بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر سلامت سازمانی بوده است. نوع تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و لحاظ روش زمینه یابی بوده است. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان و مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ( 77 نفر ) است که بر اساس جدول مورگان تعداد 66 نفر به عنوان نمونه مشخص و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای این تعداد از بین جامعه آماری انتخاب شدند . ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی محقق ساخته سنجش عملکرد مدیران و شکل اصلاح شده ی ابزار هوی و فیلدمن ( 1996 ) بوده است. روایی این ابزارها پس از (OHI) سلامت سازمانی انجام مطالعات اولیه و تهیه ی چهارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید راهنما و مشاور به دست آمد و برای محاسبه ی پایایی آنها روی نمونه 30 نفری از 0 و / جامعه آماری اجرا و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای پرسشنامه اول 948 0 به دست آمد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از رو ش های آمار / پرسشنامه دوم 96 توصیفی چون شاخص های مرکزی و پراکندگی و آمار استنباطی چون آزمون کالموگروف- برای اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها، همبستگی پیرسون، رگرسیون (k-s) اسمیرنوف تک گروهی برای تحلیل استنباطی داده ها در ارتباط با فرضیه های تحقیق مورد t و آزمون هر یک از » تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که : ارتباط معنی داری بین وجود دارد. عملکرد مدیران در زمینه ی « سلامت سازمانی » و « مولفه های عملکرد مدیران وظایف ارتباطی و تصمیم گیری بالاتر از متوسط م یباشد. اما در زمینه ی وظایف اطلاعاتی در حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Mangers’ Performance on

نویسندگان [English]

  • A SHarifi 1
  • S Aghasi 2
چکیده [English]

The goal of this study was to explore the impact of managers’performance on the organizational health of IRNA news agency. Thetarget population included all 77 managers and employees of theagency. On the basis of Morgan’s table a sample of 66 respondentswas drawn using stratified random sampling. The managers’performance was assessed by a questionnaire developed by the current researcher. Another questionnaire modified from Huey and Fieldsman’s (1996) Organizational Health Iindicators (OHI) tapped organizational health. Their validity was established by Experts and Professors. Their reliability was also assessed through using Cronbach’s alpha on the basis of data from a sample of 30 respondents from the same sample. It was measured to be 0.948 for the first questionnaire and 0.96 for the second one. Data collected was analyzed using both descriptive statistics (e.g. standard deviation) and inferential statistics (one-sample Kolmogorov–Smirnov, one-sample ttest, regression and correlation analyses). The results showed that there was a significant relationship between the factors of managers’ performance and the organizational health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers’ performance
  • Organizational health
  • Scientific insistence
آقائی، کمال (1381). بررسی رابطه بـین سـلامت سـازمانی باوظـایف شـشگانـه مـدیران
آموزشی مدارس متوسطه شهرستان مهاباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهـران ، دانشـگاه علامـه
طباطبایی.
آقاسی کرمانی، زهرا (1386). مطالعه و بررسی میزان سـلامت سـازمانی ادارت منـاطق 19
گانه آموزش و پرورش شهر تهران بر طبق الگوی هوی و فیلدمن. پایان نامه کارشناسـی ارشـد،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
بلانچارد،کن ،مایکل اوکانر،1383 ،مدیریت از راه ارزشها، (ترجمه حمید رضا فرتـوک زاده
).چاپ2، تهران:انتشارات فرا مدیریت فردا
جاهد. حسینعلی (1385). سلامت سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره 159.
رابینز، استیفن (1385). مبانی مدیریت. (ترجمه سید محمد اعرابی، محمدعلی حمیدرفیعی
وبهروز اسراری).چاپ7، تهران:انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
زنگل، مرضیه (1374). بررسی مقایسه جو سازمانی از بعـد سـلامت سـازمانی در مـدارس
دولتی و غیرانتفاعی در دورههای تحصیلی راهنمایی و متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی.
علاقهبند. علی (1378). سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آمـوزش و پـرورش
شماره 21.
عزیزی مقدم، ابوبکر (1385). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی مدارس و کـانون کنتـرل
مدیران مدارس شهرستان مهاباد. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه ارومیه دانشـکده ادبیـات و
علوم انسانی.
فردسی. لانبنورگ، آلان سی. اورنستین، 1382، مدیریت آموزشی (مفاهیم و عمل)، (ترجمه
محمدعلی فرنیا)، انتشارات آگاه، تهران.
لطیفی، فریبا (1385). سازمان فردا. تهران: انتشارات فرا مدیریت فردا.
نادری بلداجی (1381). بررسی میزان سلامت سازمانی ادارات آمـوزش و پـرورش اسـتان
چهارمحال بختیاری برطبق الگوی هوی و فیلدمن. پایان نامه کارشناسی ارشـد . مرکـز آمـوزش
مدیریت دولتی.
نوروزی، میرفضل االله (1380). بررسی سلامت سازمانی ورابطـه آن بـا تعهـد سـازمانی در
مدارس راهنمایی مناطق 19 گانه تهران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
هوی، وین، ک، مسیکل،سیل، ج، (1382). مدیریت آموزشـی، تئـوری، تحقیـق وعمـل در
مدیریت. (ترجمه میر محمد سید عباس زاده)چاپ 14، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
 Bacal. A. (2007) "Organizational Health and success" viewed on to
30 – Jol – 2007 [www.organizationalHealth.org].
 Doudek, Lidash,1997,"Leadershi Quallities of Occaptional occap
Development Program Directors and to organizational Thrapy Health
of Their Departments". American Journal of occoptional Thrapy
Free.Articles,Michael
Free.Articles,Michael Kosces(2007),"Organizational Health and
Consulting” viewed on to 2007 [www.developedand
maintainedbysingularmedia.com].
Miles, Matthew. (1969) "Planned change and organizational health:
figure and Ground “from” organizations and Human Behavior: focus
on schools", Mc Grow Hill.
Miskel G. Cicil and Hoy k. Wayne (1991), "Educational
Administration, Theory, Research, practice" International Edition
Patel. M.K. (199٦) "A Study of organizational Health and
organizational commitment among industrial employees" Saurashtra
university,Rajkot, JIAAP,
1998.jan
Wayne, and John A, Feldman. 1987, "Organizational Health: The
Concept and Ins Measure". Journal of research and Development in
education Vol 20 number 4, Summer, P: 30