کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده علوم انسانی، همدان ایران.

3 زهرا سرچهانی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان، همدان، ایران، دبیرآموزش و پرورش فارس.

چکیده

    بالندگی مدیران مدارس و اجرای برنامه‌های مرتبط با آن یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است که به گونه مستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره‌وری و توسعه نیروی انسانی می‌شود. هدف این پژوهش تدوین الگویی مفهومی برای بالندگی مدیران مدارس ابتدایی استان فارس بود. این پژوهش پژوهشی کیفی بود که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌هایی نیمه ساختار یافته با 21 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان فارس انجام شد، برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت‌کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 16 مقوله کلی است که این مقاله یافته‌های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی ( نیاز به بهبود مستمر، تغییر در دانش و داده‌های بنیادی، مسایل مالی و رفاهی)، پدیده محوری (برنامه بالندگی مشارکتی)، راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و پرورش، روش‌های اجرایی مستقیم و غیر مستقیم)، زمینه ( جو باز و حمایتی، فرهنگ مشارکتی، فناوری‌های نوین)، شرایط مداخله‎گر (قوانین و مقررات تسهیل کننده، شایستگی مدرسان) و پیامدها ( بالندگی فردی و حرفه ای مدیران، موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، توسعه مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و تربیت شهروند بالنده) تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Conceptual Model of Principals Development in Elementary School of Fars province

نویسندگان [English]

  • F.A.S Nasiri Valikboni 1
  • S Ghanbari 2
  • Z Sarchahani 3
چکیده [English]

