مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه باورها و نگرش­های معلمان پیرامون مدیریت کلاس براساس ویژگی­های دموگرافیک معلمان پایه پنجم ابتدایی شهرستان یزد بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان پایه پنجم ابتدایی شهرستان یزد شامل 342 نفر بودند که از بین آنها تعداد 120 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شده بودند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه باورهای معلمان در زمینه مدیریت و کنترل کلاس (ABCC) با 25 گویه بود. روایی ابزار با کسب نظر متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی حاصل گردید. پایایی پرسشنامه نیز از راه آلفای کرونباخ، 68/0 برآورد گردید. روش تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون t مستقل بود. یافته­های پژوهش نشان داد که تفاوت بین باورها و نگرش­های معلمان در مورد کنترل کلاس براساس جنسیت و سابقه تدریس، معنادار نیست. تفاوت بین باورها و نگرش­های معلمان در مورد کنترل کلاس بر اساس رشته تحصیلی معنادار است؛ به این معنا که معلمان تحصیل­کرده در رشته­های مرتبط با آموزش و پرورش، تمایل بیش­تر به سبک تعاملی و معلمان تحصیل­کرده در رشته­های غیرمرتبط با آموزش و پرورش، گرایش بیش­تری به سبک مداخله­گرایی دارند. بین باورها و نگرش­های معلمان در مورد کنترل کلاس و مدرک تحصیلی آنان نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این معنی که معلمان دارای مدرک لیسانس نسبت به معلمان دارای مدرک دیپلم و فوق­دیپلم، گرایش بیش­تری به سبک تعاملی دارند. در مجموع یافته­های پژوهش بر اهمیت نقش آموزش معلمان در ایجاد تحول و تغییر در نگرش­ها و باورهای معلمان در کنترل کلاس تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Teachers' Beliefs and Attitudes towards Class Control in terms of Demographic Characteristics

نویسندگان [English]

  • S.K Alavi 1
  • Z. Soliymani 2
چکیده [English]

This study compared teachers' beliefs and attitudes about class control in regard to their demographic characteristics. This survey study included 120 fifth grade elementary teachers sampled randomly from a population of 342 teachers in Yazd. The data collection instrument was a 25-item Likert scale questionnaire on teacher attitudes and beliefs about class control. Its validity was approved by a panel of experts of psychology and education. Its reliability was also estimated to be 0.68 using Cronbach’s Alpha. The data analysis method was independent sample t-test. The findings showed that there was no significant difference between teachers' attitudes and beliefs about classroom control in regard to their gender and teaching experience. As far as their major is concerned, a significant difference was observed between their attitudes and beliefs. In other words, teachers educated in fields related to education, were more interested in interactive style, whereas, teachers educated in other fields were more interested in interventionist style. A significant difference was also observed between the mean scores in regard to their educational degrees. That is, bachelor teachers tended to use more interactive styles than those with lower degrees. Overall, the research findings highlights the significance of teacher training in order to bring about changes in teachers’ attitudes and beliefs about class control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Class control؛ Attitude؛ Control styles (interventionist
  • non-interventionist
  • interactional)؛ Control dimensions (instruction
  • Behavior
  • people)