ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران انجام شده است. این پژوهش به روش همبستگی انجام شد و جامعه ی آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بودند. حجم نمونه بر اساس حجم جامعه 386 نفر برآورد شد که به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری (LASSI) اندازه‌گیری شد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه ی سه مؤلفه‌ ی اصلی مهارت، اشتیاق و خودنظم‌دهی با پیشرفت تحصیلی (معدل کل ترم دانشجویان) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که هر سه مؤلفه ی‌ اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه ای معنی‌دار داشتند، مقایسه ی مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری در دو گروه دانشجویان دختر و پسر تفاوتی معنی‌دار را نشان داد و همچنین نیمرخ استراتژی‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران با جدول نمونه هنجاری دانشجویان آمریکایی تفاوت‌های شایان توجهی داشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between the Main Components oLearning and Study Strategies (LASS) and Academic

نویسندگان [English]

  • M Salehi
  • T Enayati
چکیده [English]

This research was conducted to study the relationship between learning and study strategies and academic achievement of Mazandaran Islamic Azad University students. The sample of the this correlational study included 386 university students selected using stratified sampling method out of all students of Mazandaran Islamic Azad University. The main components of learning and study strategies were measured through the standard learning and study strategies inventory (LASSI). Through Pearson correlation, the relationship between three main components of learning and study strategies, namely, skill, will and self-regulating and academic achievement (grade point average) was investigated. The findings revealed that there was a statistically significant relationship between all three components of learning and study strategies and students' academic achievement. It was also shown that there was a significant difference between male and female students in terms of the three components of learning and study strategies. Further, there were considerable differences between learning and study strategies profile of Mazandaran Islamic Azad University students and that of American students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning and Study Strategies
  • Skill
  • Will
  • Self-regulating
  • Academic Achievement 1 -
بیابانگرد، اسماعیل (. 1378)، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، چاپ اول، تهران : آرین .
بیابانگرد، اسماعیل (. 1380)، روشهای پیشگیری از افت تحصیلی، انتشارات انجمن اولیا و مربیان،
تهران.
تفضلی، مهین و خدیوزاده، طلعت (. 1381)، راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان مامایی، اسرار،
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، سال نهم، شماره .2
حسینی شهیدی، لاله؛ عطاردی، علیرضا و مقیمیان، مریم (. 1384 ، ) بررسی میزان به کارگیری
راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان، افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی گناباد، دوره 11، شماره .1
خدیو زاده، طلعت؛ سیف، علی اکبر؛ و ولایی، ناصر (. 1383 ، ) راهبردهای مطالعه و یادگیری دانـشجویان
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با ویژگی های فردی و سوابق تحصیلی آنها ، مجله ایرانی آموزش در
علوم پزشکی، دوره چهارم، شماره .11
خدیو زاده، طلعت؛ سیف، علی اکبر؛ و ولایی، ناصر (. 1381 ، ) بررسی راهبردهـای مطالعـه و یـادگیری و
میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پژوهنده، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی، بهار 1381، سال 7، شماره .1
علیخانی، شیرین؛ مرکزی مقدم، نادر ؛ برومند، سهیلا ؛ و زند بگله ، میترا ( . 1384 ، ) بررسـی عامـل هـای
ؤم ثر بر افت تحصیلی دانشجویان پرستاری سال های 1380 تا 1383 دانـشگاه علـوم پزشـکی ارتـش مجلـه
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 4، شماره .2
مصری، کتایون (. 1387 ، ) افت تحصیلی نگران کننده در دانشگاهها، روزنامه جـام جـم ، شـماره 2505،
. 1387 12/ 3/
مطلق، محمداسماعیل؛ الهام پور، حسین؛ شکورنیا، عبدالحسین (. 1387 ، ) علل مشروط شدن دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، م جله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1.( ،8 (
هزاوهای، سیدمحمد مهدی ؛ فتحی، یداالله ؛ شمشیری ، مهری (. 1385)، ب ررسی برخی علل مـشروطی از
دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال تحـصیلی -1380 81 ، گـام هـای توسـعه در آمـوزش
، 3 )1(. پزشکی
Bernold, L; Anson,C.M; Crossland,C. and Spurlin,J.E. (2004), "Major
Findings of the Research Project", available at: www.engr.
ncsu.edu/lessons/Material.
Cano, F. (2006), "An In-Depth Analysis of the Learning and Study
Strategies Inventory (LASSI)", Educational and Psychological Measurement,
66(6): 1023-1038.
Downing,K. and Shin,W.K. (2007), Gender Differences in Cognitive
Functioning, City University of Hong Kong, Hong Kong S.A.R. Institute of
Textiles and Clothing, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong S.A.R.,
available at: http://www.apera08. nie.edu.sg/ proceedings/1.27.pdf.
Hulick, C. and Higgingson, B. (1989), "The Use of Learning and Study
Strategies by College Freshmen", available at: http://www.eric.ed.gov.
Kovach, K. and Wilgosh, L. R. (1999), "Learning and Study Strategies, and
Performance Anxiety in Postsecondary Students with Learning Disabilities: A
Preliminary Study", J. P. Das Developmental Disabilities Centre.
Loomis, K.D. ( 2000), "Learning Styles and Asynchronous Learning:
Comparing the LASSI Model to Class Performance", JALN. Vol 4, Iss.1.
MacNamara,D. and Penner K. (2004), "First-Year Math Students: Using
Study Skills and Motivation to Predict Academic Success", available at:
www.kwantlen.bc.ca.
Murray, B. (1998), "Getting smart about learning is her lesson, Claire Ellen
Weinstein's notion of strategic learning has enjoyed growing acceptance in
higher education", American Psychological Association (APA) online, 29(4).
Office of Educational Services, Learning Assistance Center (LAC), Division
of Student Affairs & Services, (2003), "Helping Students Become More
Strategic Learners: University of Cincinnati Learning And Study Strategies
Inventory (LASSI) User Manual"
Serin, O; Serinb, N. B. and Sahinc, F. S. (2009), "Factors affecting the
learning and studying strategies, and locus of control of the trainee teachers",
World Conference on Educational Sciences, Procedia Social and Behavioral
Sciences, 1: 1127–1136.
Shih, C.C; Chiang, D.A; Lai, S. W. and Huc, Y.W. (2009), "Applying hybrid
data mining techniques to web-based self-assessment system of Study and
Learning Strategies Inventory", Expert Systems with Applications, 36: 5523–
5532. 
Weinstein,C.E. and Palmer,D.R. (2002), "User's Manual for Those
Administering the Learning and Study Strategies Inventory", second edition,
H&H Publishing Company,