    Development of school principals and the implementation of related programs is one of the important tools in changing and transforming the education system and it directly and indirectly leads to raise productivity and developing manpower in society. The purpose of this study was designing a Conceptual Model for Development of school principals in Fars province. This study was a qualitative study using grounded theory and strategy-based. In this regard, purposeful approach was used and the theoretical saturation criterion, semi-structured interviews with 21 people from elementary school principals Fars province was applied. To obtain reliability and validity of the data, two methods of review participants and review of Experts non-participants in the study were used. Data analysis in three stages, open coding, theoretical coding, and selective coding indicates the 16 categories of the paper results in a paradigmatic model including causal conditions (the need for continuous improvement, fundamental changes in knowledge and information, issues financial and welfare), the main phenomenon (Collaborative development program), strategies (development centers in the departments of education, administrative procedures direct and indirect), context (the Open and supportive climate, corporate culture, new technologies), Intervening conditions (regulations facilitator, teacher competence) and outcomes (personal and professional development of administrators, student achievement, school development as a learning organization and training of creative and empowered citizens) have been analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development of Conceptual Model
  • Principals
  • Primary Schools
- Abdullahi, H. (2014). Basic features and professional managers of Iranian high schools. Quarterly education 118. Number pp.115-93[in Persian].
- Abili, Kh, Molaee, Z. (2007). Model for the development of middle managers. RIPI Tehran. Research in education. Volume 1, Number 1; pp. 69-85[in Persian].
- Alakazemi, A. (2002).  Managerial problems in Kuwait. J Manage Dev. 2002; 21(5):362-75.
- Alvani, S, M., Hamidi, N. & Mohammadlou, A. (2011). The relationship between individual characteristics (private) school principals and their performance. (The Case of Abhar city Department of Education). Few studies in management, Issue II, Pp160-179[in Persian].
- Asadullah, H. R. (2005). Education and its role in human resource development. Publication management, February and March 2005, No. 105 and 106 pp. 37-41[in Persian].
- Bagheri zadeh, S, M., Mohebi, M, A., & Hajar dangi, A. (2005). Iran Khodro plans to attend the training and development of world-class executives. Modyrsaz, Issue 16, Pages 77-61[in Persian].
- Bizzell, Brad E. (2011). Professional development of school principals in the rural Appalachian region of Virginia.  Educational Leadership and Policy Studies, Phd, Thises, Blacksburg, Virginia
- Cardno, C. & Youngs, H. (2013). Leadership Development for Experienced New Zealand Principals Perceptions of Effectiveness. Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 256-271.
- Conger, J. (1992). Learning to lead: The art of transforming managers into leaders. San Francisco: Jossey-Bass.
- Conger, J. A. (1993). Personal Growth Training. Organizational Daynamic, summer, 1993. P.19.
- Courtney, S, J., & Gunter, H, M. (2015). Get off my bus! School leaders, vision work and the elimination of teachers. International Journal of Leadership in Education (ahead-of-print), 1-22.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design, choosin among five approaches. 2end Edition. California: Sage Publication.
- Danaeefard, H., Alvani, S, M., & Azar, A. (2014). Qualitative research methodology in management, comprehensive approach, Tehran. Saffar publications [in Persian].   Dorry, B, Arabi, S, M., & Moghadam, A, R. (2012). Contingency model growing senior managers. Public management perspective, Number 12, Pp 35-63[in Persian].
- Farrahi, Bouzanjani, B., Sedaghat, A., Bazargani, M., Bahadori, M, K., & Tofighi, Sh. (2010). Designing development model of managers in health care and medical education area. Iranian Journal of Military Medicine. Vol. 12, No. 3, pp 117-122[in Persian].
- Farzaneh, M., Pour Karimi, J., & Nooruzi, M. (2015). Model professional qualifications of high school principals Research on learning and virtual school 2, 8 (1394): 88-6[in Persian].
- Ghaffarian, V. (2003). Development executives. Opportunities and approach. Proceedings of the Conference on Human Resource Development. Tehran, Iran, p 360[in Persian].
- Ghasemzadeh Alishahi, A. (2009). The relationship between the development of managers and organizational effectiveness director of education a model for the development of the country. Unpublished thesis Allameh Tabatabai University [in Persian].
- Gholami, Kh, Shirbigy, N., & Saiadi, Y. (2013). Characterization of teachers and educational administrators’ successful efforts to build standardized scales to study the characteristics of successful management of the school. New Approaches in Educational Management, Issue 3, pp. 62-45[in Persian].
 -Hilliard, A, T. (2015). Evaluating the Principals’ Institute Leadership Development Program. Merit Research Journal of Business and Management (ISSN: 2408-7041) Vol. 3(4) pp. 034-039.
- Hirsh, S. (2009). A new definition. JSD, 30(4), 10-16.
- Hoseinian, Sh., & Rabi al-Najat, Majid. (2014). Development of methods of police operations director. Police Management Studies, ninth year, the first issue, pp. 156-175[in Persian].
- Hussin, S., & Al Abri, H. (2015). Professional development needs of school principals in the context of educational reform. International Journal of Educational Administration and Policy Studies, Vol. 7(4), pp. 90-97.
