مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری برنامه درسی دانشگاه اصفهان

5 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه‌های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم دوره متوسطه استان همدان بود. جامعه شامل تمامی دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است و حجم نمونه محاسبه شده 143 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با گویه مرتبط با سه مؤلفه جو اجتماعی، ساختار سازمانی و تعامل معلم و دانش آموز  که براساس طیف پنج درجه­ای لیکرت از کاملاً نامطلوب تا کاملاً مطلوب بوده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 877/0 به دست آمد و روایی محتوایی و صوری آن به تأیید 5 نفر از متخصصان دانشگاهی رسید. برای تجزیه و تحلیل آماری از تکنیک‌های توصیفی و  استنباطی آمار با بهره­گیری از نرم افزار Spss18 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های جو اجتماعی و ساختار سازمانی در سطح مطلوب و مؤلفه کنش متقابل معلم و دانش آموز در سطح متوسطاز نظر مقدار توجه به تربیت شهروندی قرار دارند. بدین ترتیب توصیه عمده این پژوهش، لزوم تقویت روابط متقابل معلم و دانش­آموز بمنظور تحقق بهتر اهداف رفتار شهروندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Level of Attention Given to Citizenship Education in the Components of Atmosphere, Organization, Teacher-students Interactions

نویسندگان [English]

  • S.K Alavi 1
  • Z. Solymani 2
  • M.J Liyaghatdar 3
  • S. Mousavi 4
  • H. Babri 5
چکیده [English]

This paper investigated the level of attention given to citizenship education in the prevailing social atmosphere, organizational structure, and interaction between teachers and students. The target population included all high school teachers in Hamedan in the academic year 2009-2010. A sample of 143 teachers was drawn through random sampling method. A use was made of a Likert scale questionnaire developed by the present researcher. It tapped into the three components of social atmosphere, organizational structure, and the interaction between teachers and students. Its reliability was calculated to be 0/877 using the Cronbach’s Alpha. Its face and content validity was established by a panel of five experts. In order to analyze data a use was made of both descriptive and inferential statistics employing SPSS software. The results indicated that the level of attention given to citizenship education was adequate for social atmosphere and organizational structure, whereas teacher-student interaction received average attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship Education
  • Hidden curriculum
  • high school
  • teachers