رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیارگروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد،

چکیده

در مسائل آموزشی از عوامل مؤثر بر یادگیری دانش­آموزان، نحوه مدیریت کلاس به­وسیله معلمان می­باشد، که دارای اهمیت شایان ذکری است. نحوه مدیریت معلمان ناشی از عوامل متعدد دیگری از جمله ویژگی­های شخصیتی یک معلم می­باشد که سبک مدیریت وی را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سبک­های مدیریت کلاس با ویژگی­های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد بود که بر روی 244 نفر (زن= 149 و مرد= 95) از معلمان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که در آن معلمان به پرسشنامه­های سبک مدیریت کلاس (ABCC) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO) فرم کوتاه به همراه یک سری پرسش­های جمعیت­شناختی پاسخ دادند. نتایج نشان داد که سبک مدیریت آموزش از بین پنج ویژگی شخصیتی، تنها با ویژگی با وجدان بودن رابطه معناداری داشت (165/0=r و 05/0>p).
هم­چنین رابطه معنادار بین سبک مدیریت رفتار با ویژگی روان آزرده­گرایی، سازگاری و وظیفه­شناسی در سطح (01/0>p و 05/0>p) وجود داشت. در بررسی سبک مدیریت افراد نیز رابطه مثبت معنادری با برون­گرایی، سازگاری و وظیفه­شناسی به ترتیب (291/0=r ,232/0=r و 164/0=r) مشاهده شد، اما با روان آزرده­گرایی رابطه منفی معنادار در سطح (164/0- =r و 05/0>p) داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Classroom Management Styles and Personality Traits of Yazd Primary School Teachers

نویسنده [English]

  • A Bakhshayesh
چکیده [English]

Regarding educational problems one of the influential factors affecting student learning is teachers’ classroom management. Teachers’ management style is itself influenced by diverse factors such as teacher’s personality traits. The purpose of this study was to investigate the relationship between classroom management style and personality traits of Yazd primary school teachers. This descriptive-correlational study involved 244 teachers (females=149 & males=95). The respondents were administered classroom management style questionnaire and personality trait questionnaire (NEO, short form) along with some demographic questions. The study results suggested that education management style from among the five personality traits had a significant relationship with only conscientiousness (p<0/05 & r= 0/165). In addition, there was a significant relationship between behavior management style, and agreeableness and conscientiousness (r=0/164, r= 0/232 & r= 0/291 respectively) but it had a negatively significant relationship with nervousness (p<0/05 & r= -0/164).

کلیدواژه‌ها [English]

  • classroom management styles
  • Personality Characteristics
  • teachers