- Ibrahim, N. (2011). Preparation and development of public secondary schools principals in Kenya. International Journal of Humanities and Social Science, 1(9), 291-301.
- Ioannidou-Koutselini, M., & Patsalidou, F. (2015). Engaging school teachers and school principals in an action research in-service development as a means of pedagogical self-awareness, Educational Action Research, 23:2, 124-139.
- Kazemi, M., Hoshiar, V., & Hossini Robat, S. M. (2009). Organizational learning and development of human resources, success factors in empowering small staff. Human Resources Empowerment Conference, Tehran, Pp15-12[in Persian].
- Khedivi, A. & Mohammadi, F. (2012). Check the director of education among managers of health indices of the oil industry in 2012. Tehran first meeting of 2012. R & D managers and technology pp.1-8[in Persian].
- Kimber, R. (2013). Improving Teacher Quality National Partnership variation–Principal Professional Development Program (PPDP).
- Kirkbride, P. (2003). Management development: In Search of a new role, Journal of  Management development: Vol. 22,  no. 2, P.179.
- Levina, E. Y., Yunusova, A. B., Fayzullina, A. R., Rassadin, S. V., Lotfullin, M. R., Nuriyeva, E. N., & Vlasova, V. K. (2015). Federal Public Administration Implementation in Vocational Education. Review of European Studies; Vol. 7, No. 4; Pp.98-104.
- Maxwell, L. (2009). Principals' certification on horizon: National group annouces funding, work on standards. Education Week, 29(15).
- Mesbahi, M., Tofighi, Sh., & Abbas Zadeh, A. (2012). Determining Approach to Human Resource Development in Nursing Management. Nursing Research, Volume 6, Number 20, Pp 17-29[in Persian]. Molaee, - B., Karim Ellahi, M. (2010). Development training in psychological consequences. The first National Congress of Clinical Education, University of medical sciences, p. 114[in Persian].
- Molaee, Z., Asili, GH, R., & Abili, Kh. (2009). Check the status quo in terms of the components of the growing middle managers. RIPI Tehran manager. Educational and psychological research university, the fourth year, the first number, Pp. 134-109[in Persian].
- Moolenaar, N, M., Sleegers, P., Bryant, D., & Bryant, D. (2015).  The networked principal: Examining principals’ social relationships and transformational leadership in school and district networks. Journal of Educational Administration, 53(1).
- Murray, C. (2015). High School Principals' Understanding of Instructional Leadership: An Emerging Theory. Phd.Thesis, GRADUATE PROGRAMS IN EDUCATION. UNIVERSITY OF CALGARY
- Naicker, I, & Naidoo, S. V. (2014). Is the Whole More than the Sum of Its Parts? A Community of Practice Approach to Leadership Development of School Principals. Kamla-Raj, Int J Edu Sci, 7(2): 289-298.
- Naveh, Abrahim, A. (1992). Workshops method for human resource development (case analysis). Research and Planning in Higher Education, Volume 1, Number 3, Pp87-110[in Persian].
- Nicholson, B., Harris-John, M., & Schimmel, C. J. (2005). Professional development for principals in the accountability era. Charleston, WV. Edvantia Inc.
- Okoko, J, M., Scott, S., & Scott, D. E. (2014). Perceptions of school leaders in Nairobi about their leadership preparation and development. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 1-25.
 -Rhodes C, & Brundrett M. (2010). Leadership for learning. In: T Bush, L Bell, D Middlewood (Eds.). The principles of Educational Leadership and Management 2nd Edition. London: SAGE, pp. 153-175.
- Sadeghzade. A. & Ahmadifar, M. (2008). Pathology of Educational system Management and impact on the current State of the education system in Iran. Journal of cultural Engineering. 2(15-16). 6-12 [in Persian].
- Sahin, I. (2013). The Principals of Primary Schools Ideas on Their School Development Strategies and Practices. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(1), 242-250.
- Salazar, P. S. (2007). The Professional Development Needs of Rural High School Principals: A Seven-state Study. The Rural Educator, 28(3).
- Sanjaghi, M. I. (2001). Key components of management development. Knowledge management, Sai Issue 52, Pp 30-25.
- Somprach, K, A., Popoonsak, P, B., & Tang, K, N. (2014). Collaborative Action Professional Development of School Principals. Procedia - Social and Behavioral Sciences 116, 77 – 81.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2008). Basics of qualitative research. Translated by Mohammadi, Biok, and Tehran: Human Science & Cultural Studies Center Publication [in Persian].
- Sugrue, C. (2015). Principal Professional Learning: Sources of Sustenance? Unmasking School Leadership (pp. 93-120): Springer.
- Taylor, C. R. (2008). A qualitative study of the perceived professional development needs of principals. A dissertation presented to the faculty of the curry school of education. University of Virginia.
- Tracey, H. (2011). the impact of coaching on ACT principal leadership. National Professional Standard for Principals. PPDP Action Research Final Report – ACT 1 of 49 MCEECDYA Secretariat, PO Box 202, Carlton South, VIC 3053, Australia. July 2011.aitsl.edu.au.
- Voogt, J. Laferrière, Therese, Breuleux, Alain, Itow, Rebecca C, Hickey, Daniel, T. & McKenney, S. (2015). Collaborative design as a form of professional development. Instructional Science, Instr Sci (2015) 43:259–282
- Woodall, J., & Winstanly, D. (1998). Management Development: strategy & practice.Black well pub.
- Zimmerman, J. A., & May, J, J. (2003). Providing effective Professional Development: What’s holding us back? American Secondary Education, 31(2), 37-48.