اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مشاوره، مرودشت، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه مشاوره، مرودشت، ایران

چکیده

       هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان بوعلی ناحیه 1 شیراز در سال تحصیلی 93- 92 بودند. نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی انجام شد. به این صورت که پس از اجرای پرسشنامه رفتار کارآفرینانه فکری، شفیع آبادی، نورانی پور و احقر (Fekri,Shafiabady,Nooranipour & Ahghar, 2012) از بین دانش­آموزانی که نمره کمتری درپرسشنامه گرفتند40 نفر به تصادف انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه 20 نفره جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش رفتار کارآفرینانه براساس الگوی چند محوری شفیع آبادی دریافت کردند و در گروه گواه مداخله ای صورت نگرفت. داده­ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که بین رفتار کارآفرینانه (خرده مقیاس­های تصمیم گیری، شناخت فرصت ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین اهداف و راهبردها) دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد. یعنی الگوی چند محوری شفیع آبادی موجب افزایش رفتار کارآفرینانه دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Vocational Counseling Based on Shafiabady’s Multi-axial Model on Students Entrepreneurial Behavior

نویسندگان [English]

  • A Taheri 1
  • K Fekri 2
  • L Moein 2
چکیده [English]

Current research examinee the effectiveness ofvocational counseling based on Shafiabady’s multi-axial model on entrepreneurial behavior of boy high school students. Research method was semi-experimental with pre-test, post-test and control group. The thoughtful entrepreneurial behavior questionnaire by Shafiabady, Nooranipour & Ahghar (2012) was administered to all Bu-Ali high school male students at grade 3, district 1, Shiraz, during academic year 2013-2014, and 40 students who got the lowest scores were selected and randomly assigned into two groups  of experimental and control, each with 20 members. Then, the experimental group received entrepreneurial behavior teaching according to Shafiabady’s multi-axial model in eight 1.5 hours class sessions. Data was analyzed using covariance analysis method. The results suggested that there was a significant difference between experimental and control groups in terms of entrepreneurial behavior (decision sub-scales, identification of opportunities, characterization of structure, supplying resources and specification of objectives and strategies), that is, application of Shafiabady’s model has developed entrepreneurial behavior among boy high school students at grade 3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocational Counseling
  • Shafiabady’s multi-axial model
  • entrepreneurial behavior
Barani, SH., Zarafshani, K., Delangizan, S., and Hosseini Lorgani, M. (2010). The influence of teaching entrepreneurship on the entrepreneurship behavior of students of Payam Noor University- Kermanshah branch: the entrepreneurship modeling approach, research and planning quarterly in higher education, 16(3) , 85-105.
Bermas, H; Mehrabi, F; Hoseini Asli.(2012). Effectiveness of career counseling in Attitude Chang and Increasing the Entrepreneurial Characteristics. Journal of Modern Industrial ,Organization Psychology,Vol.2 . Issue 7. Summer 2011.PP:87-95.
Branch,Islamic Azad University.2 nd International Conference on Entrepreneurship :22-23 February :Tehran , Iran.
Chiru, C., Tachiciu, L & Ciuchete, S. (2012). Psychological Factors, Behavioural Variables and Acquired Competencies in Entrepreneurship Education. Procedia-Social and Behavioral Sciences,49,4010- 4015.
Fekri,k.,Shafiabady,A.,Nooranipour,R&Ahghar,Gh.(2012-A).Determine and Compare Effectiveness of entrepreneurship education Based on Multi – axial model and Theory of constraints and compromises on learning entrepreneurship skill . Procedia – Social and Behavioral Sciences Journal .69. Turkey: 566- 570.
Fekri,k., Shafiabady, A., Nooranipour, R & Ahghar, Gh. (2012-B). Comparison   efectivenees stability in two career conceling approaches on entrepreneurship skill over time. The European Journal   of Social &Behavioural  Sciences,3,553-561.
Fekri,k.,Shafiabady,A.,Nooranipour,R&Ahghar,GH.(2012-c).preparation and validation of Entrepreneurial behavior Questionnaire for career counseling, Research in clinical psychology and counseling, 2,1,153-164.
Fekri,K&shafiabadi ,A .,Nooranipour,R & Ahghar,GH.(2013-A)Comparing the Effectiveness of Two Approaches of Vocational Counseling on the Components of Entrepreneurial Behavior,.Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 4(1), 19-32.
 Fekri,K&shafiabadi ,A.(2013-B).Compilation of Multi-axial Model and Social Learning Teory At Entrepreneurship Education. Advances in Environmental Biology, 7(8),2012-2013.
Fekri, K.,Shafiabady, A., Refahi , Zh ., Zaboli, . (2014 . Comparing the Effectiveness of Vocational Counseling Basedon theShafiabady's Multi-axial Pattern of Vocational Choice (SMPVC) with Krumboltz's Social Learning Theory in Entrepreneurship Skills of the Students at Marvdasht
Liptic. J. J. (2011). Treatment planning in Professional consultation (translated by Zare Bahram Abadi. M. & Shafiabady.A) Tehran; SAMT.
Mair , J (2002) Entrepreneurial behavior in a large traditional firm: Exploring key drivers , Barselona : IESE department of strategy INSEAD: Fontainebleau.
Ratten,V. (2013). Asocicognitive perspective of ethics, entrepreneurship, technology marketing ,computer self- efficacy and outcome expectancy on behavioral intentions, Australasian Marking Journal ,21,137-146.
Saeidi Mehbadi, M., & Mohtadi, M. M. (2008). Effectiveness of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Behaviors. Development of Entrepreneurship, 1(2), 57-73.
Sayadi, E., Shafiabady, E., and Karami, A.(2010). Compiling the psychological capabilization program based on multi-center model of Shafiabadi and comparing its efficacy with Tomas & Velthos cognitive model among consultants of Rasht city high schools. The Consultancy Culture Quarterly, (1) 1, 19-48.
Shafiabady , A. (2013). Guidance and Career  Counseling  and Theoreis Job selection, Tehran: Roshd.