بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز انجام شده است و در پی پاسخگویی به پرسش هایی در مورد رفتار اطلاع یابی در دو گروه کاربر و غیر کاربر و عامل های موثر بر آن ، نحوه ی دستیابی دانشجویان به داده ها و بررسی و مقایسه ی میزان استفاده از اینترنت و بانک های اطلاعاتی به تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی، هدف و مشکلات استفاده و مقایسه ی میزان فعالیت های پژوهشی در دو گروه کاربر و غیر کاربر بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است که در این پژوهش 500 دانشجو به روش نمونه گیری طبقه ای از بین 10 دانشکده ی مورد بررسی دانشگاه شیراز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی کتبی بود بدین منظور پرسشنامه ی حاوی 30 سوال بسته شامل دو بخش تنظیم شد؛ بخش نخست پرسش های مربوط به رفتار اطلاع یابی و بخش دوم پرسش های مربوط به اینترنت را در بر می گیرد. بدین ترتیب دانشجویان کاربر اینترنت موظف به پاسخگویی در هر دو بخش و غیر کابرها تنها به بخش نخست آن پاسخ دادند. پرسشنامه های دریافتی متعلق به 430 کاربر و 70 غیر کاربر بود. یافته ها نشان داد که تعداد کاربران اینترنت بیش از غیرکاربران است. جنسیت و سطح تحصیلات کاربران در میزان استفاده از اینترنت تاًثیر نداشته است. هدف کاربران از انتخاب و استفاده ی اینترنت" سرعت و سهولت بازیابی اطلاعات" عنوان شده است. مشکلات موجود بر سر راه استفاده از اینترنت به دو دسته ی فردی و عامل های ناشی از نظام اطلاعاتی مربوط می شود. بین میزان فعالیت های پژوهشی در دو گروه کاربر و غیرکاربر تفاوتی معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of Internet on the Educationaand Research Data Acquisition Behavior of Universityl

نویسندگان [English]

  • A Razavieh 1
  • M Fayazi 2
چکیده [English]

The present study examined the effect of internet on the educational and research data acquisition behavior of Shiraz University students. More specifically, it aimed to answer questions concerning data acquisition behavior of two groups of internet users and non-users and factors affecting it, the way students access information, examining and comparing the amount of internet and data banks usage taking into consideration their educational degree and gender, the purpose and usage problems, and comparing the users’ and non-users’ research activities. To this end, 500 undergraduate and graduate students were sampled from ten Shiraz University faculties using stratified sampling method. They replied to a thirty-item questionnaire. The results of the study showed that the number of users exceeded the number of non-users and that the users’ gender and educational degrees had no effect on the amount of internet usage. Further, it was revealed that there was a significantly meaningful difference between the number of research activities in two groups of users and non-users. The reason to use internet was stated to be the ease and speed of data retrieval. The problems in using internet were divided into two classes of individual and general pertaining to the information system. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet users, Internet non-users
  • Graduate students
  • Undergraduate students
  • Data acquisition behavior
  • Data retrieval
 اسماعیلی،محمد.(1380 ب ). ررسی اثر آموزش مهارت های زندگی در تعامل بـا شـیوه فرزنـدپروری بـر
عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصلنامه پیام مشاور، شماره 6 ،سال سوم .
 ارسطویی،هایده (. 1373 . ) بررسی ارتباط خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی. پایان نامه
کارشناسی ارشد،چاپ نشده، دانشگاه الزهرا.
بهاری ،سیف ا... ،شفیق پور،محمدرضا (. 1384 . ) تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی
دانشجویان . طرح پژوهشی ،چاپ نشده ،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
بیابانگرد،اسماعیل ( . 1378 .) روش های افزایش عزت نفـس در کودکـان و نوجوانـان . تهـران : انتـشارات
انجمن اولیا و مربیان
 تابش ،فاطمه (. 1386 . ) بررسی تأثیر آمـوزش مهـارت هـای زنـدگی بـر سـازگاری عاطفی،اجت مـاعی و
آموزشی دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 15 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده.
جعفری منش،مریم (. 1382 . ) تأثیرآموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس،پیشرفت تحصیلی،سازگاری
اجتماعی و کاهش اضطراب حالت صفت در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرسـتان کـرج . پایـان
نامه ارشد، چاپ نشده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .
خنیفر،حسین،پورحسینی،مژده (. 1387 . ) مهارت های زندگی. تهران: هاجر .
سازمان بهداشت جهانی (1377 ). برنامه آموزشی مهارت های زندگی (ترجمه ربابه نوری قاسـم آبـادی و
پروانه محمدخانی). تهران: معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی کشور
طارمیان،فرهاد(. 1379 . ) ،مهارت های زندگی. تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
کلهر،منصوره.(1387 ). نقش کارکنان مدرسه در پیشگیری از گرایش دانـش آمـوزان بـه مـصرف مـواد
مخدر ،نشریه پیوند،شماره 347-346 - 345 .
موسوی ،سیدمحمد (. 1385 . ) بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بـر سـلامت روان و عـزت نفـس
دانش آموزان دختر سال اول متوسطه مدارس شهر ایلام، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده .
واشقانی، زهرا (. 1384 .) بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان شهر تهران. فصلنامه بهداشت مدارس ایران، دوره ،2 شماره .1
هاشمی،بهروز(. 1385 . ) تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان مقطع راهنمایی شهرستان بروجن،پایان نامه کارشناسی ارشد ،چاپ نشده .
 
 Kadish .T .E & Glaser.B.A.&Calhom.G.B.&Ginter.E.J. (2001)Identi fying
the developmental strengths of juvenile offenders;Assessing four life
skills.Journal of addictions&offender counseling;21(2);11-85
 Grace young.C.(2002).Voluntary educational program participation
,personality characteristics and the recidivism of fedral felons.Dissertation for
degree of ph.D. Gonzaga University
Davis .K.(2002).Life skills 4kids,Wate are life skills,Life skills
training…,Provider training).
Qouta,Samir (2003).Resiliency factors Predicting psychological adjustment
after political violence,[http: //www.gcmhp.net/research 1.htm].
Fleming , J.E offord, D.R. and Boyle,M.H. (2000). Prevalence of child hood
and adolescent depression in the community: Ontario child health study . British
Journal of Psychiatry.155,647- 654.
Quatman.T,Watson.Cm.(2001). Gender differences in adolescent
self–ESTEEM: An exporation of domans.Journal of Genetic
psychology,162(1).93-25
Smith, E. A. (2004 ).Evaluation of life skills training and in fased life skills
training in a raval
Smith, T.A. Genry,L.S,kertring,S.A.(2005)Evaluating a youth leader v ship
skills.v pevelopment program.Journal of Extensive .A36.
Schwartz.S.(2005).Life skills for prisoners program.Journal of correctional
education;56(2);115-123