بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت بر اساس ارزش های سازمانی و ارائه مدلی برای پیشبینی مدیریت بر اساس ارزشها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از انجام مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت بر اساس ارزش های سازمانی و ارائه مدلی برای پیش بینی مدیریت بر اساس ارزش ها در سازمان آموزش و پرورش آباده بوده است. در فرضیه های پژوهش رابطه ی ابعاد فرهنگ سازمانی شامل: ریسک پذیری، نوآوری، انگیزش، ارتباطات، کار گروهی و کنترل با مدیریت بر اساس ارزش ها مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی– همبستگی است و در آن برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ی محقق ساخته (پرسشنامه فرهنگ سازمانی و مدیریت بر اساس ارزش ها ) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان ( 600 نفر ) و کارکنان اداری ( 55 نفر ) 1388 تشکیل می دهند که با روش - سازمان آموزش و پرورش آباده در سال تحصیلی 89 نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم از جامعه معلمان تعداد 234 نفر انتخاب و هم چنین همه ی 50 نفر کارکنان آموزش و پرورش انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی، از نظرات متخصصان مدیریت و سنجش همسانی درونی و برای پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنام هی فرهنگ سازمانی و مدیریت بر 0 محاسبه گردید. هم چنین برای آزمون فرضی ه ها، / 0 و 94 / اساس ارزش ها به ترتیب 96 روش های آمار استنباطی (آزمون همبستگی،رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) به کار رفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در سازمان مورد مطالعه بین همه ی مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت بر اساس ارزش ها رابطه ی معنا داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and the Components of Value-based Management and Providing a Model to Predict Management by Values

نویسندگان [English]

  • S Rajaeipor 1
  • S Lafata 2
چکیده [English]

The current study aimed to examine the relationship between organizational culture and value-based management in Abadeh educational organization in order to set forth a model to predict management by values. As far as the hypotheses of the study are concerned a care was taken of the relationships between dimensions of organizational culture (risk acceptance, innovation, motivation, communication, team-work and control) and value-based management. A use was made of two questionnaires developed by the current researcher to assess organizational culture and value-based management. The target population of the study consisted of all of teachers (N=600) and administrative personnel (N=55) of the educational organization of Abadeh in the school year 2009-2010. 234 teachers were sampled using proportionate random sampling method. The sample also included all administrative personnel. Management experts’ comments were utilized to evaluate the validity of the instruments. A use was also made of Cronbach’s alpha to assess their reliability. The alpha indexes for organizational culture and value-based management questionnaires were 0.96 and 0.94 respectively. In order to examine the hypotheses a use was made of inferential statistical (correlation test, multiple regression and path analysis). The results of the study indicated that there was a significant relationship between all variables of organizational culture and value-based management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Values
  • Value-based management
  • Educational organization
آونز، رابرت جی. (1382). رفتار سازمانی در آموزش و پرورش.( ترجمه قربانعلی سـلیمی،
احمدعلی فروغی ابری) اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی.
ابزری، مهدی، دلوی، محمدرضا. (1385). مدیریت فرهنگ سازمانی(مفاهیم، الگوها، تغییر)
با رویکرد تعالی گرا، چاپ اول، اصفهان: انتشارات قاصد سحر.
ابزری، مهدی، دلوی، محمدرضا. (1388). نیل به تعالی از طریق تقویت فرهنـگ سـازمانی.
مجله جامعه شناسی کاربردی، 171 -196 ،1.
ابزری، مهدی، تیموری،هـادی، دلـوی، محمدرضـا. (1387). بررسـی مولفـههـای فرهنـگ
سازمانی با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 119 -137 ،1.
بلانچارد، کنت، اکانر، مایکل. (1382). مدیریت بر اساس ارزشها.( ترجمه کامران پروانـه)
. تهران:انتشارات آبنگاه.
بهرام پور، محبوبه. (1386). بررسی رابطه بین ارزشـهای پرسـنلی و فرهنـگ سـازمانی در
سازمانهای دولتی شهر کرمان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی- پژوهشهای تربیتی، 14-1 ،12.
پورآمن، بهرام. (1380). مطالعه و بررسی وضع موجود فرهنگ سازمانی مرکز اطلاعات و مدارک
علمی ایران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران.
دیوس، استانلی. (1373). مدیریت فرهنگ سـازمانی. (ترجمـه ناصـر میرسپاسـی، پریچهـر
معتمد گرجی)، تهران، انتشارات مروارید.
جمشید نیا، علیرضا. (1377). بررسی فرهنـگ سـازمانی و رابطـه آن بـا تعهـد کارکنـان در
سازمان شهرداری اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی
خوراسگان.
صبوری، منوچهر. (1384). جامعه شناسی سازمانها. تهران: نشر شب تاب.
محسنی، منوچهر. (1386). بررسـی در جامعـه شناسـی فرهنگـی ایـران. چـاپ اول، تهـرا:
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
هدایتی، سیدهاشم. (1381). جایگاه ارزشها در تئوریهای مدیریت، ماهنامه تدبیر، 32-37 ،130.
Buchko A. A. 2007. The Effect of Leadership on Values-Based
Management. Journal of Leadership and Organization
Development, Vol 28, No 1: 36-50. 
Chenot D. 2007. Organizational Culture And Retention In Public
Child Welfare Services Organizations. Doctor of Philosophy,
Department of Social Sciences, Case Western Reserve University.
Grossgrove J. Scheer S.D, Conklin N.L, Jones J.M, Safrit, R.D.
2005. Organizational Values Perceived as Evident Among Ohio
State University Extention Personnel. Journal of Extention [online],
Vol. 43, No. 5, Available from:
http://www.joe.org/joe/2005october/rb6.php.