بررسی میزان انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،

3 عضو هیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی میزان انطباق آموزش­های فنی­وحرفه­ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعۀ­آماری پژوهش شامل کلیه سازمان­ها و شرکت­ها (صنایع کوچک، متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع استان_ وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی) که 42 شرکت برآورد شد و مرکز فنی و حرفه­ای شهرستان خرمشهر، در بخش صنعت بود. نمونه­گیری دوبار و به دو منظور انجام شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند 9 شرکت انتخاب گردید و با 9 نفر از مدیران و 9 نفر از کارشناسان مصاحبه به عمل آمد. در مرحلۀ دوم به صورت تصادفی ساده، 125 نفر از مدیران و کارشناسان برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردید. جهت جمع­آوری دادهای پژوهش از بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحب­نظران مورد تأیید قرار گرفت و پایایی ابزار محاسبه و تأیید شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که بین عملکرد موجود آموزش­های فنی­وحرفه­ای با وضعیت مطلوب (نیازها و محورهای آموزشی شناسایی شده دارای اولویت) این شهرستان انطباق وجود ندارد. همچنین بررسی نتایج بدست آمده، نشان داد که 9 دورۀ عمومی، 7 دوره مدیریتی و 45 دوره تخصصی اولویت­های آموزش­های فنی­و­حرفه­ای مورد نیاز بازار کار در زمینۀ صنایع این شهرستان را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the match between vocational educational with industries sector educational needs in khorramshr city

نویسندگان [English]

  • S Jalilian 1
  • Y Mehralizade 2
  • M Marashi 3
چکیده [English]

