صلح‌آموزی با اتکاء به مبانی فلسفی عرفان اسلامی: دلالت ها برای مدیران آموزشی

نویسندگان

1 مربی- آموزش و پرورش فارس

2 2- دانشیاربخش مبانی تعلیم و تربیت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز – ایران.

چکیده

    هدف از این پژوهش دست یافتن به مفروضه­های بنیادین عرفان اسلامی و دلالت­های این مفروضه­ها برای آموزش صلح است. زیرا صلح، از جمله مهم­ترین ضرورت­ها و نیازهای جهان امروز تلقی می­شود. بنابه نظر بسیاری از صاحب­نظران و اندیشمندان تربیتی، آن را بایستی جزء مهم­ترین اهداف تربیتی و آموزشی بشمار آورد. به­نظر می­آید صلح­آموزی از منظر عرفان اسلامی می­تواند به عنوان رویکردی نوین در مدیریت آموزشی مطرح شود. با این وصف، اهمیت این موضوع برای جوامع مسلمان دو چندان است زیرا به دلایل گوناگون، صلح در این­گونه جوامع در معرض خطر قرار دارد. از جمله مهم­ترین دلایل این امر می­توان به نوع قرائت­های اسلامی رایج در این­گونه جوامع اشاره کرد. بنابراین، دغدغه و مسئله اصلی پژوهشگران در رابطه با صلح و آموزش آن، نوع نگاه قرائت­های گوناگون اسلامی است. این مطالعه پژوهشی کیفی است که به روش تحلیلی –  استنتاجی در ابتدا به استخراج و توصیف مفروضه­های بنیـادین عرفان اسلامی پرداختـه سپس به استنتاج دلالت­های تربیتی این مفروضه­ها برای آموزش صلح و کاربرد آن برای مدیران آموزشی کوشیده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش منابع، مقاله ها و کتاب های عرفانی است. پژوهشگران به عنوان ابزار پژوهش به بررسی اسناد، برای رسیدن به هدف یاد شده تلاش کرده­اند. نمونه­گیری پژوهش هدفمند بوده و زمانی­که پژوهشگران دریافته­اند به مقصود (نقطه اشباع) رسیده­اند، مطالعه را متوقف کرده­اند. نتایج پژوهش، گواه بر این است که اصل وحدت، اصل ظاهر و باطن، عشق و زیبایی، فطرت، تزکیه و تهذیب و دلالت­های آن­ها، شرایط و بستر تربیتی مناسبی برای کم کردن دشمنی و دگرگون­سازی مفهوم دشمن فراهم کرده و در نتیجه، تحقق صلح‌آموزی را در نظام آموزش و پرورش بویژه تربیت دینی، امکان­پذیر می­سازد. از سوی دیگر، رویکرد یاد شده می­تواند مورد پژوهش در حیطه مباحث مدیریت آموزشی و برنامه­ریزی درسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace Education InferenceRelying on the philosophical foundations of Islamic mysticism:Implications for Training Managers

نویسندگان [English]

  • M Kohgard 1
  • - B. Shamshiri 2
چکیده [English]

   The aim ofthis study was toachieve abasic assumption of Islamic my sticismand the implications of the seassumption sare used to teach peace. Because peace, one of the most important needs and the needs of today's world is considered. According to many expert sand scholars of education, it should be considered as one of the most important educational goals. It seems that peace education from the perspective of Islamic my stoicism can be considered as a new approach in Educational Administration. More over, the importance of this is sue for the Muslim community is very important since, for various reasons, peacein the secommunities is at risk. Among the most important reasons for this, common Islamic reading scan be noted in the secommunities. The mainissue of concern here, and the concern that researcher shave regarding peace and education is the way people look at different interpretations of Islam. The present study is aqualitative study using the analytical methods, i.e. the philosophical foundations inference of Islamic mysticism describing Islamic mysticism. The nit tried to deduce the implications of the seas sumption sutilized to teach peace educationand its application among managers. The materials used in this research were my stical resources and literature. The researcher shave always attempted to study the documents to achieve goals. The irsampling was purpose fuland data collections were pursued until the researchers reached their aim (saturation point); afterward, they tended to stop their research. The results of this study indicated that the principle of unity, appearance and reality, love and beauty, nature, cultivation and refinement and their implications -conditions and good training ground to minimize hostility and transformation of the enemy. Hence, this makes it possible to provide peace education in the educational system, especially religious education. Meanwhile, this approach can be good bases for further studies in educational management and curriculum designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • Islamic Education
  • Education Management
  • education
  • Peace
- Bagheri, Kh. (1999). The identity of religious knowledge. Printing & Publishing Organization: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
- Bagheri, Kh. (2011). Approaches and methods of research in the philosophy of education. Institute of Social and Cultural Studies. Ministry of Science, Research and Technology.
- Capleston. F. (2001). A History Of  Philosophy. Translated into Persion By: Jalalodin Mojtabavi. Vol: 1 - 2 - 4. Co – Published By: Scientific & Cultural Publications Compeny & Soroush Press. Tehran 2001. 
- Beheshti, M. R. (No history) Peace and truth in interfaith dialogue. Journal landscape. Number: 13.
- Ghasemi Poua, I. (2011). Action Research .thran publishing Jamali
- Gholtash, a. (2012). Citizenship education (Approaches, Perspectives and Curriculum), Published by: Yadvare ketab.
- Griffiths, D. (1985), Human Relations in School Administration. Translation: Khodadad Bakhshi, Publication: Marlik Tehran.
Feinstei. Clare n & Claire O’Kan. (2008). I Panted Peace. Internet: www.reddbarna.no/chp. 
- Hafez. (2004). Compilation of the: Niknam. H. Publisher: Asim.
- Homaee, J. (1975). Rumi, a, c 1, Tehran, Publication: Agah.
Ian Harris & patricia Mische (2003). On the relationship between peace Education and environmental education. Http://www.web.ebs cohost.com.        
Ian Harris .(2008). History of peace Education- Http://www.te.edu/centers/eps/
 Rumi,. J. M: (1996). Masnavi Manavi. Nicholson Ellen Reynolds correction. Tehran: Publisher: Tuoth.
 Herman,. J,. L: (1994). Making Change Happen: Practical Planning For School Leaders, Translated By: Ali Alagheband, Ph.D, Corwin Press, Inc. Thousand Oaks, California. 1994.
- Karimi, A. A. (2010). Irrational reason. Tehran. Publication: Abed.
-Khaledian, M. A. (No history ). Religious coexistence. Journal: The idea of approximation. Second year. Number Five.
-Khorasani, S. (1990). The first Greek philosophers. Tehran: Published Company.
-Krugel, M. (2009). Teacging Peace. - Http://www.te.edu/centers/eps/
Maykut. P. & Morhose. R.(1995). Bigining Qualitative Research. A Philosophic and practical Guide. Londen Washington D.C: Falmer Press. 
-Rahmaniyan. D. (2008). lectures, as Foucault and history. Michel Foucault Conference. October: 2008. Ferdowsi Hall of Tehran University.
- Shamshiri, B. (2006). Education, from the perspective of love and mysticism. Tehran, Tahoori.
- Shamshiri, B. (2009) Globalization and religious education from the perspective of modernism, Pst Mdrnysm and Islamic Sufism. Journal: Journal behavior. Address Scientific - Research witness. Fifteen years - new era. Number: 30.
- Tabatabai, M. H. (1982). Almizan. v: 13. Qom. Publication: Dar alelm.
- The Holy Quran. (2011). Translation: Mohammad Reza Safavi. Chinese characters computer (based on the planning Neyrizy). Publication: Education.