بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه ی مورد پژوهش تمامی کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی که دارای مدرک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد103 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند .به منظور گردآوری داده ها از فرم پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه ی کارآفرینی سازمانی ) وپرسشنامه ی استاندارد (ساختار سازمانی )استفاده شده است. داده های جمع آوری شده، به دو شیوه ی توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد و بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت،پیچیدگی و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه رسمیت، قانون و مقررات و پیچیدگی در سطح (عمودی،افقی،جغرافیایی) و تمرکز سازمانی بالاتر باشد،کارآفرینی سازمانی کمتر می شود و بین تخصص گرایی و کارآفرینی سازمانی رابطه ی معنا دار وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Organizational Structureand Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • M Alimardani 1
  • M GHaremani 2
  • M Abolghasemi 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to examine the relationship between organizational structure and entrepreneurship in Shahid Beheshti University. This correlational and survey research was based on a sample of 103 subjects drawn from a sampling frame of all the university staff (who held a/n associate, bachelor's, master's, doctoral degree) using random stratified sampling strategy. In order to collect data, we employed two questionnaires (entrepreneurship and organizational structure questionnaires) developed by the current researchers. The collected data was analyzed using descriptive and inferential methods (Pearson correlation and multiple regression). The findings showed that there was a significant relationship between organizational structure and entrepreneurship. It was also revealed that there was a negative relationship between some components of organizational structure (formality, complexity and centralization) and entrepreneurship suggesting that the more formality, rules, regulations and complexity (vertical, horizontal and geographical) exist, the less entrepreneurship would be. Additionally it was found that there was no significant relationship between specialization and entrepreneurship
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational structure
  • Entrepreneurship
  • Shahid Beheshti University
انصاری،محمد تقی.(1386).دانشگاه کارآفرین نمودی از ارتباط عینی دانشگاه و صنعت. مجله صنعت
لاستیک ابران،شماره 51،صص -61. 69
بهرامی،محمد.(1384). "بررسی رابطه بین ساختار سازمانی (پیچیدگی،رسمیت ،تمرکز) با انگیزش
کارکنان در ادارات آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی". پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده .
دانشگاه شهید بهشتی .
بیرن بائوم، رابرات؛ دانشگاهها چگونه کار می کنند:سیبرنتیک سازمان علمی و رهبری . ترجمه
حمیدرضا آراسته .(1382). تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی .
حسین زاده،طاهر .( 1387)." بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه شهید
بهشتی". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی(1384.)"روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی". تهران: نشر ویرایش،چاپ هیجدهم؛
رضا زاده،حسین(1382 ،) " بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:
اداراه کل تأمین اجتماعی تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران .
رهایی، زهرا (1386)." نقش دانشگاه در ایجاد و تعادل بین ظرفیت ها و فرصت های کارآفرینی"،
مجموعه مقالات نخستین همایش اشتغال و آموزش عالی،تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی واحد
تربیت مدرس،صص 395-410 
عبدالملکی و همکاران (1387) "بررسی رابطه مهارت های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی(مطالعه
موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو) فصلنامه توسعه کارآفرینی،سال اول، شماره دوم،صص 129-
.103
کرد نائیج، اسداالله و شمس، شهاب الدین.(1386)." نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی و ایجاد
اشتغال در کشور"، مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و آموزش عالی،تهران: انتشارات سازمان جهاد
دانشگاهی واحد تربیت مدرس،صص -55. 88
مدهوشی، مهرداد و همکاران.( 1386)" بررسی و تعیین مدل بومی موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در
وزارت کشور"، کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده.
نادری، عزت االله؛ سیف نراقی،مریم.( 1382)" روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم
انسانی". تهران: انتشارات بدر، ویرایش چهارم .
یداللهی فارسی، جهانگیر.(1386)." نقش جدید دانشگاهها: توسعه قابلیت های کارآفرینی"، مجموعه
مقالات اولین همایش اشتغال و آموزش عالی،تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی واحد تربیت
مدرس،صص 93. -114
Caruana, A. H; Morris,M. J. and vella,A.(1998),The Effect of Centralization
and Formalization On Entrepreneurship in Export Firms,Journal Of Small
Business management ,Jan 1998,36,1,ABI/INFORM Global,p 16-28
Davidsson,p. &Wiklund,J. (2001)," levels of analysis in intrepreneurship
research":Current research practice and suggestion for the
future,Entrepreneurship theory and practice,Vol.26.No.4.
Echols,A. & P.Neck,C. (1998), Impact of behaviors and Structure On
Corporate Entrepreneurial Success, Journal Of Managerial,p53-68
Green,K. (2007), Learning and Knowledge Management in Corporate
Entrepreneurship:Portfolio_Level Determinants Of Launch in Continuous New
Product Development,p1-129
Thomas,A.S.& Mueller,S.L. (1998), " Are Enterpreneurs the same across
cultures?"USASBE conference papers,available at:www.USASBE, p 1-9
Zhou,Ch.& Etzkowitz,H. (2002),The Entrepreneurial University and The
Future Of Higher Education in China,The Scientific Basis of The
Technological Era.Shenyang.Northeastern University,pp.1-17