بررسی رابطهی بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای ناحیهی 1 شهر شیراز

نویسندگان

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش ، تعیین رابطه ی میان مهارت های سه گانه ی (فنی، انسانی و ادراکی ) مدیران با میزان اثربخشی دبیرستان های پسرانه و دخترانه ی ناحیه ی یک شهر شیراز بوده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است ، جامعه ی آماری پژوهش ، تمامی مدیران و دبیران دبیرستان های 1388 بوده - پسرانه و دخترانه ی عادی دولتی آموزش و پرورش ناحی ه ی 1 شهر شیراز در سال تحصیلی 87 است. نمونه ی آماری دربرگیرندهی 150 نفر از مدیران و دبیران بوده است که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه ی آماری پژوهش انتخاب شده اند . ابزار سنجشی در این پژوهش دربرگیرنده ی دو پرسشنامه : مهارت های مدیریتی و اثربخشی بوده است . برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی ( محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آم ار استنباطی از آزمون تی تست مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده نتایج زیر بدست آمد: A mos5، spss شد که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار - بین مهارت فنی مدیران و اثربخشی سازمان رابطهای معنادار وجود ندارد. - با افزایش میزان مهارت های انسانی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - با افزایش میزان مهارت های ادراکی مدیران، اثربخشی سازمان نیز افزایش می یابد. - بین میزان ادراک مدیران و معلمان از مهارتهای سه گانهی مدیریتی، تفاوتی معنادار وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between the Managers’ TriadSkills (Technical, Human and Cognitive) and Effectiveness

نویسندگان [English]

  • A Ahmadi
  • H Dostmohamadlo
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between the managers’ triad skills (technical, human and cognitive) and effectiveness of high schools in district one of Shiraz. The sampling frame of this correlational study comprised all the managers and teachers of regular high schools in district one of Shiraz in the school year 2008-2009. Using random stratified sampling strategy a sample of 150 managers and teachers was drawn. Two questionnaires (management and effectiveness skills) were used in this study. The data was analyzed using both descriptive and inferential (T- test and Pearson correlation) statistics. An analysis of the data using Mos5 and SPSS software pointed to the following findings: -There was no significant relationship between the managers' effectiveness and the technical skill. -There was a positive significant relationship between the mangers' human skill and organizational effectiveness. -There was a positive significant relationship between the mangers' cognitive skill and the organizational effectiveness. -There was no significant difference between the managers’ and teachers’ understanding of the triad management skills. -Effectiveness directly affected the triad skills (technical, human and cognitive).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical skill
  • Human Skill
  • Cognitive Skill
  • Effectiveness