ارزیابی تطبیقی جایگاه نظریه های انگیزشی مدیریت در گستره آیات الهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (کمالوند )، خرم آباد، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه­ای انسانی بوده و نظریه پردازان، آن را کلید موفقیت سازمان می­دانند. در منابع اسلامی برگرفته از آیات الهی به این مهم پرداخته شده­است. این مطالعه با هدف ارزیابی جایگاه نظریه­های انگیزشی مدیریت در قرآن کریم انجام گرفت. روش تحقیق: مطالعه به­روش تحلیل محتوای کمی انجام شد. جامعه­آماری شامل متن قرآن و منابع منتخب مدیریت حاوی نظریه­های انگیزشی بود. ابزار جمع­آوری داده، فهرست محتوای مبتنی بر 7 مقوله کلی و 52 مولفه فرعی انگیزش در مدیریت بود. روایی صوری فهرست محتوا، اعتباریابی شد. داده­ها با استفاده از آمارهای توصیفی(فراوانی و درصد) و استنباطی(کای اسکویر) SPSS,v16 تحلیل شد. یافته­ها: از مجموع 114 سوره مبارکه قرآن­کریم، (90%) 103سوره به مقوله­ها انگیزشی اشاره دارند. این سوره­ها به ترتیب، مقوله­های مادی با فراوانی(60%)237، کمال­جویی و استقلال­طلبی(14%)55، برتری جویی(10%)40، تهاجمی و منفی(8%)32، عدالت­جویی(6%)24 و ایمنی و اجتماعی(2%)5، را موردتوجه قرار می­دهند. نتیجه­گیری:  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آیات­الهی بر مولفه­های انگیزشی مدیریت به طور گسترده توجه دارد. لذا استفاده از رهنمودهای این کتاب الهی به مدیران، مدرسین و مولفین کتب مدیریتی توصیه می­گردد.
       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison assessing the status of motivational theories of management in content spam of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Y safari 1
  • F Matinnajad 2
  • S Ghasemi 3
1 faculty member of kums
چکیده [English]

 
Motivation is a basic concept of human resources in management that scientists hypothesizing it as key of organizational success. In Islamic documents such as the Holy Quran, this matter was mentioned.  The aim of present study was Comparison assessment of motivational theories of management in content spam of the Holy Quran. The method of study was quantitative content analysis. Statistical population was holy Quran content and selected documents of management consist of motivational theories. The data collection toll was checklist include 7 general them and 52 subcomponents of management motivation. Checklist has face validity. Using descriptive statistic (frequency and present) and inference static (Chi-Square Test) by SPSS, V16, to analyzing data. Finding showed that in whole of the Quran (114 Sore), 103(%90) was mentioned the components of motivational theory. These components were motivation of substantive (237, %60) of Sore, self-perfection and autonomy (55, %14), hegemony (40, %10), negativity (32, %8), just icing (24, %6), safety and social motivation (5, %2).Result showed that the Holy Quran has a global mention on motivational component of management. So using of this document by administrator, teacher and author of management is subjected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Management
  • Motivation
  • Islamic management
-             Holy Quran (2004) translated by Hussein Palmer Sure Al-Imran Verse 14
Abdullah O F (1992), Proceedings of the Fourth Conference on Public Administration, Public Administration Training Centre, Tehran, pp 17 – 22
-             Abolqhasemi R (2014). An introduction to motivation article in the Journal of Management in Islam, Vol 8, pp 21-22
-             Agha piroz A, Khedmati A, Shafi'i A, Beheshti nezhad S R, Hosseini Far R (2005).  Management in Islam, Qom, Institute of Science,
-             Ahmadnia Alasht S, Mohammad A., Bazargani M, Eskandari M. (2013). Model of human motivation in the view of the Quran, the Islamic Management Journal, Vol. 21, n 2, Pp 11-36
-             Aiken L, Clarke SP, Sloane DM. (2002). Hospital staffing, organization, and
-             quality of care: cross-national findings. Int J Quality in Health Care ; 14:5-13.
