بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندوره ی متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز

نویسندگان

نویسنده

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز پرداخته است. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر 87 در - و پسر پایه های اول، دوم و سوم دوره ی متوسطه شهر شیراز که در سال تحصیلی 88 مدارس این شهر مشغول به تحصیل بودند، به تعداد 27000 نفر می باشد. نمونه ی پژوهش را 392 نفر از دانش آموزان رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی و فیزیک پایه های اول، دوم و سوم دوره متوسطه ناحیه ی 2 شیراز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی سبک یادگیری هانی و مامفورت و آزمون پیشرفت تحصیلی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین و فراوانی درصدی و از آمار استنباطی رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس یک راهه و مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد که: t آزمون - بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای معنا دار وجود ندارد. - بین سبک های یادگیری و رشته های گوناگون تحصیلی، تفاوت معنی دار آماری وجود دارد. - بین سبک های یادگیری دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد.بین سبک های یادگیری (عمل گرا، اندیشه گرا) پایه های دوم و سوم تفاوت معناداری وجود ندارد، اما بین سبک های یادگیری فعالیت گرا و نظریه پرداز در پایه های تحصیلی دوم و سوم تفاوت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship between ShirazHigh School Student's Learning Styles and Educational

نویسندگان [English]

  • Y Safari
  • A Bazrafshan
چکیده [English]

This study aimed at studying the relationship between students' learning styles and educational achievement in English courses in Shiraz high schools. This descriptive-survey study employed random stratified sampling method to draw a sample of 392 students (male=324 and female=149) from among all high school students of Shiraz in the school year 1387-1388 comprising a total of 27000. The sample of the study included first grade, second grade and third grade students majoring in mathematics and physics, humanities and nature science. To assess their learning styles, a questionnaire was administered to the students. In addition students' English achievement grades were used as indicators of their educational achievement. In order to analyze the data, a use was made of descriptive statistics along with t-test, ANOVA and regression analysis. The results of the study indicated that there was no significant relationship between students' learning styles and educational achievement. Nor was there any significant difference between female and male student's learning styles. However, it was revealed that there was a significant relationship between students' major and their learning styles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • Achievement
  • English courses