بررسی و مقایسه ی مهارت های زندگی دانش آموزان دختر و پسر شاخه های نظری، فنی حرفه ای و کاردانش دوره ی متوسطه ی شهرستان گرمسار بر اساس الگوی وایلز و باندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه ی مهارت های زندگی دانش آموزان دختر و پسر سه شاخه ی نظری، فنی حرفه ای و کاردانش مقطع متوسطه ی شهرستان گرمسار بر اساس الگوی وایلز و باندی در سال 88-1387 بوده است. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی و جامعه ی آماری3041 دانش آموز از سه مقطع متوسطه ی شهر گرمسار بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ،342 نفر تعیین شد. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که ضریب پایایی آن بیش از 85/0 محاسبه شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های کریسکال والیس و یومن ویتنی تجزیه و تحلیل گردید. در سه شاخه ی نظری، فنی حرفه ای و کاردانش در متغیرهای پیشرفت تحصیلی، اهمیت سازمان، حل مشکل، جستجوی دانش، عادت های خوب عقلی و جسمی، خویشتن پنداری، جهت یابی به خانواده و جهت یابی به آینده اختلاف معنی داری مشاهده نشد، ولی در متغیرهای رفتار همکارانه و آماده برای تغییر اختلاف معنی دار بود. در مورد متغیرهای پیشرفت تحصیلی، جستجوی دانش، عادت های خوب عقلی و جسمی، رفتار همکارانه وجهت یابی به آینده بین دختران و پسران با اطمینان دست کم 95/0 و در متغیر آماده برای تغییر، بین دختران و پسران با اطمینان 932/0 اختلاف وجود داشت، ولی درمورد متغیرهای اهمیت سازمان، حل مشکل، خویشتن پنداری و جهت یابی به خانواده تفاوتی معنادار مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Female and Male Students' LifeSkills Rates in three Branches of Secondary Education

نویسندگان [English]

  • N Abaszadeh 1
  • Fatemeh Yurdkhani 2
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the rate of life skills between the female and male students in three branches of secondary education (theoretical, technical and practical) in Garmsar city on the basis of Wiles and Bondy's model in the school year 1387- 88. The target population of the study comprised 3041 secondary education students from Garmsar. Based on Morgan's Table 342 students were sampled in this study. A questionnaire was made by the researchers to collect data whose reliability was estimated at 0.85. Kruskal-Wallis and Mann- Whitney were used to analyze the data. The results indicated that there was no statistically meaningful difference among three groups of students as regards organization importance, problem-solving, knowledge searching, good intellectual and physical habits, self-conception and direction finding towards family and future. However, regarding cooperative behavior and readiness for change there were meaningful differences. It was also revealed that with respect to educational advancement, knowledge searching, good intellectual and physical habits, cooperative behavior and direction finding toward future and readiness for change there were meaningful differences between girls and boys. But no meaningful difference was indicated between girls and boys concerning organization importance, problem-solving, self-conception and direction finding toward family.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skill
  • life skills
  • high school
  • student
  • Secondary education
اسماعیلی،محمد.(1380 ب ). ررسی اثر آموزش مهارت های زندگی در تعامل بـا شـیوه فرزنـدپروری بـر
عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصلنامه پیام مشاور، شماره 6 ،سال سوم .
 ارسطویی،هایده (. 1373 . ) بررسی ارتباط خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه
کارشناسی ارشد،چاپ نشده، دانشگاه الزهرا.
بهاری ،سیف ا... ،شفیق پور،محمدرضا (. 1384 . ) تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی
دانشجویان . طرح پژوهشی ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
بیابانگرد،اسماعیل ( . 1378 .) روش های افزایش عزت نفـس در کودکـان و نوجوانـان . تهـران : انتـشارات
انجمن اولیا و مربیان
 تابش ،فاطمه (. 1386 . ) بررسی تأثیر آمـوزش مهـارت هـای زنـدگی بـر سـازگاری عاطفی،اجت مـاعی و
آموزشی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 15 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده.
جعفری منش،مریم (. 1382 . ) تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس،پیشرفت تحصیلی،سازگاری
اجتماعی و کاهش اضطراب حالت صفت در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرسـتان کـرج . پایـان
نامه ارشد، چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .
خنیفر،حسین،پورحسینی،مژده (. 1387 . ) مهارت های زندگی. تهران: هاجر .
سازمان بهداشت جهانی (1377 ). برنامه آموزشی مهارت های زندگی (ترجمه ربابه نوری قاسـم آبـادی و
پروانه محمدخانی). تهران: معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور
طارمیان،فرهاد(. 1379 . ) ،مهارت های زندگی. تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
کلهر،منصوره.(1387 ). نقش کارکنان مدرسه در پیشگیری از گرایش دانـش آمـوزان بـه مـصرف مـواد
مخدر ،نشریه پیوند،شماره 347-346 - 345 .
موسوی ،سیدمحمد (. 1385 . ) بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بـر سـلامت روان و عـزت نفـس
دانش آموزان دختر سال اول متوسطه مدارس شهر ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده .
واشقانی، زهرا (. 1384 .) بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان شهر تهران. فصلنامه بهداشت مدارس ایران، دوره ،2 شماره .1
هاشمی،بهروز(. 1385 . ) تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بروجن،پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده .
 
 Kadish .T .E & Glaser.B.A.&Calhom.G.B.&Ginter.E.J. (2001)Identi fying
the developmental strengths of juvenile offenders;Assessing four life
skills.Journal of addictions&offender counseling;21(2);11-85
 Grace young.C.(2002).Voluntary educational program participation
,personality characteristics and the recidivism of fedral felons.Dissertation for
degree of ph.D. Gonzaga University
Davis .K.(2002).Life skills 4kids,Wate are life skills,Life skills
training…,Provider training).
Qouta,Samir (2003).Resiliency factors Predicting psychological adjustment
after political violence,[http: //www.gcmhp.net/research 1.htm].
Fleming , J.E offord, D.R. and Boyle,M.H. (2000). Prevalence of child hood
and adolescent depression in the community: Ontario child health study . British
Journal of Psychiatry.155,647- 654.
Quatman.T,Watson.Cm.(2001). Gender differences in adolescent
self–ESTEEM: An exporation of domans.Journal of Genetic
psychology,162(1).93-25
Smith, E. A. (2004 ).Evaluation of life skills training and in fased life skills
training in a raval
Smith, T.A. Genry,L.S,kertring,S.A.(2005)Evaluating a youth leader v ship
skills.v pevelopment program.Journal of Extensive .A36.
Schwartz.S.(2005).Life skills for prisoners program.Journal of correctional
education;56(2);115-123