بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 استاد یار گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ،ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ،ایران.

چکیده

یکی از موضوعات مهمی که در نظام تعلیم و تربیت همواره مورد توجه قرار گرفته، توسعه تفکر انتقادی دانش آموزان است. نتایج پژوهش­های متعدد حاکی از آن است که علی رغم تاکید و توجه به مساله تفکر انتقادی در اهداف نظام آموزشی و ادعای مسوولان و مجریان آموزشی، در عمل برای تشویق دانش آموزان به تفکر و بویژه به کارگیری تفکر انتقادی اراده و انگیزه کافی وجود ندارد.
(Maleki, 2006) هدف از مطالعه حاضر بررسی تجارب دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی بود. این پژوهش مطالعه ای کیفی است که در دوسطح انجام شده است. در سطح اول از کلیه منابع مکتوب و دیجیتال در دسترس مرتبط با تفکر انتقادی استفاده شده است و سطح دوم پژوهش که از نوع پدیدارشناسی بود بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان­های شهرستان مرودشت استان فارس اجرا شده است. انتخاب شرکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند متجانس بود. در سطح اول پژوهش پس از مطالعه منابع مرتبط از روش فیش برداری و در سطح دوم از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه تحلیل محتوای کیفی قیاسی نظام مقوله بندی مایرینگ صورت گرفته است. یافته­های پژوهش در سطح اول نشان می دهد که مفهوم تفکر انتقادی را باید در دو حوزه فلسفه و روانشناسی مورد بررسی قرار داد. در حالی که فلاسفه بر طبیعت و کیفیت تفکر انتقادی به عنوان یک محصول تمرکز دارند، روانشناسان بر فرایند شناخت ، مولفه ها و کاربردهای استفاده شده جهت بررسی مشکلات عملی تاکید دارند. برخلاف فلاسفه که بر گرایش­های تفکر انتقادی تاکید دارند، بیشتر روانشناسان بر مهارت­های تفکر انتقادی تاکید دارند. یافته های پژوهش در سطح دوم نشان می دهد که تدریس در مقطع متوسطه در راستای توسعه تفکر انتقادی دانش­آموزان نمی­باشد و کلاس­های فعلی با یک کلاس ایده آل از دیدگاه دانش آموزان بسیار متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating students' experiences from teaching based on developing critical thinking

نویسندگان [English]

  • A Seiahi Atabaki 1
  • N Keshtiaray 2
  • M,H Yarmohammadian 3
چکیده [English]

The goal of this study was to investigate students’ experiences in classrooms based on developing critical thinking. This research was qualitative and conducted at two levels. At the first level, all available digital and in print resources associated with critical thinking were used. And the second level was phenomenological study and included all high school male and female students in Marvdasht city who were selected using purposive sampling congruent. At the first level of the study, after reading the sources, note taking method was used to collect information, and at the second level the information was gathered using semi-structured interviews and then analyzed by a qualitative content analysis with inductive categorization. The result of the first part shows that critical thinking concept should be investigated in both fields of psychology and philosophy. While philosophers emphasis on the nature and quality of critical thinking, psychologists focus on cognitive process and components used to investigate the practical problems. So Philosophers emphasize on critical thinking attitudes but psychologists focus on critical thinking skills. In the second part findings showed that teaching in high schools classrooms and what students experience in classes aren’t based on developing critical thinking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students’ experiences
  • Critical thinking skills
  • Critical thinking attitudes
Abasi, E. (2001) investigating effective skills on growing critical thinking in sociology curriculum of high schools. Taebitmoalem university.
Adler, A. (1986) Understanding concept of life (fakhraei, Nahid). Tehran: Ketab
Ahgaei, N.(2011) Relationship between critical thinking and students’health.Physical education journal.7(3),50-66.
Bessick, S. (2008). Improved critical skills as a result of directinstruction and their relationship to academic achievment. Doctor Of Education, Indiana,Pennsylvani
Bransford, J.(1987). How people learn. Brain, mind, experience and school.Washington,DC: National Acamedy press.  The impact of studyskills.141
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155-159.
Dewey J. (1910). How we think. Boston: D. C. Heath & Co.
Dewey, J. (1990). My pedagogic creed. In R.D. Archambault (Ed.). Dewey on education. Chicago: University of Chicago Press.
Elder, L. (2005). Critical thinking as the key to the Learning College: A professional development model. New Directions for Community Colleges, 2005(130), 39-48.
Ennis, R. H, & Paulus, D. (1965). Deductive reasoning in adolescence-critical thinking readiness in grades 1-12, phase 1 (Rep. No.CRP-1680). State University of New York, Ithaca, College of Agriculture at Cornell University.
Ennis, R. H. (1985). A logical basis for measuring critical thinking skills . Educational Leadership, 43(2), 44-48.
Ennis, R. (1996, March). Critical thinking: What is it?  Proceedings  of the 48th annual meeting of the Philosophy of Education Society, Denver, Colorado. Retrieved May 26, 2006, from http://www.ed.uiuc.edu/PES/92_docs/Ennis.HTM
Facione, P. A., Facione, N. C.,& Giancarlo, C. A. (1998). The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. Informal Logic, 20(1), 61–84. Retrieved June 12, 2009, from http://www.insight assessment. com/9articles2.html
 
