تاثیر تدریس علوم‌تجربی بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دوره دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران.

چکیده

الگوی مدیریت آموزش در مراحل ده‌گانۀ آموزشی خود توانسته بود، اثربخشی خود را در تأثیرات  آموزشی و پرورشی فراگیران به­عنوان شواهد مبتنی بر یک سری از پژوهش‌ها مستند سازد. این پژوهش تأثیر کاربرد آن را در تدریس علوم تجربی بر یادگیری فراشناختی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بررسی کرد. روش پژوهش شبه آزمایشی با استفاده از طرح دو گروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون بود. از چهار کلاس مدرسه ابتدایی پسرانه ابن سینا شهرستان خرمدشت(استان البرز) به­عنوان نمونه‌ی در دسترس بطور تصادفی کلاسی 36 نفری، به­عنوان گروه آزمایش و کلاسی 36 نفری به­عنوان گروه گواه انتخاب شد. گروه آزمایش، با استفاده از الگوی مدیریت آموزش و گروه گواه از طریق روش سنتی در یک دوره­ی شش هفته­ای آموزش دیدند. ابزار گردآوری اطلاعات، قسمت فراشناختی پرسشنامه "یادگیری و مطالعه" کرمی (1381) با 37 گویه با ‌تأیید روایی و پایایی آن از طریق آماری بود. راهبردهای فراشناختی شامل مؤلفه‌های دانش و کنترل خود، دانش و کنترل‌ برنامه‌ریزی، دانش و کنترل فرایند ارزشیابی و دانش و کنترل فرایند نظم­دهی آن بود. نتایج تحلیل کوواریانس(05/0>sig و 01/0=sig) در بررسی اثر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری فراشناختی دانش­آموزان گروه­های گواه و آزمایش با حذف اثر پیش­آزمون، حاکی از معناداری تأثیر استفاده از الگوی مدیریت آموزش نسبت به الگوهای سنتی در  یادگیری و مطالعه فراشناختی دانش­آموزان بود. سرانجام این نتیجه بدست آمد که آموزش علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری فراشناختی دانش‌آموزان تأثیری مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of teaching experimental science through Management Education Model on Meta Cognitive learning

نویسندگان [English]

  • M.R behrangi 1
  • M kordlo 2
2 education
چکیده [English]

Management Education Model (MEM) in the process of its ten steps of teaching had been able to make its effectiveness in instructional and nurturing effects as an evidence through results from a serial of experimental researches. This research studied its effect on elementary 6th grade students' Meta Cognitive Learning (MCL) when it is used in teaching science. The type of research method was quasi-experimental using two groups designed with pre-test and post-test. As available samples four classes of Ibn Sina elementary boy’s school in Khoramdasht city (Alborz province) were chosen randomly with 36 students as experimental group. The other class with 36 students was control group. The experimental group was taught through using MEM and the control group was taught through the traditional method, both in six weeks. The tool for collecting data, was the section of Karami’s (2001) questionnaire with its validity and reliability confirmed through statistical methods. MCL with 37 items included components of knowledge and self-control, knowledge and curriculum control, knowledge and evaluation process control, and knowledge and regulating process control. The results of analysis of covariance (sig=0/01 & sig>0/05) by removing the effect of pretest showed a significant effect of MEM Compared to the traditional patterns in MCL on students. Finally, the result secured the suggestion that that science education with using MEM had a positive impact on Students meta cognitive learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Education Model (MEM)
  • Meta Cognitive Learning (MCL)
  • science education
  • educational & nurturing effects