مطالعه ی تاثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه ی 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87

نویسندگان

نویسنده

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر روش تفحص گروهی بر رشد مهارت های اجتماعی، از قبیل احترام گذاشتن به دیگران، مسئولی تپذیری، دوست یابی و مشارکت در فعالیت های گروهی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه ی 5 شهر اصفهان بوده است. این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه صورت گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه ی 5 87 بوده اند که در کل شامل 2287 دانش آموز دختر بوده است - شهر اصفهان درسال تحصیلی 88 که حدود 320 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش لحاظ شده اند. جهت جمع آوری داده ها از آزمون رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی کرامتی( 1382 ) استفاده شد. پایایی این آزمون با روش الفای کرونباخ 83 صدم بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل گردید. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از تأیید SPSS و استفاده از نرم افزار T آزمون فرضیه ی کلی پژوهش است. اگر چه در مطالعه ی مؤلفه های مهارت های اجتماعی به صورت جداگانه که به عنوان فرضیه های ویژه در این پژوهش تلقی شده اند، نتایج حاکی از تأثیر معنادار متغیر آزمایشی، یعنی یادگیری مشارکتی بر رشد مهار تهای اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Impact of Cooperative Learningon the Development of Social skills of Elementary School

نویسندگان [English]

  • R Fahami
  • M Ezati
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the impact of cooperative learning on the development of social skills of fifth-grade elementary school girls of Esfahan. The study was conducted drawing on a pre-testpost- test quasi-experimental design. The sampling frame of the study included all fifth grade elementary girl students of district five of Esfahan in the school year 1386-1387 which comprised a total of 2287 girl students. Out of this total a sample of 320 students was drawn. In order to collect data, a use was made of a social skill development instrument developed by Keramati (1382). The reliability of the instrument was assessed for the new usage using Cronbach's alpha (alpha=0.83). The data was analyzed using t-test and SPSS. The results of the study supported the main hypothesis. At the end, some recommendations were put forward on the basis of the findings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperative learning
  • social skills
  • Elementary students