رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان.

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری آن شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر که تعداد آن‌ها در سال تحصیلی 93- 1392، 429 نفر بوده که از این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرها از سه پرسشنامه تعهد سازمانی (Allen & Meyer,1990)، عدالت سازمانی (Nayhoof ,& morman, 1993) و پرسشنامه جو سازمانی (Coosman Depp,1989) استفاده شده است. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی، آزمون t مستقل و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بین عدالت سازمانی و جوسازمانی با تعهد سازمانی رابطه ای معنادار وجود دارد. هم‌چنین، ابعاد جو سازمانی شامل وضوح و توافق هدف ها، رضایت از پاداش و وضوح و توافق نقش با تعهد سازمانی رابطه ای معنادار دارند. از بین ابعاد جو سازمانی، مولفه های وضوح و توافق هدف ها، وضوح و توافق نقش، رضایت از پاداش و در بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی، رویه ای و توزیعی پیش بین کننده متغیر تعهد سازمانی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment Organizational Atmosphere between Teachers in Elementary Schools

نویسنده [English]

  • A. Mollazehi
چکیده [English]

 The purpose of this research was to explain the relationship between organizational justice and organizational atmosphere and organizational commitment among primary school teachers in Iranshahr.This study utilized a descriptive correlational method.The study population consisted of all elementary school teachers in the city of Iranshahr in the academic year 93-92 who were 429.Of these teachers, 123 samples were selected through random cluster sampling.Three questionnaires, namely; organizational commitment (Allen & Meyer,1990,), organizational justice (Nayhoof, &Morman,1993) and organizational climate questionnaire (Coosman Depp,1989) were used to measure the variables.For measurement and data analysis, inferential statistics, correlation coefficient, independent t test and multiple regression were used.The results showed that organizational justice and organizational atmospherehas a significant relationship with organizational commitment.Moreover, from the dimensions of organizational atmosphere which are clarity and agreement on goals, rewards and roles has a significant relationship with organizational commitment.The results showed that organizational justice and organizational commitment relationship with organizational atmosphere there was a meaningful organizational atmosphere dimensions also include clarity and agreement goals, satisfaction with the reward and role clarity and agreement with the pledge there was a meaningful relationship organizational.  And among the atmosphere dimensions' organizational components,the features of clarity and agreement on goals, role clarity and agreement, and the reward satisfaction;and among the dimensions of organizational justice interactive justice,the procedural and distributivevariablecan predicatethe organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Commitment Organizational Justice Organizational Atmosphere
Alaghband, A. (2002). Arrangements for management education.  Tehran.  Publications apostolate.(in Persian).            
- Allen, N.J. & Meyer, J.P. (1990). The measurement and variables associated with affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology,PP. 63, 1-18.
- Alvani, M. (2007). Public management.  Publication of the flute. .(in Persian).              
- Bagheri, M. & Tolaye, R. (2009). Organizational commitment Bushehr’s study on performance of organizations. .(in Persian).            
- Coosman, D. (1989). Participatory management methods to increase staff input in organizational decision making.
Mirkamali, M. (1994). Human Relations in the school, Quarterly management in education and will resemble.  Tehran.  Second Year. .(in Persian).              
-Nayhoof, & Morman,. (1993). Three component of organizational commitment. Human Resource Management Rview, v.1 N.1,pp: 61-88.
- Porezate, A, & Gholi por, A. (2008).  Study of structural obstacles in the realization of justice organization.  The journal the new economy. 
- Rangbayan, B. (1996). Organizational commitment, administrative Sciences Faculty magazine University of Isfahan and economy.  Number 1 and 2.   
- Sadeghifar, G. (2009). Value individual and organizational commitment:  Navid Shiraz. (in Persian).            
 -Sahadat, E. (1993). Decision process in the organization publications University of Tehran. (in Persian).            
- Shaghei, R. (1999). Cooperative management and its relation with organizational commitment teachers state public schools geared and normal regions 2 and 4 Mashhad, the end letter ma, Ferdosi university of Mashad.(in Persian).            
- Shamlu, S. (2005). Complete mental health, Tehran: Growth. .(in Persian).            
- Seyed javadein, S. Farahei, M. & Taheri atar, Gh. (2007). Knowing the way of influence organizational justice dimensions criminalised various job satisfaction and organizational. The journal of commerce management first.  Number 1. .(in Persian).              
- Stevart, (2006). Notes on the concept of commitment. American jornal of sociology. V.66, PP.32-42.
- Toosi, M. (2007). Participation management atmosphere, Quarterly management in education, number 1 and 3. .(in Persian).            
- Yaghobi, M. & etal. (2008). Relationship between organizational justice and job satisfaction among the employees of an organization in the hospital elected University of Medical Sciences Isfahan, Quarterly Scientific-research health management, the period of 12, No. 35,.  32-25. .(in Persian).            
- Zarei, H. (1999). Administrative development number 24 and 25. .(in Persian