تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی برآموزش چند رسانه ای بر مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی،گروه علوم تربیتی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

    این پژوهش بمنظور شناسایی تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی بر آموزش چندرسانه ای در مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی، در درس تأسیسات حرارتی دانش آموزان، انجام شده است. روش پژوهش، روش شبه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال سوم کاردانش، در ناحیه دو شهر همدان، به تعداد600 نفر بود که با روش نمونه گیری هدف‌دار،20 نفر از دانش آموزان سال سوم در درس تأسیسات حرارتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. دانش آموزان به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم بندی شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر با 33 پرسش و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته، شامل دو بخش آزمون های عینی چهار پاسخی و آزمون های تشریحی استفاده شد. روایی آزمون‌های محقق ساخته، از راه روایی محتوا و پایایی آن برای پرسش های تستی با استفاده از آلفای کرونباخ و برای پرسش های تشریحی از پایایی مصححان استفاده شد. هم‌چنین، برای همتاسازی دانش آموزان و تشکیل گروههای آزمایش و گواه، از آزمون هوش کتل (فرمB) نیز در کنار پیش آزمون های انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی (بررسی برابری واریانس های جامعه، بررسی نرمال بودن، بررسی وجود ارتباط خطی و آزمون تحلیل کواریانس، آزمون t وابسته) انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد در متغیر انگیزش تحصیلی، در دو گروه آزمایش و گواه، تفاوتی معنادار وجود نداشت، ولی در متغیر پیشرفت تحصیلی در دو گروه آزمایش و گواه، تفاوتی معنادار مشاهده شد، لذا فرضیه تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی بر آموزش چندرسانه‌ای در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Apprenticeship Method Based on Multimedia Instruction on the Motivation and Academic Achievement of Students in Thermal Installations Course in the Manual Skills Branch

نویسندگان [English]

  • S.R. Emadi 1
  • S Yekta 2
چکیده [English]

