بررسی تاثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقاء خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نا رسا خوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج

نویسندگان

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقاء در سطح خواندن دانش آموزان نارساخوان پایه ی سوم ابتدایی بوده است. طرح پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان نارساخوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج تشکیل داده اند. این پژوهش روی 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان پایه ی سوم ابتدایی انجام گرفته است و آزمودنی ها به گونه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفت هاند، تعداد آزمودنی ها در هر گروه برابر 15 نفر است. برای تشخیص نارساخوانی آزمودنی ها، از آزمون هوشی ریون، آزمون بندرگشتالت، چک لیست نارساخوانی و همچنین از آزمون تشخیصی سطح اصفهان به عنوان ابزاری جهت مقایسه ی نمره های خواندن دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. روی هم رفته، نتایج پژوهش نشان داد که برنامه ی درسی ارتقاء سطح خواندن توانسته با آموزش مهارت های مربوط به خواندن در تمامی این مهارت ها موثر باشد و باعث کاهش معن یدار نمره های خطای دانش آموزان نارساخوان در تمامی مهارت های خواندن و افزایش مهارت خواندن آن ها گردد. نتیجه ی کلی این که آموزشخرده مهارت های خواندن به روش تعاملی باعث تسهیل یادگیری خواندن می شود زیرا خرده مهارت هایی که رشد نکرده اند، مانع رشد مهارت های دیگر می شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Reading Promotioncurriculum on the Reading Ability of Inaudible Third

نویسندگان [English]

  • H Fayaz bakhash
  • M.R Abedi
  • S.E Mirshahjafari
  • M.H Yarmohamadiyan
چکیده [English]

This study intended to study the impact of a curriculum specific to reading comprehension promotion on the reading comprehension of inaudible third grade elementary students. The study design was a semiexperimental pretest-post test with a control group. The sample of the study comprised 30 inaudible students selected from all inaudible students of Yasoj elementary schools. Sample students were randomly assigned to one control and one experimental group each including 15 students. In order to specify students' inaudibility a use was made of Ryon's intelligence test, Gestalt test and a checklist of inaudibility. Further, in order to appraise and compare the reading ability of the groups Isfahan's diagnostic test was employed as pretest and posttest. In general, the results of this study indicated that reading promotion curriculum augmented students' reading ability through teaching different reading skills. As a result it could reduce the number of errors committed by inaudible students. It was also revealed that interactive teaching of reading subskills facilitated learning reading, as retarded subskills impede the development of other subskills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • curriculum
  • Reading Comprehension
  • Inaudibility
  • Third grade elementary students