بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریح هنر جهان و مقدار اثرگذاری هفت گام الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنرآموزان این درس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه خوارزمی، دکتری مدیریت آموزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسئول بهبود فناوری¬های پرورشی وزارت آموزش و پرورش

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی مشکلات موجود در تدریس کتاب تاریخ هنر جهان و ارزیابی توانمندی الگوی تدریس هفت گام برگرفته از نظریه مدیریت بر آموزش در رفع مشکلات تدریس آن از نظر هنرآموزان زن و مرد این درس بوده است. بخش اول پژوهش با روش کیفی و مصاحبه کتبی به کمک پرسشنامه­ای یازده پرسشی و باز پاسخ و بخش دوم با استفاده از نظر سنجی از 32 هنرآموز از 32 هنرستان حرفه­ای شهر تهران و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته­ی 57 پرسشی برگرفته از آثار آموزشی و پرورشی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش انجام شد. روایی پرسشنامه­ها با نظر استاد راهنما و پایایی پرسشنامه 57 پرسشی با اجرای مطالعه جنبی بر روی 15 نفر از هنرآموزان و محاسبه‌ی آلفای کرونباخ برابر با 0.958 محاسبه شد. با 32 هنرآموز از استان­های تهران، شهرستان­های تهران، زنجان و کرمان مصاحبه کتبی انجام شد و با  داده­های حاصل از مصاحبه تحلیل و دسته­بندی شد. برای بررسی داده­های حاصل از پرسشنامه 57 پرسشی از آزمون کای اسکویر و آزمون تی مستقل استفاده شد. اجرای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف توزیع نرمال نمرات مربوط به هنرآموزان زن و مرد شرکت کننده در نظر سنجی را تایید کرد. هم­چنین به دلیل وجود داده­های پرت، از آزمون ناپارامتری یومن – ویتنی برای مقایسه نمرات مربوط به هفت گام الگوی تدریس استفاده شد. یافته­ها مهم­ترین مشکلات تدریس را در هفت گویه ارائه نمود. هم­چنین نشان داد هنرآموزان با الگوهای تدریس آشنایی ندارند و روش­های تدریس آنها اغلب معلم محور است. نتایج حاصل از اجرای آزمون تی مستقل عدم وجود تفاوت بین میانگین نمرات هنرآموزان زن و مرد را از پرسشنامه 57 پرسشی تایید کرد. هم­چنین اجرای آزمون ناپارامتری یو­من- ویتنی بیانگر عدم وجود تفاوت بین نمرات هنرآموزان زن و مرد نسبت به هفت گام الگو بود و اجرای آزمون کای اسکویر، وجود اختلاف معنی­دار بین نظر هنرآموزان زن و مرد را در مورد گام سوم الگو که به تأثیر تکلیف کلاسی در افزایش تسلط هنرجویان بر محتوای درس تأکید داشت، تایید نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Problems of Teaching the Book “World Art History” and the Effect of the Seven-Step Teaching Model of Managing Education from the Point of View of the Course Teachers

نویسندگان [English]

  • M Behrangi 1
  • N Karimi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the problems in teaching the book “World Art History” and to evaluate the potentials of seven-step teaching model (adapted from Management Theory) to resolve the identified problems. The first part of the study, as qualitative stage, was performed through a written, open-ended interview including eleven questions and the second part involved a researcher-made questionnaire with 57 items developed drawing on the current literature on teaching and managing education. It was administered on  32 teachers from 32 Vocational schools in Tehran. The validity of the questionnaire was approved by the dissertation supervisor. The reliability of the 57-item questionnaire was calculated utilizing Cronbach's alpha (0.958) in a pilot study involving 15 teachers. In order to analyze the data collected from the 57-item questionnaire, the Chi-square test and independent t-tests were used. Kolmogorov-Smirnov test (KS-test) confirmed the normal distribution of scores for male and female teachers participated in the survey. Also, as there exited   outliers, a choice was made to employ the non-parametric Mann-Whitney U test to compare the scores of the seven-step model for teaching. The study findings identified the most important problems in terms of 7 scales. It was revealed that the teachers were not familiar with the teaching model and their teaching methods were mostly teacher-centered. The results of the independent t-test of the 57-item questionnaire confirmed that there was no significant difference between the mean scores of male and female teachers. Also, the non-parametric Mann-Whitney U test indicated that there was no significant difference between the scores of male and female teachers concerning the 7-step model of teaching. Chi square test, further, indicated that there was a significant difference between the opinions of male and female teachers about the third step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vocational schools
  • Teachers of World Art History course
  • Teaching model
  • Managing education