رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه­ی منبع کنترل دانش­آموزان با گرایش آنها به نوع سبک انضباطی معلمان مدارس می­باشد. برای تحقق این هدف، جامعه­ی آماری پژوهش تمامی دانش­آموزان پایه­ی اول مقطع متوسطه­ی ناحیه یک شهرستان زاهدان انتخاب گردید که از این بین 351 نفر دانش­آموز با روش خوشه­ای طبقه­ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته­ی سبک­های انضباطی و پرسشنامه­ی منبع کنترل پس از اعتبار­سنجی و تغییرات لازم استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها  نیز از راه آزمون­های آماری رگرسیون چندگانه، همبستگی پیرسون و t مستقل انجام گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل دانش­آموزان و گرایش آنها به سبک انضباطی تعامل­گرایانه و غیرمداخله­گرایانه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و سبک انضباطی تعامل­گرایانه بیش­ترین پیش­بینی را از منبع کنترل دانش­آموزان داشته است. یافته­ها با استفاده از آزمون تی مستقل بیانگر آن بود که بین جنسیت دانش­آموزان از نظر گرایش به سبک انضباطی مداخله­گرایانه و سبک تعامل­گرایانه معلمان و هم­چنین نوع منبع کنترل تفاوت معناداری وجود داشته است. اما تفاوتی بین جنسیت دانش­آموزان از لحاظ گرایش به سبک غیرمداخله­گرایانه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Students’ Locus of Control with their Tendencies to Types of Discipline Styles of Teachers

نویسندگان [English]

  • S Golafroz ramezani 1
  • Y. Kazemi 2
  • H Alaee 1
چکیده [English]

This study aimed to investigate relationship of students’ locus of control and their tendencies to types of discipline styles of schools teachers. Statistical population was all first grade students of high schools in the 1 district. The sample was comprised of 351 students, was chosen by Random- classified- clustering method. The used method of research was a descriptive- correlative one. The research instruments were 1) a researcher made questionnaire on discipline styles and 2) a questionnaire on locus of control. For statistical analysis, a Correlation test of Pearson, stepwise regression analysis and independent t-test were used. Results showed that there was a significant and positive correlation between students’ locus of control and their tendencies to interactions and non-interventionist discipline styles. A stepwise regression analysis showed that interactions discipline style was the strongest predictor of students’ locus of control. Data was analyzed employing independent t test showed that there are significant differences because of students' gender in their tendencies to interventionist and their interactionist discipline styles and also their locus of control, but there is no significant difference because of students' gender, between their tendencies to non-interventionist discipline style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interventionist discipline style
  • interactionist style
  • and non-interventionist style
  • Locus of Control