بررسی عامل های مؤثر بر تمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 استادیار دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی عامل های مؤثر بر میزان تمایل کارکنان سازمان های فرهنگی- آموزشی استان بوشهر برای تبدیل سازمان خود به یک سازمان یادگیرنده بود. جامعه ی آماری دربرگیرنده ی تمامی کارکنان سازمان های فرهنگی- آموزشی استان بوشهر به تعداد 13327 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد390 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شد و داده ها به وسیله ی یک پرسشنامه ی پنجاه سؤالی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین عامل هایی چون؛داشتن رهبران آگاه درسازمان، ساختارپویا، تشویق به خلاقیت ونوآوری، بینش مشترک، کارگروهی و تعاون، واگذاری اختیار، ارتباط مستمر با محیط پیرامون و میزان تمایل کارکنان برای تبدیل سازمان خود به سازمانی یادگیرنده رابطه ای معنی دار درسطح اطمینان 95/ 0وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Factors Affecting the Willingnessof Members' of Cultural and Educational Organizations to

نویسندگان [English]

  • Mohammad Behrozi 1
  • KH.N Farokhnejad 2
  • T Amirahmadi 3
چکیده [English]

This study primarily aimed to investigate factors impacting the willingness of members of cultural and educational organizations in Boshehr province to change them to learning organizations. Using random stratified sampling strategy a sample of 390 participants were selected out of a total of 12327 employees working in such organizations located in Boshehr. A 50-item Likert questionnaire developed by the current researchers was used to collect data. Using descriptive and inferential statistics this study revealed that there is a significant relationship between factors such as informed leaders in organizations, dynamic structure, innovation encouragement, common understanding, teamwork and cooperation, duty relinquishment, ongoing relationship with the environment and the willingness of members of cultural and educational organizations to change them to learning organizations (α=.95).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural and educational organizations
  • Learning organizations
آبکنار،مهـدی نبـی. (1386 «). سـازمانهای یادگیرنده؛پیـشتازخردگرایی»،مجلـه ی تدبیر،شـماره 185 ،
20. 24- :صفحه
 ایمانی،محمدتقی وهمکاران.(1383).مدیریت ازآغازتاپست مدرن.تهران:انتشارات فرهنگ سبز.
 حیدری تفرشی،غلامحسین -یوسفی س عیدآبادی،رضا-خدیوی،اسداالله.(1381).نگـرش نـوین بـه نظریـات
سازمان ومدیریت درجهان،تهران:انتشارات فراشناسی اندیشه
 شفی،کوروش و شفی، آرزو .(1385 « ). مدیریت منابع انسانی در سازمان هـای یادگیرنـده . » مجلـه تـدبیر
30. 34- :صفحه ، 176شماره،
 شهایی،بهنام.(1386 «). کسب مزی ت رقابتی باخلق سـازمان یادگیرنـده .» مجلـه تدبیر،شـماره 184،صـفحه :
26. 30-
 علاقه بند،علی.(1385).مبانی واصول مدیریت آموزشی.تهران:نشرروان.
 قاسمی، مریم.(1387). مدیریت تفویضی و مدیریت آمرانه(مقایـسه و کـاربرد )،گرفتـه شـده از سـایت :
http://LibMng.blogfa.com
 کرامتی،محمدرضــا.(1385 «). ســازماندهی گروههــای مــشارکتی درســازمانهای یادگیرنــده»مجلــه
تدبیر،شماره178،صفحه: -20. 25
 محبوبی، طاهر - توره، ناصر .(1387). آسیب شناسی خلاقیت و نو آوری در دانشگاه، فـصل نامـه دانـشگاه
آزاد اسلامی 37 ،سال دوازدهم،شماره .1
Chiva.R,Alegre.J and Lapiedra.R.(2007),"Measuring organizational learning
capability among the workforce", International Journal of manpower, vol.13
No.5,PP.434-454.
Glen.H.(2001),B.A.E.D.M.Ed{school Admin}Adv.Cert.Ed
Nafukho.F.M, Graham.C.M and Muyia.M.H.(2009),"Determining the
relationship among organizational learning dimensions of a small-size business
enterprise", Journal of European Industrial training, vol.33 No.1,PP.32-51. 
Rebelo.T.M and Gomes.A.D.(2008), " Organizational learning and the
learning organization" , the learning organization, Vol.15 No.4,PP.294-308.
Rowley.J and Gibbs.P.(2008)," From learning organization to practically
wise organization",The learning organization,vol.15 No.5,PP.356-372.
Small.A and Irvine.P. (2006)," Towards a framework for organizational
learning", The learning organization, vol.13 No.3,PP. 276-299