ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

نویسنده

مربی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

 
هدف از این پژوهش سنجش میزان رضایتمندی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بود.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است.جامعه آماری این پژوهش کلیه ی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ی مورد نیاز پژوهش انتخاب گردید.ابزار سنجش مورد استفاده،پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت.داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری کولموکوروف-اسمینوروف مورد تحلیل قرار گرفتند.مهمترین نتایج پژوهش عبارت بود از اینکه جمعیت مورد مطالعه از کار خود رضایت دارند.بیشتر اعضای مورد مطالعه به طور میانگین از حقوق و دستمزد خود و همچنین،از سطح دانش علمی همکاران خود راضی بوده اند.در نهایت،بیش از دو سوم از جمعیت مورد مطالعه به برنامه ریزی و مدیریت در انجام امور شغلی باور داشتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of the Satisfaction of Faculty Members ofMarvdasht Islamic Azad University (IAU)

نویسنده [English]

  • R Zaree
چکیده [English]

The goal of this study was to assess the satisfaction of the faculty members of Marvdasht Islamic Azad University through a survey. This study utilized a newly developed questionnaire whose validity and reliability were already established. The sampling frame of the study included all faculty members of the Marvdasht IAU. A use was made of random stratified sampling strategy to draw a sample taking into consideration of their academic status. The data was analyzed using descriptive statistics along with Kolmogorof-Smirnov statistics. The results indicated that faculty members were satisfied with their jobs. In addition, most of the faculty expressed moderate satisfaction with their salary and colleagues’ knowledge. Finally, more than two thirds of the sample held that programming and management is very important in their professional affairs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Satisfaction
  • Faculty Member
  • Marvdasht Islamic Azad University
 اســــلامیه، ســــمیرا (. 1386). اثربخــــشی و کـــــارآیی در مــــدیریت. قابــــل دســــترس در:
http://www.feslamieh.blogfa.com/post-16.aspx
 پورظهیر، علی تقی (. 1372). نظام برنامهریـزی توسـعه آمـوزش عـالی / دانـشگاه . فـصلنامه ی پـژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی، سال اول، شماره ، 3 ی .32-9
 حسینی الموسوی، عبدالحسین (. 1373). بهره وری نیروی انـسانی و عوامـل مـؤثر در ارتقـاء و بهبـود . آن
مجله ی تحول اداری، ویژهنامه ی بهرهوری، صفحات -18. 20
 ساعتچی، محمود (1386) روانشناسی بهره وری، چاپ ششم، مؤسسه نشر ویرایش . 
فصلنامهی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شمارهی3، پاییز 159 89
 سید عباس زاده، میر محمد (1372). لزوم توجه به مدیریت آموزشی در نظام آموزشی ایران . مدیریت در
آموزش و پرورش، سال دوم، شماره 2 ی ، شمارهی مسلسل ، 48. 52- 6
صالحی، حورزاد . (1385). رابطه ابعاد شخصیت با رضامندی شغلی ، پایان نامه کارشناسـی ارشـد رشـته
روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .
 طبیبی، سید جمال الدین (. 1374). جایگاه آینده نگری در برنامه ریزی آموزش عالی . فصلنامهی پژوهش و
برنامهریزی در آموزش عالی، شماره ، 1 ی -39. 59
 فرهنگ، علی اکبر (. 1380). ارتباطات انسانی. تهران: مؤسسه رسا .
 گنجی، حمزه (. 1379 ). روانشناسی کار. تهران: ارسباران .
 هرسی، پال و بلانچارد، کنث. (1375). مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران: جهاد
دانشگاهی.
 
 Alexandra, l. (1999). A Strategic Planning Primer for Higher Education.
California State University; Northridge.
 Hooker, M. (1997). The Transformation of Higher Education. In Diane
Oblinger and Sean C. Rush (Eds.). The Learning Revolution. Bolton, MA:
Anker Publishing Company, Inc. Available on the WWW: url:
http://google.com.
 Johnson, J (1991). Teacher Satisfaction and Top Class, Symposion and
convention proceeding, Atlanta Georgia.
 Jeffrey, A. (1995). Benchmarking in higher education: adapting best practices
to improve quality. ERIC Digest. Available on the WWW: url:
http://findarticles.com.
Rohl, Smith. Coine, James (1993).Teacher Job Satisfaction in a Quality
School, Journal of School Leadership. Vol. 3.