ارزیابی هم ترازی آزمونهای سراسری، محتوای کتابها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول

نویسندگان

1 - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی، یاسوج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران.

چکیده

این پژوهش بمنظور ارزیابی همترازی محتوای کتابهای تخصصی انگلیسی سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها)، آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شد. از آن جا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، لذا از روشهای کمی (تحلیل محتوا) و کیفی (تحلیلی) استفاده شده است. جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش، آزمونهای تخصصی آموزش زبان 1385 مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین، کتابهای - انگلیسی کارشناسی ارشد سالهای 1390 تخصصی آموزش زبان انگلیسی سازمان سمت و سرفصلهای کارشناسی مربوط به دروس تخصصی رشته آموزش زبان انگلیسی از لحاظ محتوایی با استفاده ازچک لیستی که به وسیله پژوهشگران این پژوهش بر اساس اهداف شناختی اندرسون و کراتول تهیه شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از شاخص همترازی پرتر به عنوان روش تحلیلی داده ها برای تعیین میزان هم ترازی 83 درصد کل اهداف را / استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد، نزدیک به 5 سطوح پایینی طبقهبندی اهداف آموزشی اندرسون و کراتول (بهیاد آوردن، فهمیدن، به کار بستن) 16 درصد، اهداف سطوح بالایی (تحلیلکردن، ارزشیابی کردن، / را تشکیل میدهد و تنها 3 آفریدن) را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج ناشی از تخمین میزان همترازی اهداف آموزشی، آزمونها و کتابها نشان داد که این سه اجزا از همترازی قابل قبولی برخوردار نیستند و در بین اجزا آزمونها و اهداف آموزشی از همترازی بیشتری نسبت به دیگر اجزا برخوردار هستند. -
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Alignment of University Entrance Exams, Textbooks and Official Standards of TEFL in terms of Anderson and Krathwohl's Taxonomy of Educational Objectives

نویسندگان [English]

  • R Rezvani 1
  • GH Zamani 2
چکیده [English]

This study attempted to investigate the alignment between Iran's B.A. official curriculum standards, M.A. state university entrance exams of TEFL (Teaching English as a Foreign Language) and SAMT (The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities) official textbooks. The official standards, exam questions and activities in the textbooks were content analyzed using a checklist developed by the researchers based on Anderson and Krathwohl's taxonomy of educational objectives. After specifying the cognitive processes and types of knowledge using a two dimensional taxonomy, they were converted into separate matrices and porter's alignment index was calculated to determine the extent to which standards, assessments and textbooks are aligned. The results of this study, most importantly, indicated that in all the components lower-order thinking skills with the frequency 83.5% were more frequently represented than higher-order processes which involved only 16. 3% of the objectives. Moreover, the alignment index indicated a low level of balance between the curriculum components; whereas, there was a higher level of balance between standards and assessments
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Alignment
  • Anderson & Krathwohl's Taxonomy of Educational Objective
  • Cognitive Process Dimension
  • Types of Knowledge
  • Porter's Alignment index
Anderson L.W. (2005). Objectives, Evaluation, and the improvement of
education. Studies in
Educational Evaluation, (31), 102-113.
Anderson, L.W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning,
teaching, and assessing:
A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York:
Longman.
Bhola, D. S., Impara, J. C., & Buckendahl, C. W. (2003). Aligning Tests
with content Standards:
Methods and Issues. Educational Measurement, Issues and Practice,
(22), 21-29.
Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. Glasgow:
the Society for Research
in to Higher Education & Open University Press.
English, F. (1992). Deciding what to teach and test: Developing,
aligning, and auditing the
curriculum. Newbury. Park, CA: Corwin Press
Guskey, T. R. (2007). Closing achievement gaps: Revisiting Benjamin S.
Bloom’s “Learning for
mastery”. Journal of Advance Academics, 19(1), 8-31.
Leitzel, Thomas, C., Vogler, Daniel, E. (1994). Curriculum Alignment:
Theory to Practice
Martone A & Sireci S.G. (2009). Evaluating alignment between
curriculum, assessment, and
Instruction. Review of Educational Research, (79), 1332-1361.
Olson L., (2003). Standards and tests: Keeping them aligned. Research
Points: Essential
Information for Education Policy, (1),1-4.
Porter, A. C. (2002).Measuring the content of instruction: Uses in
research and practice.
Educational Researcher, 31(7), 3 - 14.
Porter, A. C., & Smithson, J. L. (2001b). Defining, developing, and using
curriculum indicators.
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania, Consortium for Policy
Research in Education.
Porter AC, Smithson J, Blank R & Zeidner T 2007. Alignment as a
teacher variable. Applied
Measurement in Education, (20), 27-51.
Krathwohl, D. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview.
Theory in to Practice. 
Smith, M. S., & O’Day, J. (1990). Systematic school reform. In S. H.
Furhman & B. Malen (Eds.), The
politics of curriculum and testing. 233-267. The 1990 yearbook of the
Politics of Education
Association. London: The Falmer Press.
 Webb, N. L. (1997). Criteria for Alignment of Expectations and
Assessments in Mathematics and Science Education. Research Monograph,
(6). Washington DC: Council of Chief State Officers.
Webb, N.L. (2007). Issues related to judging the alignment of curriculum
standards and ssessments. Applied Measurement in Education, (20),7-25.