ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی و سنجش اثربخشی دورههای آموزش ضمن خدمت در زمینهی افزایش دانش، مهارت و نگرش مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای دانشگاهی منطقه یک بود. جامعهی آماری شامل مدیران، اعضای هیئت علمی تمام وقت و کارکنان رسمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک شامل 4843 نفر میباشد. روش پژوهش ازنوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گرد آوری دادهها، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد. روش نمونهگیری از نوع خوشهای چند مرحلهای است که تعداد 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. دادههای بدست آمده از پرسشنام هها با استفاده از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج spss روشهای آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار بدست آمده از تحلیل های انجام شده، نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت هر سه گروه در مقولهی 46 و امتیاز 87 در مقولهی / 22 و امتیاز 44 و در مقولهی مهارت با میانگین 8357 / دانش با میانگین 95 67 و امتیاز 150 دارای اثربحشی همسان بوده است. تحلیل / نگرشها و رفتار شغلی با میانگین 94 واریانس یکطرفه نشان داد که بین میانگین نمرههای هر سه گروه در دستیابی به مقولهی اثربخشی تفاوتی معنی دار وجود ندارد. عاملهای دانش، مهارت و نگرش در مقولهی اثربخشی تاثیر یکسان دارند،اما با توجه به تفاوت بین میانگین گروهها، آزمون دانکن نشان میدهد که در مقولهی مهارت و رفتار، بین میانگین سطوح کارکنان و مدیران تفاوت وجود دارد، ولی در مقولهی دانش بین میانگین سطوح گوناگون تفاوتی مشاهده نشد. در مقولهی دانش، مهارت و رفتار تفاوتی معنیدار بین رشتههای تحصیلی وجود ندارد، ولی در مقولهی مهارت بین میانگین رشتههای کشاورزی و پ زشکی تفاوت وجود دارد. از نظر سابقهی خدمت اختلافی معنیدار وجود ندارد. در مقولهی مهارت بین زنان و مردان تفاوتی معنیدار وجود دارد، ولی در مقولهی دانش و رفتار تفاوتی معنیدار بین زنان و مردان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Efficiency of the In-service TrainingOffered by the Human Resources Study Department in

نویسنده [English]

  • H Hatami
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the efficiency of the in-service trainings in improving the knowledge, skill and attitude of the managers, faculty members and staffs of Islamic Azad University (IAU) branches in the first region. This survey study sampled 215 mangers, full-time faculty members and staffs from a population of 4843 persons employing stage cluster sampling strategy. Data was collected using both library sources and a questionnaire. The data accrued from the questionnaire was analyzed through the use of SPSS. The results of the study indicated that in-service training had similar impact on all three groups with different means in terms of knowledge, skill and attitude. Likewise, no significant difference was found among these groups in achieving efficiency as indicated by ANOVA. Nor was there any difference concerning the effect of knowledge, skills and attitude on their efficiency. Similarly, there was no significant difference among fields of study and work experience in terms of knowledge, skill and attitude. However, a significant difference was indicated as regards skill but not knowledge and behavior between men and women.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation, Efficiency, skill
  • Knowledge, Behavior, In-service training
آل آقا، فریده (1372). " تحلیلی بر پاره ای از موانع اثربخشی آموزشی در سازمانها" ، فصلنامه علمی
پژوهشی آموزشی بزرگسالان و توسعه، سال دوم ، شماره 4 مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول .
ابیلی، خدایار(1372) ضرورت ارزشیابی دوره آموزش ضمن خدمت در سازمانها»- محله آموزش
بزرگسالان و مسایل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی- سال سوم .
