بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران مقطع راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال 1388-1387 بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری تمامی دبیران مقطع راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت که 315 نفر بوده اند که تعداد 118 نفربه عنوان نمونه ی آماری انتخاب گردید. در این پژوهش از سه پرسشنامه جوسازمانی، تعهدسازمانی، روحیه، استفاده گردید.در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS)استفاده شد. یافته های مهم پژوهش حاکی از آن بود که: بین بعد صمیمیت ، نشاط ، اعتماد ، ملاحظه گری از ابعاد جو سازمانی با روحیه و تعهدسازمانی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد و بین بعد مانع ، تظاهر به کار با روحیه وتعهد سازمانی رابطه ی معنادار معکوس وجود دارد. بین بعد کناره جویی و تأکید بر تولید بر روحیه و تعهد سازمانی رابطه ای معنادار وجود ندارد. بین جو سازمانی ، تعهد سازمانی و روحیه رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد . بین بعد همدلی از ابعاد روحیه با ابعاد جو سازمانی به جز تأکید بر تولید رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد . بین بعد معقولیت از ابعادروحیه با ابعاد جو سازمانی به جز تأکید بر تولید و تظاهر به کار رابطه ی معنادار وجود دارد . بین ابعاد مربوط به تعهد سازمانی(هنجاری ، تداومی و عاطفی) بین بعد هنجاری با ابعاد جو سازمانی ( صمیمیت ، نشاط ، ملاحظه گری ، اعتماد) رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Relationship among OrganizationaClimate, Organizational Commitment and Morale from the Point ofl

نویسندگان [English]

  • SH.A SHayan Jahromi 1
  • E Ahmadi 2
  • S Darvishpor 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship among organizational climate, organizational commitment and morale from the point of view of girls' guidance school teachers of Marvdasht. The sampling frame of this descriptive survey study included a total of 315 (in the school year 1387-88) teachers out of which 118 teachers were selected as the sample of the current study. The sample took three questionnaires (organizational climate, organizational commitment and morale). In order to analyze the data SPSS software was used. The primary findings of the study were as follows: -There was a significant relationship between organizational climate, organizational commitment and morale with the exception of isolation and emphasis on production. -There was a positive significant relationship between belongingness, friendship and rationality and organizational climate with the exception of emphasis on production and isolation. -There was a negative significant relationship between obstacle and pretension to work. -There was a positive significant relationship between norm and organizational climate with the exception of obstacle and pretension to work. -There was a positive significant relationship among happiness, sincerity and continuity. -There was no significant relationship between emotional dimension with sincerity, happiness and pretend to work and no meaningful relationship with the other dimensions of organizational climate
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • Organizational Commitment
  • Morale
 ی ل، ع ی اق اج .(1379 ب. ) ی ررس راب ن ی ب طه ج و س ی ان ازم ه ی و روح ی دب م ران ت م دارس وسطـه ی ت دول هشـ ر م .ر لای
پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده ، ه ت اه گ ش دان .ران
 احمدی فر، ش .(1376) . بررسی تاثیر جو مدرسه بر روحیـه ی دبیـران دبیرسـتانهای شهرسـتان کـرج،
پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .
 ن م ارج ف دی ر، ف ه اطم .(1378) ب. ی ررســ راب ی م ن ی ب طــه ک ب زان ی ارگ ان ری ق واع ت درت وســ دی ط م م ران دارس
 ی دای ت اب ه ران ت دخ ی ت دول هر ت ه ش ا ج ب ران ی ان ازمو س ازدی م ل ع م اه دگ م ه ان م ان دارس، پایان نامه کارشناسی ارشد
چاپ نشده ال ها گ ش ، دان زه ه را ت ران.
 اشرفی، بزرگ .(1374 ). تبین عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ، مدیران و کارکنان شرکت زغال سنگ البـرز
شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،چاپ نشده مرکز مدیریت دولتی شیراز .
 ان ری ی ام زاده ، ان، ژگ م ( 1376 ب. ) ی ررس ن ی ب طه راب جو سـ ی ان ازم ت ایو رضـ م ل ع م ی ل غ شـ ن ان ه چ ی واح ه ان ارگ
 ه ش ی ر ش . راز پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده اه گ ش دان آزاد اس ی لام واح ی د ش راز.
 حیدرزادگان ، علیرضا .(1375). بررسی تأثیر جو سازمانی مدارس برعملکرد دبیران دبیرسان های پسرانه
شهرستان زاهدان ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ، دانشگاه شیراز .
 دست افکن .(1374)، بررسی جو سازمان آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشـد ،
چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .
 رابینز، استیفن پی .(1377 . ) رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها ، کاربردها ) .. (ترجمه علی پارسـائیان و
محمد اعرابی ) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی
 رنجبریان ، بهرام .(1375). تعهد سازمانی . مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان .
 شکری ، حمید .(1381). بررسی جو سا زمانی مدرسه بر روحیه دبیران و کارکنان دبیرستان هـای ناحیـه
سه شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده ، مرکز آموزش مدیریت دولتی شیراز .
 عراقی ، محمود (. 1373 . ) بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمـع فـولاد اهـواز .
پایان نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
 یغمایی ، ف . (1375) بررسی تأثیر جو مدرسه در میزان خلاقیت دانش آموزان ، پایـان نامـه کارشناسـی
ارشد ،چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 Challenges facing entrepreneurial development in transitional economies.
Journal of world Business. Vol.35, No(1), pp: 95-100.
 Luthan, F. stajkoric, A. & Ibrayera, E.(2000), Environmental and
Psychological