عوامل موثر بر سکوت سازمانی، مانع ایجاد کارآفرینی سازمانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش MBA، دانشگاه خوارزمی

چکیده

فعالیت های کارآفرینانه در درون سازمان با عنوان«کارآفرینی سازمانی» از ملزومات بقا سازمان در جهان متغیر امروزی است و «سکوت سازمانی» به عنوان عاملی تاثیرگذار بر روند برنامه ها، اهداف و عملکرد سازمانی بشمار می رود. در این راستا، این مقاله به پیش بینی تاثیرگذاری مولفه‌های سکوت سازمانی (عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی و عوامل فردی) بر ایجاد و تقویت فعالیت های کارآفرینانه در درون سازمان می پردازد. بدین منظور، با توجه به پیشنیه پژوهش، مدلی مفهومی برای تبیین روابط میان متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را 495 نفر کارشناسان، مدیران و اساتید دانشگاه آزاد نجف آباد تشکیل داده اند و با استفاده از روش تصادفی ساده، داده های مورد نیاز از 157 نفر ایشان گردآوری شد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای است که ضمن تایید روایی صوری و روایی سازه آن، از پایایی مطلوبی (ضریب آلفای 77 درصد) برخوردار بوده است. جهت پردازش داده ها از روش تحلیل معادله های ساختاری استفاده شد. نتایج بدست آمده ضمن تایید مدل برازش شده، تاثیرگذاری معکوس مولفه‌های سکوت سازمانی بر کارآفرینی سازمانی را مورد تایید قرار داده است. بدین معنا که نتایج  نشان دهنده آن است که سکوت سازمانی به عنوان مانعی در ایجاد و تقویت کارآفرینی سازمانی بشمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Silence Factors as an obstacle in Corporate Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • A . Naveebrahim 1
  • F. Yousefy 2
چکیده [English]

Entrepreneurial activities named as “Corporate Entrepreneurship” in an organization is an essential way of surviving the organization in the variant world of today and also “Organizational Silence” is as an effective factor in the process of programs, purposes and organizational performance. So this study worked on the factors that influence the effectiveness of organizational silence (Management factors, organizational factors, social factors, and individual factors) on creation and strengthening of entrepreneurial activities in an organization. Though, according to the literature review of the research, a model was measured to explain the relationship between different variables of the study. This study is an applied descriptive-survey research. The participants consisted of 495 experts, managers, and professors working at Islamic Azad University, Najafabad Branch who were selected randomly. The material used in this study was a researcher-designed questionnaire (Cronbach's alpha coefficient of 77%) which was reliable and it was validated in terms of face and structure. To analyze the data a structural equation methodology was used. The results showed a reverse effectiveness of organizational silence on corporate entrepreneurship. This means the obtained results showed that the organizational silence is as an obstacle in creating and strengthening the corporate entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational silence
  • Entrepreneurship
  • Corporate Entrepreneurship
- Ahmadpour, M. & Erfanian, A. (2007). Extreme work role in achieving economic growth and development. Economic Journal Monthly survey of economic issues and economic policies Affairs - Ministry of Economic Affairs and Finance. 7: (69 and 79). 1-19. (in Persian).
- Argyris. C & Shon, D. (1978), "Reading",Organizational learning Addison Wesley, Ma.
- Brinsfield, C.T. (2009). "Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures, and examination of related factors"(doctoral dissertation) Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI Number :3376084).
- Cemal Zehiraa, E. E. (2011). "The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance". Procedia Social and Behavioral Sciences 24 . 1389–1404
- Crockett, D. R. (2005). "The venture management team in corporate entrepreneurship: The role of corporate support and control". Ph.D Dissertation Abstract. The University of Texas at Arlington.
- DanaieeFard, H. & Panahi, B. (2010). Analysis of job attitudes and behaviors of employees in public organizations to explain the silence of organizational climate, organizational silence. Journal of change management. 2: (3). (in Persian).
- Feizbakhsh, A.R. (2006). Anti employment, entrepreneurship, economic development engine. . (in Persian).
- Fisher, C., (1979). "Transmission of positive and negative feedback to subordinates: a laboratory investigation". Journal of Applied Psychology, October,533-540.
- Glauser, M.J. (1984). "Upward information flow in organizations: Review and conceptual".
- Haj Mohamad Hosaini, M. (2008). The relationship between dimensions of entrepreneurship and business performance. Master's thesis. Tehran University. ( in Persian).
Henriksen, Kern, Dayton,Elizabeth,(2006). "Organozational Silence and Hidden Threats to Patient Safety". , Hrs : Health Services Research 41:4 part 11.
- Hisrich, R. B., &Peters –Michael, P. (2002). "Entrepreneurship". Tata MC raw graw- hill publishing company limited.
- Holland, P., Pyman, A., Cooper, B. K., & Teicher, J. (2011). "Employee voice and job satisfaction in Australia: The centrality of direct voice". Journal of Human Resource Management, 50(1), 95 – 111.
- Huang, X, Van De Vliert, E., & Van Der Vegt, G. (2005),  "Breaking the Silence Culture: Stimulation of Participation and Employee Opinion Withholding Cross Nationally",. Management and Organization Review.
- Koshki Jahromi, A.R.; Bodlaiee, H. & Narimani, M. (2010). The features and their impact on entrepreneurship organization (case study: Pars Oil and Gas Company). Quarterly research and human resource management in the oil industry. 4: (13). 113-129. (in Persian).
- Kuratko, D. F.; & Hodgetts Richard, M. (2001), "Entrepreneurship: A Contemporary Approach", Harcourt College Publishers.
- Madhoshi, M. & Sadati, A.R. (2011). Evaluate the effectiveness of the knowledge management process on the CE Case Study: Small and medium businesses in East of Mazandaran. Journal of  Entrepreneurship development. 3: (12). 7-26. (in Persian).
- Miller, J.G. (1972). "Living systems: the organization, behavioral science",17:1-80.
- Moghimi, S. M. (2004). Factors affecting entrepreneurship in social and public sector organizations of Iran, Journal of management culture, 2: (7). 27-78.
- Morrison, E W., & Milliken, F J.(2000), "Organizational Silence:A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World", Academy of Management Review, Vol.25.No.4.
- Pinder, C. C. & Harlos, K. P. (2001). "Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice". In Rowland, K. M. and Ferris, G. R. (Eds), Research in Personnel and Human Resources Management, Vol. 20. New York: JAI Press, 331–69.
- Rajabi, M. (2011). Identification and comparison of behavioral barriers to entrepreneurship in the mining, government agencies and non-governmental. Master's thesis. Tehran University. (in Persian).
- Samad Aghaiee, J. (2008). Entrepreneurial organizations. Publication financial institution of education and research planning and management. Third edition. Tehran. (in Persian).
- Senge, P. (1990). "The fifth discipline: the art and practice of the learning organization".
- Shahzade Ahmadi, R. (2011). Organizational silence. Vision Journal. 1: (1). (in Persian).
- Van Dyne, L., Soon, A., and Isabel , C. B. (2003), "Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs", Journal of Management Studies 40:6 .
- Vakola, M. & Bouradas, D. (2005). "Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation", Employee Relations 27: 441-458.
- Yong-Hui Li, A., Jing-Wen Huang, B., & Ming-Tien, T. (2009). "Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of  knowledge creation process." Industrial Marketing Management 38 (2009) 440–449.