The Purpose of this study was to examine the match between vocational educational with industries sector educational needs in khorramshr city. Method of study was descriptive- survey The population of this research was all the organization and Companies (middle-sized and big induatries registered based on information available in the Department of  Industries of Khozestan,Ministry of Industries and Mines,Department of Industrial Development and Office of Statistics and Information) 42 Companies were estimated and Technical and Educational Centers Khorramshahr in industry sector. Sampling was done twice for two purposes. First, The company was selected using purposive sampling 9, with 9 of  managers and 9 of experts were interviewed. In the second stage randomly selected 125 managers and experts to complete the questionnaire. For data gathering in this research, the analysis of documents, interview and questionnaire. Face and content validity of the instrument has been confirmed by experts and reliability has been calculated and verified subsequently .the collected data has been analyzed using descriptive statistics. The results show that  is no conformity between technical and professional education in Khorramshahr and acceptable situation ( identified as needs and educational purposes which labled as primary ones) in this city. Also, results show that the general courses 9, management courses 7 and specialized courses 45 of vocational educational of priorities for the labor market in industries that make up the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Vocational Education
  • Need Assessment
  • educational needs
  • industries
  • Educational performance
-          Aiati, M; & Fathi, M (2014). Investigating the Relationship between the Technical and Vocational Curriculum (General Skills) with the Labor Market Needs in Birjand City, Quarterly Journal of Skill Training Vol, 2, No,8, p, 93- 110 (in Persian(.
-          Allais, S. (2012). Will skills save us? Rethinking the relationships between vocational education, skills development policies, and social policy in south Africa. International Journal of Educational development, vol, 32, lssue 5, p, 632- 642.
-          Azad, E. (2007). National capability Framework of Iran, Office of  Curriculum, seventh record. Pp. 30-1(in Persian(.
-          Barzegar, M, et al. (2002). A study of Employment status of graduates' skills of computer and electronics Field of Study  in branch and knowledge in Tehran, research reports, Tehran: Organization of Education in Tehran (in Persian(.
-          Bensah, E. C, Ahiekpor, J. C & Boateng, C. D. (2011). Migrating from subject- based to competency- based training in Higher National Diploma Chemical Engineering: the case of Kumasi polytechnic. Education for chemical Engineers, Vol, 6, lssue 3, p, 71- 82.
-          Cheng, I.H. (2012). Case studies of integrated pedagogy in vocational education: A three- tier approach to empowering vulnerable youth in urban Cambodia Original Research Article.
-          Cooney , R. ( 2010). Economic and Industrial Democracy.  31: 389 originally published online 30 April. Australia's automotive industry.
-          Department of education and research of organization of Technical and Vocational (1999). A study of status of education trainees Employment  in East Azerbaijan province during the 77- 1376, Research project, Department of Technical and Vocational Educational of East Azerbaijan (in Persian(.
-          Ferrier, F. & Smith, C.S. (2010). Persons with a Disability and Vocatinal Education and Training. International Encyclopedia of Education (Third Edition), p, 294- 299.
-          Ghadimi Moghadam, M.M (1999). A study of technical and professional training Educational needs of Khorasan province in year 1378, research project, Technical and Vocational Educational of Organization of Khorasan province, Ministry of Labour and Social Affairs (in Persian(.
-          Goel,V. P. (2011). Technical and vocational education and trining (TVET) system in india for sustainable development.
-          Hasan Famian, M. (1998). A study of the coordination vocational educational with labor market needs in Uromieh city, research project, West Azerbaijan Province Office of Education (in Persian(.
-          Hasani, M (2014). Skill Training Needs Assessment of West Azarbaijan Technical and Vocational Training General Office in the Realm of Industry, Quarterly Journal of Skill Training Vol, 3, No,9, p, 67- 92 (in Persian(.
-          Hughes, M. C. (2010). Industry Involvement in the Vocational Education and  Training system. International Encyclopedia of Education (Third Edition), p, 455- 462.
-          Hwang jeng, j. (2002). Curriculum standard of vocational and technical educational in taiwan, R, O, C. International Journal of Educational Development, Vol, 30, Issue 4, July 2010, P, 438-446.
-          Kagaari , J. (2007). Evaluation of the effects of vocational choice and practical training on students' employability. Source: Vol, 31.                                                               
-          Kahak, F. (1998). A study of  the compatibility of Technical and Vocational Educational requirements Semnan Province and technical and professional manpower needs assessment in the next seven years, Research Project, Semnan Province Office of Education (in Persian(.
-          Keshtiaray, N; Yusefi, A & Mosavi, S (2012). A study of the match industrial sector needs with vocational educational of  schools for boys and girls (case study; Felaverjan city), jornal of New Approach in Educational Management, vol,3; No, 2; p, 119- 138 (in Persian(.
-          Larijani, A (2010). Fifth Five-Year of country Development Plan, P, 21 (in Persian(.
-          Marquardt , N ; Robelski, S. & Hoeger, R. (2010). Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society.p, 52- 308.                                                                                                                        
-          Mehrali Zadeh, Y. (2004). Globalization and educational systems  with emphasis on the country of Iran: rasesh  (in Persian(.
-          Mehrali Zadeh, Y. (2007). assessment skills of knowledge in the Field of labor and industry and conformity with the present situation in the Third-Five Year of country development plan in Khuzestan province, Khuzestan Institute of Education of research project (in Persian(.
-          Mehrali Zadeh, Y. (2010). Draft of comprehensive system of Technical and Vocational Educational of Iran, p. 3 (in Persian(.
-          Mehrali Zadeh, Y; Hkoda Panah, M; & Marashi, S.M. (2012). Instrument of development skills of Khuzestan province in during of the Fifth Economic, Social and Cultural of Islamic Republic plan of Iran (2017- 2012) (in Persian(.
-          Mehrali Zadeh, Y; SHahni yeilagh, M, & Karimi, Z. (2005). Assess the quantity and quality of industrial training periods and professional technical of centers Khuzestan  province, Research Project, Technical and Vocational Educational of Organization of Khuzestan province and research assistant of Shahid Chamran University of Ahvaz (in Persian(.
-          Moutlagh, M & Saberi, M. (2010). Investigate the relationship between technical and professional training and job placement effectiveness of male students in the  Arak city. Journal of Social Sciences, N,4 (in Persian(.
-          Mouzakitis, G. S. (2010). The role of vocational education and training curricula in economic development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol, 2, Issue 2, P, 3914-3920.
-          Naderi, E. A; Ahmadi, S.A; & Langarane Dastjerdi, M. (2004). A study of the match between vocational educational with the purpose of the Third Economic, Social and Cultural of country development plan. journal of research and knowledge in Educational Sciences, number-1, Esfahan: Azad of Islamic unit Khorasgan University (in Persian(.
-          Nafisi, A.H. (2000). Failure to investigate the relationship between education and labor market systems and providing corrective work. Tehran: School (in Persian(.
-          Navidi, A; Peyman, A.A; Ghasemi Pooya, A; & Barzegar, M. (2003). Technical and Vocational Educational of Abstract. First edition, Tehran: Institute of Education (in Persian(.
-          Omaraei, A. (2000). A study of  methods of attract and propensity in technical and vocational Field of Study in Lorestan province, Allameh Tabatabai University The Master thesis, Faculty of Education and Psychology (in Persian(.
-          Palmer, R. (2007). Skills for work?: from skills development to livelihoods in Ghans rural informal economy . International Journal of Educational development, vol, 27, lssue 4; p, 397- 420.
-          Rahimi, Gh. (1999). A study of  technical and professional training Educational needs of Ardabil province in year 1378,  research project, Technical and Vocational Educational of Organization, Ministry of Labour and Social Affairs (in Persian(.
-          Sadri, A.(2005).Tecnical and Vocational Education in 1400. Tehran:Education puplisher (in Persian(.
-          Schwab, R.G (2010). Indigenous People and Vocational Education and Training. International Encyclopedia of Education (Third Edition), p, 289-293.
-          Second International congress on technical and vocational education of Unesco (2003). Technical and vocational and training: First century.  translate Abdulhosain Nafisi, first edition, Tehran: Institute of Education (in Persian(.
-          SHabgo Monsef, S.M. (1999). A study of vocational educational and professional training, employment status Gilan Province, research design. Technical and Vocational Educational of Organization of Gilan Province (in Persian(.