بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی کار‌آفرینی با اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر کرمان بوده است . در پی این فرضیه که بین ویژگی های کار‌آفرینی و اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر کرمان رابطه‌ای وجود دارد، سه فرضیه ی فرعی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی، پیشینه و تجربی با اثر بخشی مدیران بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. 57 نفر از مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر کرمان در سال تحصیلی 86 - 1385 جامعه ی آماری پژوهش بوده است و از شیوه ی سرشماری کامل برای جمع آوری داده ها استفاده شد. دو پرسشنامه‌ ی محقق ساخته " سنجش ویژگی‌های کار‌آفرینی" و " پرسشنامه ی سنجش اثربخشی" که روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود ونظرات صاحب‌نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ (73/0) تعیین گردید، مورد استفاده قرار گرفت. داده های لازم از نمونه‌های پژوهش گردآوری و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه ی شهر کرمان رابطه ای معنی‌دار وجود ندارد. این در شرایط موجود است که نمی‌توان بر مبنای ویژگی های شخصیتی، پیشینه‌ای و تجربی کار‌آفرینی مدیران اثر بخشی‌ آنان را پیشگویی کرد. این نتیجه نشان می‌دهد که هدف توسعه ی کارآفرینی در فهرست هدف های آموزش و پرورش مدارس نیست که تحقق آن بخشی از وظایف مدیریتی بشمار آید. بر این اساس تحول در تنظیمات موجود مدیریت بر مدارس برای ایجاد و توسعه ی آموزش کارآفرینی ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Entrepreneurshipand Effectiveness of High School Principals of Kerman

نویسندگان [English]

  • M.R Behrangi 1
  • B Tabatabaei 2
چکیده [English]

The goal of this study was to explore the relationship between entrepreneurship and the effectiveness of girls' high school principals of Kerman city. It was hypothesized that there was a relationship between aspects of entrepreneurship and effectiveness of the principals. This correlational study was based on a survey of all girls' high school principals (57) in the school year 1385-1386 using two questionnaires designed by the current researchers. The face validity and content validity of the two questionnaires namely "characteristics of entrepreneurship" and "effectiveness" were established on the basis of the available recourses and scholars' views. Reliability of the instruments also was assessed through a pilot test using Alpha Cronbach's' index (α .73). The statistical analysis of the data showed that the hypothesis could not be supported and no relationship was found between the characteristics of entrepreneurship and effectiveness of the principals. This indicated that the effectiveness of the principals can not be predicted on the basis of the characteristics of their entrepreneurship and that development of entrepreneurship currently is not on the agenda of the education organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Effectiveness
احمدپور داریانی، محمود .(1383). کارآفرینی تعاریف،نظریات و الگوها،تهران . : شرکت پردیس.
احمدپور داریانی،محمود . (1378)."ارائه الگوی پر ورش مدیران کارآفرین "،پایان نامـه دکتری،چـاپ
نشده دانشگاه تربیت مدرس تهران.
احمدپور داریانی، محمـود و مقیمـی محمـد .( 1380). نقـش آمـوزش کـارآفرینی در بهبـود دانـش
صاحبان کسب و کار کوچک .» مجله تدبیر شماره 113.
الوانی، سید مهدی .(1377 .) مدیریت عمومی، تهران : نشر نی
جهانگیری، علی.(1380).دولت کارآفرین . نشریه مدیریت دولتی ، شماره .51
حسن مرادی، نرگس . (1384). تدوین الگوی دانـشگاه کـارآفرین . رسـاله دکتـرادر رشـته مـدیریت
آموزشی. چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
حیدری، احمد .( 1383). کارآفرینی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی . فـصل نامه نظـام مهندسـی
کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 6، زمستان 83 .
دولان، شیمون ال . و شولر ، رندالاس .(1375). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی(ترجمه محمـد
علی طوسی و صائبی).تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی.
رابینز، استیفن پی ( . 1380). تئوری سازمان (ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فـر ). تهـران :
صفار
رحیم پور ,اسفندیار. (1384). میزان تحقق اهداف آموزشی در نظام جدید آموزش متوسطه از دیگاه
دبیران. پایان نامه کارشناسی, چاپ نشده ، دانشگاه آزاد رودهن.
سالازار ملیتو ( . 1376). مقدمه ای بر کارآفرینی ( ترجمه سیامک نطـاق ). تهـ ران : سـازمان بهـره
وری ملی ایران .
سعیدیکیا، مهدی .(1382). آشنایی با کارآفرینی. تهران : سپاس.
شریف زاده،مریم . (1384). بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی درراستای تقویت روحیه
کارآفرینی. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده ، دانشکده کشاورزی شیراز.
صمد آق ایی، جلیل .(1378). شناسایی بستر سازمانی مناسـب بـرای جـذب و رشـد کارآفرینـان در
شرکت های تابعه بنیاد مستضعفان.تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
صمد آقایی، جلیل .(1382). سازمانهای کار آفرین . تهران: مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مـدیریت
وبرنامه ریزی
صمد آقایی, جلیل.(1383). خلاقیت جوهره ئ کارآفرینی, تهران : مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
عزیزی ،محمد .(1382). بررسی ومقایسه زمینه های بروز و پرورش کارآفرینی دردانشجویان شـهید
بهشتی. طرح تحقیقی ،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
فیض بخش، علیرضا. (1381). کارآفرینی و کارآفرین، تعاریف و ویژگیها. آفتاب، شماره .21
مقیمیسیدمحمد.( 1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه ی مدنی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نادری,عزت االله .سـیف نراقـی ,مـریم .(1383).روشـهای تحقیـق و چگـونگی ارزشـیابی آن در علـوم
تربیتی.تهران: بدر
هزار جریبی، جعفر.(1384). کارآفرینی، تهران : انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی
هیسریچ، روبرت،دی . و پترز، مایکل،پی . (1383). کار آفرینی . جلد اول ( ترجمه علیرضا فیض بخش
و حمید رضا تقی یاری). تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
Audretsch, D. B. (2005) , the Entrepreneurial Society, New York: Oxford
University Press.
Audretsch, D. B.; Max. K and Erik. L. (2005) , Entrepreneurship and
Economic Growth, New York: Oxford University Press.
Brockhaus, R. and Horwitz, P. (2000) , The Psychology of the Entrepreneur ،
in D. Sexton
Bygrave, W. (1994) , The portable MBA in entrepreneurship, N.Y.: John
Wiley & Sons Inc.
Cornwall Jeffrey & Perlman Baron. (2000). organizational entrepreneurship ،
Richard Irwin
Casson, M. .(1982). The Entrepreneur: An Economic Theory, Oxford:
Martin Robinson.
Clarke, T. E. (1990) , “Review of the Status and Availability in Canadian
Colleges and Universities of Courses or Programs Dealing with the
Commercialization and Adoption of Science and Technology”, report for
Industry, Science and Technology Canada, Ottawa
Covin, J.G. and Slevin, D.P. (1991) , “A Conceptual Model of
Entrepreneurship As Firm Behaviour”, Entrepreneurship: Theory & Practice,
Vol. 16, No. 1, pp. 7-25. 
Drucker,Peter. F.(1984).” Our Entrepreneurial economy”. Harvard business
Review .
Drucker,P.(1985), Inovation and Entrepreneurship,New York: Harper
Collins.
Ellis, D. (1998), Becoming a master student. Boston: Houghton
MifflinDwerryhouse,
Fry, F. (1992), “Entrepreneurship planning Approach” Englewood cliffs
NY:prentice-Hall,.
Fry, F.( 1993), ” Entrepreneurship: Developing Corporate entrepreneurship”
Chapter3,.
Gibb, A. (1999), “Can We Build Effective Entrepreneurship through
Management Development”, Journal of General Management, Vol. 24 (4): pp.
1-21
Haug, H.M. and Pardy, w. (1999), "Community entrepreneurship in north
Eastland" International journal of entrepreneurial behavior & research ،vol. 5 ،
N0.4.
Hisrich, R. (1985), ” The Woman Entrepreneur- Candida Brush on The
Entrepreneurs Early lg development.
Hisrich, R. and Peters, M.P. (2002), ” Entrepreneurship” Fifth, Edition, MC,
Grow.Hill.
Hisrich, R. and peters, M. (1992), Entrepreneurship starting, developing and
managing new enter price : 6-8
Johanson,R. (1991), Entrepreneurship: past research and Future challenges,
Journal of Managerment, 14.2.p67-136
Kandel, J. (2003), “Entrepreneurship and Organization”: New York : KillBant
 
