ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری،با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

چکیده

پژوهش با هدف کلی ارزشیابی برنامه ی درسی اجرا شده ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری با تاکید بر مدل روبیتایل انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفت و جامعه ی آماری آن دربرگیرنده ی تمامی دبیران مرد و زن درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری در استان گیلان به تعداد 272 نفر بود. حجم نمونه ی پژوهش 165 نفر بوده که به روش تصادفی خوشه ای گزینش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ی 29 گویه ای بوده است . در زمینه ی روایی پرسشنامه، تأکید پژوهشگران بیش تر بر روایی محتوایی بوده که قضاوت و تأیید متخصصین و همچنین مشورت با جمعی از دبیران این امر را ممکن نمود. پایایی پرسشنامه براساس آزمون آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه گردید. جهت تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی که دربرگیرنده ی فراوانی، درصد و میانگین بود و همچنین از روش آمار استنباطی آزمون خی دو استفاده شد. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که برنامه ی درسی اجرا شده ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری؛ 1- با هدف های نظام آموزشی متناسب است. 2- شرایط و امکانات متناسب را به میزان کمی در اختیار دانش آموزان گذارده است. 3- به میزان کمی به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه دارد. 4- به موفقیت تحصیلی دانش آموزان توجه دارد. 5- به میزان کمی اثربخشی لازم را داشته و نیازمند فعالیت های جبرانی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Implemented Curriculum for theSocial Studies Lesson for Secondary Education in Light of

نویسندگان [English]

  • E Kazempor 1
  • KH Gafari 2
چکیده [English]

This paper is a report of a study conducted to evaluate the implemented curriculum for the social studies lesson. This descriptive survey study drew on a sample of 165 teachers of social studies selected out of a sampling frame of 275 teachers in Gilan province using cluster sampling method. A use was made of a 28-item questionnaire developed by the current researchers whose content validity was assessed on the basis of specialists' and teachers' point of view. Further, its reliability was estimated to be 0.82 using Cronbach's Alpha. Statistical analysis of the data, descriptive and inferential (Chi square), pointed to the following findings: - The implemented curriculum for the social studies lesson was consistent with the educational system objectives. - It provided the required facilitates and conditions for students to a small extent. - It took into consideration the individual differences to a small extent. - It noted students' educational achievement. - And finally, it achieved a little effectiveness and needed remedial activities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • implemented curriculum
  • Social studies
  • Secondary education
  • Robitaile model 1 -
مینی، علی اکبر . (1375). ارزشیابی کتاب جامعه شناسی 2 سال سوم دبیرستان رشـته علـوم انـسانی
نظام جدید آموزش متوسطه براساس نظرات دبیران و دانش آموزان سال سوم متوسـطه شـهر تهـران . پایـان
نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.
توما، ژان (. 1369). مسایل جهانی آموزش و پرورش ( ترجمـه احمـد آقـازاده ). تهـران : مرکـز نـشر
دانشگاهی.
حسن زاده، رمضان (. 1382). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: ساوالان .
ذکایی، محمد سعید (. 1381 .) آموزش شهروندی. فصلنامه آموزش علوم اجتماعی، شماره . 1 تهران :
دفتر انتشارات کمک آموزشی.
سیلور، جان گالن . ویلیام ام، الکساندر و آرتور جی، لـوئیس (. 1378). برنامـه ریـزی درسـی بـرای
تدریس و یادگیری بهتر( ترجمه غلامرضا خوی نژاد). مشهد: آستان قدس رضوی.
صادقی جولا، رضا . (1374). بررسی نظرات دبیران و دانش آموزان نسبت به محتوای کتاب دانـش
اجتماعی سال اول نظام جدید آموزش متوسطه در شهرستان دزفول . پایان نامه کارشناسی ارشـد،چاپ
نشده . دانشگاه تربیت معلم تهران .
طالب زاده نوبریان محسن و کورش فتحی واجارگاه (. 1382). مباحث تخصصی برنامه ریزی درسی.
تهران : آییژ.
فتحی واجارگاه، کورش (. 1381). اصول برنامه ریزی درسی. تهران: ایران زمین.
قمری، علاءالدین . (1374). تحلیل محتوای کتاب دانش اجتماعی نظام جدید از دید دبیران . پایان
نامه کارشناسی ارشد،چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
قورچیان، نادر قلی و فروغ تن ساز (. 1374). سیمای روند تحولات برنامـه درسـی بـه عنـوان یـک
رشته تخصصی. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش در برنامه ریزی آموزش عالی.
کیامنش، علیرضا .(1373 ). ارزشیابی جامع از نظام جدید آموزش متوسـطه شـاخه نظـری . تهـران :
وزارت آموزش و پرورش, معاونت آموزش متوسطه .
کیامنش ، علیرضا (. 1375 .) روشهای ارزشیابی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
گویا، زهرا (. 1374). معرفی یک مدل سه بعدی جهت بررسی برنامه درسی . فـصلنامه پـژوهش در
مسایل تعلیم و تربیت شماره . 2
مهجور، سیامک رضا (. 1376). ارزشیابی آموزشی. شیراز: ساسان.
نارمنجی، صدیق ه. (1380). ارزشیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرسـتان نظـام
جدید آموزش متوسـطه از دیـدگاه دانـش آمـوزان و نظـرات دبیـران شهرسـتان بیرجنـد . پایـان نامـه
کارشناسی ارشد،چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران .
وزارت آموزش و پرورش (. 1380 .) آشنایی با دوره سه ساله مت وسطه روزانه به شیوه سالی واحدی .
تهران: دفتر آموزشهای نظری و پیش دانشگاهی .
 
Cotton, K. (1998), Education for citizenship. Phi Delta kappan.
Bloomington. Vol.77, Iss. 1
Lynch, D. c. et al. (2003). Descriptive Meta-Evaluation: case study of an
Interdisciplinary curriculum. Evaluation & the Health professions, Vol. 26,
Iss. 4
Robitaille, D. & Dirks, M. (1982), Models for the mathematics
curriculum. For the Learning of Mathematics, 2(3), 3-21.
Robitaille, D. F; Schmidt, W. H; Raizen, S. A; McKnight, C. C; Britton,
E. D. & Nicol, C. (1993), Curriculum frameworks for mathematics and
science (Vol. TIMSS Monograph No.1), retrieved 2006, from
http://www.iseiivei.net/eng/timsseng/t99.htm.
Robitaille, D. F. & Taylor, A. R. (2000), TIMSS-Canada Report, Vol. 5:
New findings for a new century. Vancouver: Department of Curriculum
Studies, University of British Columbia.