  The present study was aimed to identify the effect of Apprenticeship method based on the multimedia instruction on the motivation and academic achievement of students in Thermal Installations course. The method of this research was quasi-experimental. The study population consistedallthird-year studentsof the vocational, (the numberwas600) in thecityof Hamedan. The sample of 20 male students in Thermal Installations course was selected with the targeted sampling method from the population of all students in the third grade of vocational branch in Hamedan in 2014-2015 academic year. The students were divided into two groups, the control group and the experimental group. In order to collect the data, Harter’s standard questionnaire of academic motivation including 33 items and the teacher-made test of academic achievement including two parts, i.e., multiple choice objective test and open-ended reasoning test, were used. The validity of the teacher-made tests was confirmed by the content validity. The reliability calculated for the multiple choice items through Cronbach's Alpha. The reliability calculated for the open-ended items through the scorer’s reliability. In addition, Cattle's Intelligence Test (form B) was also used along with the questionnaires of academic motivation and academic achievement in order to match students and to form the experimental and control groups. The data analysis was done through descriptive statistics and inferential statistics. The findings of this study showed that there was no significant difference between the experimental and control groups with regard to the academic motivation. But there was a significant difference between the experimental and control groups with regard to the academic achievement. Thus, the hypothesis of the effect of Apprenticeship method based on multimedia instruction on the academic achievement of students was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apprenticeship Method
  • Multimedia
  • Academic Motivation
  • academic achievement
-Ahmadi, M. Fallah, V. & Mirzakhani, S. (2011). The Comparison of Interactive multimedia training effect with non-interactive multimedia on learning of elementary students. Journal of Information and Communication Technologies in Education, Volume 4, p117-129. (in Persian).
-Akhondi, A. (2011). The effective multimedia instruction in remedy spelling disability education needs. Journal of Social and behavioral sciences4341-4345. (in Persian).
-Albalooshi, F., & Aikhalalifa, E. M. (2002). Muli- modality as a cognitive tool, special issue: Innovations in learning technology. Journal of International Forum of Educational Technology and Society, 5(4), 49-55.
-Amir Timur, M.H. (2004). Media of teaching-learning: Identification, selection, production and application. Tehran: Publishing Savalan.(in Persian).
-Ariapooran, S. Amirimanesh, R. Taghvaei, D. & Hagtalab, T. (2014). The relationship between self-concept and academic motivation of elementary school students with learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 4 (1), pp. 72-56. (in Persian).
-Attaran, M. (2004). IT-based science education in primary school, Tehran: mehrab galam: Publishing. (in Persian).
-Behrangi, M.R. (2008). Teaching patterns, Tehran: Publication of kamale tarbiyat.
-Bohrani, M. (2005). Study of Secondary students' motivation in Fars province and factors associated with it, Journal of Humanities and Social Sciences. Volume 4, p104-115. (in Persian).
-Dortaj, F. Malakpour, I. & Bohlooli, A. (2013). The impact of smart schools Lorestan Province On educational achievement of high school students, Journal of Educational Technology, No8, p133-141. (in Persian).
-Fathiazar, A. (2003).  Methods of teaching techniques, Tabriz University Press.
-Ferdosiyan, E. (2012). Foundations of theoretical and practical educational technology, avay nor Publication. (in Persian).
-Geshami, M. (2009). Comparison of computer-based education and traditional education on student learning of several basic classes in math lesson In the academic year 87-88. MS Thesis, University of Arak. (in Persian).
-Heidari, Gh. Mranlu, Y. Neyzazari, M. & Gafari, A. (2010). Comparison of English language teaching with educational software and traditional practices on student achievement, Journal of Information and Communication Technology in Education. N1.p95-115. (in Persian).
-Jafarinezad, H. Dehganizadh, H. Mashregi, M. & Saberi, A. (2011). The relationship between personality characteristics and methods of study with academic achievement in the students at Allameh Tabatabai University,Journal of Educational Psychology,N 25,p36-54. (in Persian).
-Kopcha ,T. J. & Alger, C. (2014). Student teacher communication and performance during a clinical experienece supported by technology- enhanced cognitive apprenticeship. Computer & Education. 72, 48-58.
-Lawin, M. (2011). Motivation multimedia; examine student learning and motivation as they use a multimedia enriched learning enviroment the university.
-Mayer, R. E. (2005). Cognitive theory of multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), Cambridge handbook of multimedia learning (pp. 31–48). New York: Cambridge University Press.
-Mohammadi, A. (2013). Comparison of collaborative learning and concept mapping on the students' motivation and achievement, MS Thesis, Faculty of Economics, Social Sciences, University of Avicenna. (in Persian).
-Mosaramzani, S. (2011). The impact of multimedia teaching and on achievement motivation and Self-regulation of distance students. Journal of Educational Technology, No 1,(6).pp45-57.
-Mozhdh, F. (2004). The impact of mathematics education with the help of computers on mathematics learning  in secondary school, MS Thesis, Department of Psychology, University of Teacher Training Tehran.
-Muola, J.M. (2010). A study of the relationship between academic achievement motivation and home environment among standard eight pupils. Educational Research and Reviews, 5 (5), pp: 213-217.
-Nadimi, H. (2010). Master and an apprentice Method looked at another way, Journal of Fine Arts -Architecture and Urbanism.no 44, p27-36.
-Neo (Ken), T. & Neo, M. (2004). Classroom innovation: engaging students in interactive multimedia learning. Compus-Wide Information Systems, 21(3), 118-124.
Norozi, D. Razavi, A. (2010). Instructional design Foundations, Qom, published yaran. (in Persian).    
-Razavi, A. (2013). New discussions in educational technology, Chamran University. (in Persian).
-Sabani, H. (2010). Educational Skills: Methods and techniques of teaching, Tehran: samt. (in Persian).
-Sabzehkar, M. & Puorshaefi, H. (2014). Using dynamic television network and its role in academic motivation and student achievement, Journal of Socio cultural studies in Khorasan, Volume 4, p118-130. (in Persian).
-Safarian, S. Falah, W. & Mir-Hosseini, Sh. (2010). Compare the effect of using educational software and traditional teaching methods on learning mathematics, Journal of Information and Communication Technologies in Education, No.1, p21-36. (in Persian).
-Salami, D. (2007). The role of media and tools in teaching and learning. Master's thesis, Tehran University. (in Persian).
-Taheri, A. & Fayazi, M. (2011). Investigate the causes of loss of educational motivation from the perspective of the pre-university students With regard to the gender aspects of their family, Journal of Educational Technology, 5 (4), pp246-258. (in Persian).
-Wang, B-Y. SU, M.H. & YU, P-T (2011). Developing a Multimedia Learning Model Based on Hands-On Learning: A Cognitive Apprenticeship Approach. Department of CS & IE National Chung Cheng University, chiayi, china.p: 256-269.
-Wang, L. (2008). Developing and Evaluating an Interactive Multimedia Instructional Tool: Learning outcomes and User Experience of Optometry Students. Journal Of Educational Multimedia and Hypermedia 17(1), p:43-57.
-Woolley, N., & Jarvis, Y. (2007). Situated Cognitive and cognitive apprenticeship: A model for teaching and learning clinical skills in a technologically rich and authentic learning enviroment. Nurse Education Today. 27,p: 73-79.
-Yousefi, J. Farokhi, N. & Sarrami, G. (2013). Meta-analysis of factors affecting academic motivation, Journal of Educational Measurement, No. 31, the fourth year, P133-168. (in Persian).
-Zameni, F. Nasimi, A. Rezaei Rad, M. & Ghanbarpour, M. (2011). The effective use of multimedia software in sociology lesson on student achievement. Journal of Information and Communication Technologies in Education, No.2, pp56-72. (in Persian).
-Zareizavaraki, E. (2008). The design of learning centers, Tehran, Publication of culture. (in Persian).
-Zolali, B. & Gorbani, F. (2014). Compare academic motivation and school engagement among students with and without learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 3 (4), pp. 44-58. (in Persian).