic content and its instrument based on Kirkpatrick Model. M.A thesis, Tehran teacher training university, Psychology & Educational sciences  college. (In Persian)
-    Fathi Vajargah, K. (2013). Employees' in- service planning. 8th press, Tehran: Samt issues. (In Persian)
-    Fathi Vajargah, K.(2015).Basic principles and concepts of curriculum development.2th press,Tehran:Elme ostadan issues.(in Persian)
-    Hamrahi, M. (2009). Pathology of in- service education courses based on CIPP model (case study: Fars province). M.A thesis, Sistan & Baloochestan University. (In Persian)
-    Hasanpour, E. (2008). Studying the effectiveness of in- service education courses in viewpoints of Kerman teachers and educators through 2004-2007 and presenting solutions to improve holding these courses. M.A thesis, Isfahan University, psychology & Educational sciences college. (In Persian)
-    Khosravi, R. Mehrmohammadi, M. Mosapour, N & Fathi Vajargah, K. (2014).An Essay on"Schwab's practical theory" and its implications for decentering decision making about curriculum. Journal of Curriculum Studies, 8th year, No. 32,pp. 127-158. (In Persian)
-    Kokoc, M . Ozlu, A. Cimer, A &Karal ,H. (2011).teachers’ views on the potential use of online in-service education and training activities. Turkish online journal of distance education, vol.12, No. 4,pp.68-81.
-    Lohrabi Geleh, Y. (2009). Studying primary courses teachers' views about proportional to short term in- service courses' educational content with their educational needs in Shahr Kord 1 & 2 regions in 2007-8. M.A thesis, Kashan University, Humanities college. (In Persian)
-    Lotfi , H. (2014). Evaluating effectiveness in- service courses of sport trainees in west Azarbayejan using Kirkpatrick Model. M.A thesis, Euromieh University, Faculty of Physical education & Sport sciences. (In Persian)
-    Maleki, H. (2005). Teachers' professional capabilities, 3rd press. Tehran: Madreseh issues. (In Persian)
-    Rezaeekia, F. (2012). Evaluating elements of curriculum on in- service course; A descriptive evaluation from viewpoints of primary course teachers in Koohdasht City, 2011-12. M.A thesis, Kharazmi University, Psychology & Educational sciences college. (In Persian)
-    Saberi Ganji, Y. (2008). Evaluating (short term) teachers' in- service education courses in Mazandaran City based on ISO10015 education standard. M.A thesis, Mazandaran University, Humanities and social college. (In Persian)
-    Safaee Movahhed, S. Mirahmadi, Kh & Salehi, M. (2013). Studying the effectiveness of virtual in- service education courses and its role on promoting educators' professional function. Quarterly Journal of organizational behavior in education organization, 1st year, No.2, pp.23-34. (In Persian)
-    Sahin, S. CEK, F & Zeytin, N. (2011). Education supervisors' Views Regarding Efficiency of supervision system and In- service training courses. Educational sciences: theory & practice, 11)3(, pp. 1196-1201.
-    Sajjadi, M. T. Kian, M & Safaee Movahhed, S. (2014). Pathology of transforming education in in- service educations (case study: Khorasan Razavi province). Quarterly Journal of training & development of human resources, 1st year, No.2,pp. 1-24. (In Persian)
-    Samee Zafarqandi, M. (2011). Methods of completing and improving teachers' in- service system. Quarterly Journal of Educational Innovations, 10th year, No. 39,pp. 151-177. (In Persian)
-    Tatar, B. kh. (2011). Public school EFL teachers' perceptions of lockstep in- service development programs in Iran: An analysis of teachers' satisfaction, expectations and professional challenges. M.A thesis, Ferdowsi university of mashhad, Faculty of letters and Humanities.
-    Uysal, H. H. (2012). Evaluation of an In-service training program for primary school language teachers in Turkey. Australian journal of teacher Education, vol. 37, Issue. 7, PP. 14-29.
-    Vashist,V.(2002). Modern methods of training of elementary school teachers. New Delhi, india: sarup & sons.
-    Yazdani, F. (2014). Measuring effectiveness of teachers' in- service virtual education system. Information and communications technology in educational sciences, 5th year, No. 2,pp. 97- 122. (In Persian)
-    Yekta, R. (2010). Studying  primary courses teachers' views about  proportional in- service courses' educational content with their educational needs in Andimeshk City through 2009-10. M.A thesis, Dezfool Islamic Azad Univeristy, Humanities college. (In Persian)
-    Yildirim, M. C. (2012). A study on contribution of the basic training course to the professional Development of probationary teachers. Educational sciences: theory & practice, 12 (3), PP. 1880-1886.