Kirby, D. (2001), “Entrepreneurship”, London: McGraw-Hill
Kirby, D. (2002), “Entrepreneurship Education: Can Business Schools
Meet the
Kuratko D.F, Hudgetts.( 2001), ” Entrepreneurship: a contemporary
approach” (Forth edition),
Kuratlo, D. (Winter, 1993), ” Implementing Entrepreneurial Thinking in
Established organizations” Advanced Management Journal/.
McNeil; Sue; Fullerton, M.Sc. & Murphy. (2004), Entrepreneurship in
Atlantic Canadian Universities Environments An Examination of Models, Best
Practices, And Program Development, Acadia Centre for Small Business &
Entrepreneurship.
Menzies, T. and Paradi, J. (1999), “Entrepreneurship Education and
Engineering Students: Satisfaction Career Paths and Propensity to Venture”
Journal of Small Business Management 
Menzies, T. and Gasse, Y. (1999) , Entrepreneurship and Canadian
universities: Report of a national survey of entrepreneurship education.
Retrieved August 23, 2001 from http://www.bus.brocku.ca/~tmenzies
Prokopenko, J. and Pavlin ,J. (1999), (Entrepreneurship development in
pullice enterprises ،international labour organization.
Reynolds, P. D.; M. Hay, W. D. Bygrave, S. M. Camp and E. Autio. (2000).
Global Entrepreneurship Monitor, (2000) Executive Report.Kansas City,
Missouri: Ewing Marion Kauffman Foundation. Available from
www.gemconsortium.org
Reynolds, P. D., S. M. Camp, W. D. Bygrave, E. Autio and M. Hay .(2001),
Global Entrepreneurship Monitor, 2001 Executive Report.Kansas City,
Missouri: Ewing Marion Kauffman Foundation. Available from
www.gemconsortium.org
Samuelsen. (1998), Start and Improve Your Business programme
Achievement and Experiences Worldwide. Small Enterprise Development
Working Paper - SED 23/E. available at:http://www.ilo.org/public/english/
employment/ ent/papers/ sed23.htm.
Samuelsen. (1996), The first global workshop on the "Start and Improve
Your Business" Programme - Geneva, 11 - 12
Sexton Donald and Kasarda , J. (1992), Entrepreneurship, PWS-KENT
Publishing Co,
Smith, P. A. C. (1999), The Learning Organization Ten Years On: A Case
Study. The Learning Organization 6 no. 5 217-223.
Thompson, J. L. (1999), “The World of the Entrepreneur – A New
Perspective”, Journal of Workplace Learning: Employee counseling Today,
Vol. 11 (6): pp.209-24.
Vesper, K.H. /McMullan, W.E. (1988). Entrepreneurship: Today courses,
tomorrow degrees? Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (1). 7-13.
Williams C. E. & Tse E. (1999). the relationship between strategy and
entrepreneurship" ،international journal of contemporary hospitality
management ،vol.7 ،N.1.