-             Akhlaghi A (2011). Take a look at ways to encourage the motivation of the Quran, Islam magazine and research management, in the first year, n 1, pp 127-152
-             Baharestan J (2006). Comparative study on the evaluation of management and common Myyryt, Journal of Teaching and Learning (formerly the Journal of Humanities and Social Sciences), Special Education, Vol 18, n 2, r 36, pp. 56 – 71
-             Bakhshi A k. (2009). Motivation and ways to manage it with a religious approach, Year 18, no 137, pp11- 26
-             Ball S (2002). Editor Motivation in Education. New York: Academic press
-             Chavoshi S K (2001). Journal of Interdisciplinary Research Quran, review of theoretical approaches to management, first year, second edition, pp 43-53
-             Dad N (2011). The teachings of the Quran based on management components 25-27. Journal of Educational Administration Quarterly, especially a Quranic management, pp 189-208
-             Gol Mohamadi J., Beheshti A (2011). Validation mundane stimuli moral code of Islam, Journal of a moral, Year 4, No. 14,pp135-151
-             Ghzi R. (2013) Evaluation of the management of God in the Quran, cumin Journal of Kerman management approach in the Quran, Year 8, No. 15, pp 97-125
-             Hedayati S H (2002). The values ​​in management theories, monthly gimmick, n 8, pp130
-             Heydari Gh H (2009). The necessity and importance of management in the Quran, Journal of Educational Management, the first issue, pp. 11-26
-             Hosseini S H (2011). Motivation of work in Islam, the development of human management - Mishkat Journal, No. 113, pp 1- 29-
-             Javidan F, Dehghan MS, Shamsi Goshgi A, Abbasi M. (2012). Analysis of the theory of moral development Kvlybrg Quranic approach, Journal of Bioethics in 2 (6), pp. 48- 11
-             Jafari  MT (1999). Cash incentives in the contemporary theory of Applied Science, Public Administration Training Centre, Tehran, N 19
-             Joibari A (2011). The teachings of the Quran based on the management of 19 to 21, Journal of Educational Administration Quarterly, especially a Quranic management, pp 151-174
-             Jasbi A (2010), the motivation of the management of the Islamic scholars of economics and management Eternal . no 37, pp 5-33
-             Khaje Ali Jhantyghy Z, Khaje Ali Jhantyghy M (2014). Islamic management approach in the management of the new millennium, the International Congress of Culture and Religious Thought.
-             Krogstad U, Hofoss D, Hjortdahl P.(2004). Doctor and nurse perception of inter professional co-operation in hospitals. Int J Quality in Health Care 16:491-497
-             Mafakheri  K (2002) as the study of motivation and its application in view of Imam Ali (AS) completed a MA (University of)
-             Makarem Shirazi N (1992), Islamic management features (roots, patterns, motivation), Proceedings of the Fourth International Seminar on Public Administration from the Islamic perspective, Public Administration Training Centre, Tehran
-             Marzoiy H. (2006). Analysis of management literature about the motivation of Islam, Mesbah magazine, September and October - No. 65
-             Moltafet GH, Khir M (2012). Predicts psychological well-being of students, according to the perception of parental mediation of motivation, Journal of Teaching and Learning, Vol. 4, No. I, continuous 62/2, pp. 137 to 157
-             Mohammad Taheri N (2011). The teachings of the Quran in the management part of 1618 based on the Koran, the Journal of Educational Administration Quarterly, especially a Quranic management, pp. 135 – 150
-             Mohamad Zadeh A, Mehr Vzhan A (1994). Organizational behavior, Tehran Allameh Tabatabai University, First Edition
-             Nateghi Pour B (2011), the management of the Quran. Journal of Educational Administration, Q 3, row 11, pp 19
-             Phorozande dehkordi L A, Malahi E. (2009). Check the value system of management and other schools, Jasmine strategy, No 17, pp167-186
-             Phorozande dehkordi L A , Jokar A A (2012), Islamic management and its patterns, Payam Noor University,
-             Phorozande dehkordi L A, sanavi Fard R (2012). Management differences common motivation of management based on the Quran and Nahj based Islamic Bramvz·h. The first international conference management, innovation and national production. Available on the site:
http://www.civilica.com/Paper-ICMINP01-ICMINP01_075.html
-             Rezaeian A (1993). Principles of Management, published October, Qom, Third Edition
-             Rezaian  A. (2011) Principles of Organization and Management, Tehran, research organizations and universities to develop books Humanities, pp15-20
Sabaghyan A (2008). Check motivate Holy Qur'an and the word PBUH (with an emphasis on Nahj, Master Thesis, Department of Islamic Studies and Management, University of Imam Sadeq (AS)
-             Sabaghyan A (2002), examined the efficiency and effectiveness of relying on motivation factors of Islam, Journal of Vision, n 28 – 29
-             Safari Y., Marzoghi RA. (2011). Examination of sciences curriculum in middle school from the metacognitive perspective. Journal of curriculum studies(JCS); 3(10):20-38.
-             Seyed Javadein S R (2007), the principles of organization and management, knowledge look, Second Edition­ Shah Abadi M H, Abedi H (2011). Introduction to methods of organizational culture at the Quran, Journal of Research - Methodology Humanities, Q 17, No. 66, pp. 116-97
-             Shoara Z (2010). The teachings of the Quran based on the management of 22 to 24, Journal of Educational Administration Quarterly, especially a Quran management, pp. 175 to 188
-             Stephen P. Robbins (2004) - Organizational Behavior - translator Ali Persians and Seyed Mohamad  Arabi, Tehran - Cultural Research Bureau - Pp 78
-             Syadati S A, Mahmoudi Gh (2009). Availability of hospital nurses' job motivation from the perspective of Islamic Azad University of Varamin-rector of the contract, magazine Health System, Vol 1, n 1 Administration Quarterly, especially a Quranic management, pp 117-134
-             Yousefi  Saeid Abadi R. (2011). Management based on the Holy Quran among 29 to 30, Journal of Educational Administration Quarterly, especially a Quran management, pp. 209 -224.