احمدی،سعید (1380). بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت در ایجاد مهارتهای تدریس
دبیران مقطع راهنمایی شیراز از نظر مدیران - دبیران و دانش آموزان
اسلومن ، مارتین(2003). استراتژی آموزش حرفه ای، محمد ضیائی بیگدلی، تهران: نشر سارگل
برزگر، علی (1383). طی پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی دورههای آموزشی در صنعت
پالایش و پخش فراوردههای نفتی
بزارجزایری، سید احمد(1373). بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر روی عملکرد کارکنان
شرکت صنایع فولاد اهواز دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی-
بهشتی ناهید ( 1382 ). بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت ( کوتاه مدت شغلی)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدیریت آموزش و پژوهش استان تهران
جیمزاز ،ویلیام (1998). بررسی تأثیر آموزش کارکنان برانگیزه آنان دردانشگاه ها وارد
رابینز، استیفن،(2002). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربرد) دکتر سید مهدی الوانی و حسن
دانایی فرد، انتشارات صفار، چاپ پنجم.
رئوفی فرد، فیروزه،( 1380). بررسی میزان تأثیر آموزشهای مرکز آموزش مدیریت دولتی بر کارایی
مدیران فارغ التحصیل کارشناسی ارشد این مرکز در استان یزد از دیدگاه فرادستان و زیردستان، دانشکده
علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی.
سیف، علی اکبر. (1381). روانشناسی یادگیری و آموزشی، چاپ هفتم ، انتشارات آگاه .
صیادی سی سخت، یزدان،(1387). بررسی میزان اثربخش آموزش ضمن خدمت مدیریت آموزش و
پژوهش استانداری استان کهکیلویه و بویراحمد از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال 1386،
دانشگاه مرودشت.
علاقه بند، علی.( 1375). مدیریت عمومی، نشر روان.
عسکری، محبوبه، (1378). بررسی تطبیقی رابطه بین تعهد سازمانی و سلامت روانی مدیران مقطع
متوسطه مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر اصفهان در سال 81-82.
فتحی، کورش، (1373). آشنایی با آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات اداره کل آموزشهای
ضمن خدمت. 
لابلان (2004 ). بررسی مطالعه تأثیر متغیرهای سن، جنس، داشتن منزل شخصی و تحصیلات بر روی
رضایت کارکنان در ایالات متحده آمریکا بر روی کارکنان بانک
مقنی زاده محمد حسن. ( 1378). پژوهشی با عنوان: تعیین میزان اثر بخشی دورههای آموزش ضمن خدمت
درمرکز آموزش عالی امام خمینی (ره).
میر کمالی، سید محمد. (1377). آموزش ضمن خدمت اساسی ترین عامل بهسازی سازمان ، فصلنامه
مدیریت در آموزش و پرورش، دوره پنجم، شماره 27.
هاشیموتو (1999). توفیق آموزش های ضمن خدمت در کشور ژاپن به واسطه وجود ثبات شغلی، آموزش
نیروهای کم تجربه به وسیله افراد ارشد و برقراری آموزش ضمن خدمت در سراسر دوره استخدامی افراد
Ballot, G, and taymaz, EFires Haman capotal.(2001): A stady on French and
Swedish Fires labour economics.vol. 8, pp. 443-462.
Drucker,P. F. (1994). Knowledge, Work and Society: the Social Transformation
of This Century.TheEdwin L. Goldkin Lecture, Harvard University’s John F.
Kennedy School of Government. retrieved March 18, 2005, from
http://www.ksg.harvard.edu/ifactory/ksgpress/www/ksgnews/transcripts/
drucklec.html
Fullan, m.(2003).curriculum implementation, in a levy (ed)..
Kirkpatrick, Donald.L (1998) Evaluating Training Programs the Four Levels.
Second Edition. California: (BK).
Kirkpatrick, Donald.L (1995). Techniques For Evaluating Programs . Journal
of The American Society 0f Training Directors.
Mulholland, (2001).A methodological approacl to supporting organiza tional
learning. Human- Corputer studies. Vol.55, PP.337-367.
Paris, M,& white, H.S. (1986). The education of specnal librarian. Special
Librarian vol. 77, no. 4, PP. 202-212.
Revees, m.(1999).evaluation of training-london. The industrial society
publishing.