مقدار تأکید کتاب فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بو علی همدان

2 دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

چکیده

هدف این پژوهشبررسی ­مقدار تأکید کتاب فارسی ­عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که تا چه حد در برنامه درسی فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری توجه ­شده است؟ روش پژوهش ­پیمایشی­است. جامعه آماری، این پژوهش عبارتند از تمامی ­دانشجویان مراکز تربیت ­معلم استان­ همدان که درس فارسی ­عمومی را گذرانده­اند و تعداد آنها 107 نفر می­باشد. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 87 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش مؤلفه­های تربیت هنری است. برای سنجش روایی و پایایی ابزار از روش سنجش روایی محتوی و الفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه به­وسیله متخصصان قابل قبول گزارش شد و مقدار الفا 832/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از شاخص­­های آمار توصیفی و آزمون آماری مجذور کا یا خی­دو استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که کتاب فارسی عمومی بر ­حس کنجکاوی­، نوآوری و خلق­ آثار ­هنری به مقدار ­کم و بر مهارت­های زبانی و بیان خلاق ­به مقدار خیلی­ زیاد تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Degree of Emphasis on Artistic Education in Teacher Training General Persian Literature Textbook from the Point of View of Hamedan Teacher Training Center’s Students

نویسندگان [English]

  • M Yosefzadeh 1
  • A Salahshori 1
  • M Mirzaeerafe 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the emphasis on artistic education in general Persian literature textbook from the point of view of Hamadan teacher training center’s students. In consultation with Krejcie and Morgan’s table, a sample of 87 students was selected randomly from among 107 students studying at Hamadan teacher training center. They all passed the general Persian literature course. Research instrument was a questionnaire tapping into the components of artistic education developed by the current researchers. Its content validity was approved by a panel of experts and its Cronbach’s alpha was assessed to be 0.832. The collected data were analyzed using descriptive statistics and  xnon-parametric test. The research findings indicated that the textbook emphasized strongly language arts and creative expression. However, a little emphasis was placed on innovation, curiosity and production of artistic works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher education
  • Literature textbook
  • Artistic education