Facione, N. C., Facione, P. A., Blohm, S. W., & Gittens, C. A. (2008). California CriticalThinking Skills Test: CCTST test manual 2008 edition. Millbrae, CA: California Academic Press.
Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2003). Educational research: An introduction (7th ed.). New York: Allyn & Bacon.
Garrison, D.(1992) Critical thinking and adualt education. International Jou.
Halpren, D. F.(1998). Teaching critical thinking for transfer acrossDomains. American Psychologist, 53(4),449-455.
           Halpern, D. F. (2003). Thought and knowledge: An introduction to critical thinking (4th ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,Publishers.
 Heidegger, M. (2001). Dicourse on thinking . Harper and row. New York.
Henri, F. (1991). Computer conferencing and content analysis in C. O’Malley (Ed.) Computer supported collaborative learning. Heidelberg: Springer-Verlag.
Hove, G. (2011). Developing critical thinking. educational technology 10(3).
Hosseini,M. (2011). Critical thinking Behavior.Philosophical Research of Tabriz university.5(3)
Javidi, T. (2010) . Critical thinking Evaluation of students in Ferdousi university;Educational studies Journal. Ferdousi university.
Jahani, J. (2003). An introduction to searching method of crithical thinking. Shiraz: Malek Soleiman.
Johnson, B., Stevens, J. J., & Zvoch, K. (2007). Teachers' perceptions of school climate: A validity study of scores from the revised School Level Environment Questionnaire. Educational and Psychological Measurement, 67(5), 833-844.
Kadivar, P. (2002). Educational psychology. Tehran: Samt.
Lipman, M., 1991. Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.
Lipman, M.(2003).Thinking in education (2nd ed). NewYork, NY: Cambridge university press.
Maleki, H. (2006). Curriculum. Tehran: Payam Andisheh.
            Marshall, J. D., 2001, A critical theory of self: Wittgenstein, Nietzsche, Foucault. Studies in Philosophy and Education, 20 (1), 75-91
Mayring, Ph. (2006). Qualitative content Analysis Forum Qualitative Social research . On line journal, 1(2). http://qualitative –research.net/fqs-e
McConnell, J. (2008). An educational strategy  to improve graduate nurses critical thinking skills during the hospital orientation program. The jornal of continuing education in nersing, 3, 193.
McPeck, J. E. (1981). Critical thinking and education. New York: St. Martin’s Press.
McPeck, J. E. (1990). Teaching critical thinking: Dialogue and dialectic . New York: Routledge
Meyer, C. (2007). Teaching English (K. Abili, Trans.). Tehran: Samt.
Morgan, D. L., 1995. Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications.
Neistani, M. (2011). Critical Thinking. Esfahan: University.
Naseri , N. (1390). Evaluation of critical thinking in social studies text book. phd, Shiraz university, Shiraz.  
Norshima.B.(2011). Critical thinking in E-learning environments .Center for Science Education, Portland State University.
Paul,R.(1993).Crirical thinking and critical persons. Progress in research and teaching. Ls Angeles,CA:Pekins and sons.
Paul, R. (2005). The state of critical thinking today. New Directions for Community Colleges, 2005(130), 27-38.
Perkins, D. (1993, Fall). Teaching for understanding. American Educator: The Professional Journal of the American Federation of Teachers, 17(3), 8, 28, 35.Retrieved November 25, 2008, from http://www.exploratorium.edu/IFI/resources/workshops/teachingforunderstanding.html
Philley, J. (2005). Critical thinking concepts. Professional Safety, 50(3), 26-32.
Reed, J. H. (1998). Effect of a model for critical thinking on student achievement in primary source document analysis and interpretation, argumentative reasoning, critical thinking dispositions, and history content in a community college history course. Retrieved from  Dissertations & Theses: Full Text database. (AAT 9911510)
Resnick, L., 1993. Education and learning to think. Washington, DC: Natioanl Academy Press.
Siegel, S. M. (1998). Measuring the perceived support for innovation in organizations. Journal of Applied Psychology, 63(5). 553-562.
Smith, B. O. (1959). A study of the logic of  teaching. A report on the first phase of a five-year research project the logical structure of teaching and the development of critical thinking (Rep. No. CRP-258-7257). Illinois  University, Urbana, Bureau of Educational Research.
Shabani, H. (2004). developed teaching methodology. Tehran: Samt.
Soleimannezhad, A.(2012). Investigating the relationship of psychological belief and critical  thinking tendency of high school students. Samt.1-29
Spelton , A. (2011). Teachers’ critical thinking skills. Department of Philosophy Education, Gazi University, Turkey
Strenberg, R. J. (1987). Teaching intelligence: The application of cognitive psychology to improvement of intellectual skills.New York: W.(Dewey, 1993) H. Freeman
Thomson, A., 2009. Critical reasoning: a practical introduction. 3rd ed. London: Routledge.
Vacek, E. (2009). Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. Educatinanl innovation, 1, 48.
uwe, F. (2006). An introduction to qualitative reseach (H. Jalili, Trans). Tehran: Nei