تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

    به دلیل توسعه فناوری های نوین دانش و ارتباطات تحولی شگرف در نظام آموزش از راه دور ایجاد شده است و مولفه های مدیریت دانش می­تواند بر ارتقاء بهره وری سیستم دانشگاه پیام نور اثر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور دانشگاه پیام نور (مطالعه­موردی: استان اصفهان، ایلام و البرز) انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور در استان‌های ایلام، اصفهان و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی 755 نفر تعداد انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسش­نامه­های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچیبرای، پرسش‌نامه بهره وری سازمان جاهد، پرسش نامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسش نامه سنجش فناوری داده ها و مدیریت در سازمان بود. داده­ها با نرم­افزاری SPSS نسخه 19 و بسته نرم افزاری LISREL با روش معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که مولفه های مدیریت دانش با عوامل فنی و عوامل مدیریتی رابطه دارد، مولفه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری سازمانی رابطه دارد و عوامل فنی و عوامل مدیریتی با بهره‌وری سازمانی رابطه دارد. داده‌های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازشی مناسب دارد و این بیانگر همسو بودن پرسش ها با سازه های نظری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Fitness of Knowledge Management Components in Promoting the Productivity of Distance Education

نویسندگان [English]

  • reyhane Fahami 1
  • hamid Maleki 2
  • mohammad reza Sarmadi 3
  • ezat alah Kordmirza 2
چکیده [English]

    Due to recent significant technology development and communication knowledge that provides fundamental changes in distance education, management of knowledge components can have positive impacts on Payame Noor university education system. This study aimed at addressing and determining the fitness of knowledge management components in promoting the productivity of distance education (a case study in:  Esfahan, Ilam and Alborz provinces). The research method was descriptive correlational. The sample consisted of all the employees of Payame Noor University in Esfahan, Ilam and Alborz provinces who were randomly selected consisting of 755 employees. The instruments used in the current study were questionnaires of Nonaka and Takeuchi management, Jahed organization efficiency, Robins'' organizational culture, information technology and management. The data were processed and analyzed by using SPSS software LISREL number 72/8. The obtained results revealed that there is a relationship between knowledge management component and practical and technical management. Meanwhile, there is a relationship between cultural components. Also, there is a relationship between technical and practical management and cultural organization. The data in this study are in correlation with theoretical background and this shows that the stated questions are in line with theoretical bases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency and Knowledge Management
  • Cultural Organization
  • Technical Management Factors
  • distance education
- Abassi, Z. & Parir, K. (2009).The study of the impact of cultural organization on knowledge management implementation in central liabraries related to the minisry of science, research and technology. The 2nd national conference knowledge management. Tehran.(in persian)
- Addison, W., & Baets, W. (2005). Knowledge management and management learning: extending the horizons of knowledge-based management, Springer Science, Business Media. Baskerville.
- Chinowsky, P. & Carrillo, P. (2007) "Knowledge Management to Learning Organization Connection", Journal of Management in Engineering, Vol. 23, No. 3, pp. 122–130.
- Choi, B., Poon, S. K. & Davis, J. G. (2008), “Effects of knowledge management strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach”, Omega, 36(2), 235-251.
- Ebrahimzadeh, A. (2006).The necessity of educational approach toward distance education and using open educational system and recent information in learning-teaching process, Peike Noor, 1st year, no 1.(in Persian).
- Esfidani, M. & Karami, M. (2004). Managing knowledge in organizations. 13th year, second publication.pp.52-59. .(in Persian).
- Farhoodi, F & Doroodi, F. (2008) The necesity of applying knowledge management in promoting the quality level of new organizations. Science and Technolog. 2 (24). 89-104.(in persian)
- Faradjolahi, M. Sarmadi, M. & Neamati, H. (2009).The study ofdistance education education system of Payame Noor university in trying to equalize educational opportunities from faculty members and university students''  points  views. Educational Quarterly, Bojnoord Islamic AzadUniversity, 19th no. pp.151-189.(in persian).
- Govind, B.( 2013). ICT, Knowledge Management & Its Application in Distance Education. Online International Interdisciplinary Research Journal, {Bi-Monthly}, ISSN2249-9598, Volume-III, Issue-V: 461-468.
- Jafari, M., Fesharaki.M.N. & Akhavan, A. (2007)”Establishing an integrated KM System in Iran Aerospace Industries Organization ”Journal of Knowledge Management , Vol.11 No.1 , pp.127-42.(in Persian)
- Lee, J. ( 2009). The effects of knowledge management strategy of an enterprise on the knowledge creation capability of r&d team members and their r&d performance. Journal of Operations Management, vol.22, 2004, pp.589-607.
-Mathiw, V. (2010). Knowledge management in higher education: Implementation agenda in distance learning. Comsol Conference Publications, 10.1109/ICDLE.2010.5606015
- Namara, M. (1998). “organizational culture & leadership”. p:1 available: http://www.tnellent. com/ted/tc/schein.htm.
-Nonaka, I kujiro. (1991). The Knowledge-Creation Company. Hangar business review. Nov-Dec: 96-104.
-Ryan, S. Zhang, X. Prybutok, V. & Sharp, J. (2012). Leadership and Knowledge Management in an E-Government Environment. Adm. Sci, 2,63-81.
- Saedi, M. & Yazdani, H. (2009). Presenting an approach on knowledge management based on organizational learning  in Iran khodro com. A theory originated from data. Enerprenureship development 1 (2).67-84.(in persian)
- Sayedzadeh, H. (2010).The study of knowledge management function in universities(a casre study in Payame Noor university). Cultural mamanagement Quarterly,4th year,no 8, pp 1-19.(in persian).
- Taghavi, M. & Shafizadeh, H. (2007). The study and comparing  knowledge management and organizational learning in intelligent and ordinary schools in Tehran, psychology and educational science magazine, no 13, pp 31-45.(in persian).