بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح کیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر ومقایسه ی آن با دانش آموزان عادی جامعه و هم چنین شناخت رابطه و تأثیرمتغیرهایی چون استرس، سرمایه اجتماعی، عزت نفس و کانون کنترل درکیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر بود. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 296 دانش آموزانتخاب شد که از میان این تعداد 248 دانش آموز عادی و 46 دانش آموزشاهد وایثارگر از بین دبیرستان های شیراز، کازرون و مرودشت بودند. از روش های آلفای کرانباخ برای پایایی و تحلیل ماده و نظر متخصصان برای محاسبه روایی پرسشنامه های پژوهش استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که میزان کیفیت زندگی دانش آموزان خانواد ههای شهدا و ایثارگردرحد متوسط قراردارد؛ یعنی 15 درصد / 62 درصداین افراد از کیفیت زندگی متوسطی برخوردارهستند و تنها 6 / حدود 2 ازکیفیت زندگی پایینی برخوردارهستند. آزمون تی برای گروه های مستقل نشان داد بین کیفیت زندگی دانش آموزان خانواده های شهدا وایثارگر و دانش آموزان عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای کیفیت زندگی، عزت نفس، کانون کنترل و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی دار؛ و بین متغیرهای کیفیت زندگی واسترس و کمتر معنی دار بودند. p< / رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.همگی این روابط در سطح 05 رگرسیون چند متغیره نشان داد که ازمیان متغیرهای عزت نفس، کانون کنترل ، سرمایه اجتماعی واسترس، کانون کنترل با بتای ( 36 /) سهم بیشتری درمقدارکیفیت زن دگی دانش آموزان خانواده های شاهد و ایثارگردارد.یعنی در سطح اطمینان 95 درصد؛ هرمقدارکانون کنترل درونی ترباشد افراد کیفیت زندگی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship among Fars Shahed and Esargar High School Students’ Quality of Life, Self-esteem, Locus of Control, Stress and Social Capital

نویسندگان [English]

  • A.R GHasemzad 1
  • H Berenjiyan 2
  • M.R Abedi 2
  • O Barzideh 2
چکیده [English]

The main goal of this study was to investigate the interrelationships among quality of life, self-esteem, locus of control, stress and social capital of Shahed and Esargar high school students of Fars. A total of 296 students (248 regular and 248 Shahed and Esargar high school students) were selected from Shiraz, Kazerun and Marvdasht high schools employing stage cluster sampling. A use was made of Cronbach’s alpha to establish the reliability of the instruments used in the study. A use was also made of item analysis and experts’ consensus to evaluate their validity. The results of the study revealed that roughly 60% of Shahed and Esargar students had a moderate quality of life and only 15.6% of them had a low quality of life. Independent t-test indicated that there was no significant difference between the life quality of regular and Shahed and Esargar high school students. Pearson correlation suggested that there was a positive relationship among Shahed and Esargar high school students’ quality of life, self esteem, locus of control and social capital. However, there was a negative relationship between their quality of life and stress (p<.05). Multiple regression analyses also showed that among these variables locus of control predicted approximately 36% of the variance in Shahed and Esargar high school students’ quality of life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Self-esteem
  • Locus of Control
  • Stress and social capital
 بیابانگرد، اسماعیل(1372). روشهای افزایش عزتنفس در کودکان و نوجوانان. تهران:نشر
اولیا و مربیان
پسـندیده،یلدا.(1385).بررســی رابطــهی ســرمایه اقتصــادی اجتمــاعی و کیفیــت زنــدگی
سالمندان.پایاننامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شیراز.پایان نامه کارشناسی ارشد
ربانی خراسانی، علی و کیانپور ،مسعود.(1386).درآمدی بر رویکردهای نظـری و تعـاریف
عملی مفهوم کیفیت زندگی.نشریه مددکاری اجتماعی،دوره پنجم شماره چهار
رضایی، فاطمه.احدی،حسن.شریفی،حسـن پاشـا و کریمی،یوسـف.(1386).رابطـه کیفیـت
زنـدگی والـدین بـا عنلکـرد مدرسـهای دانـش آمـوزان شـهر اصـفهان.دانـش و پــژوهش در
روانشناسی.شماره 33
حیدری، مهری. الحانی،فاطمه.کاظم نژاد،انوشیروان و معزی،فرزانه(1386).بررسـی الگـوی
توانمند سازی بر کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به دیابت.مجله بیماریهای کودکان،دوره 17،بهار
ماجدی،سید مسعود.لهسایی،عبدالعلی(1385).بررسی متغیرهای زمینهای سرمایه اجتماعی و
رضـایت از کیفیـت زنـدگی:مطالعـه مـوردی در روسـتاهای اسـتان فـارس.فصـلنامه روسـتا و
توسعه،سال نهم،شماره 4
نیکبخـت نصرآبادی،علیرضـا.مظلوم،سیدرضـا.نثـاری،مریم.گودرزی،فاطمـه(1387).ارتبـاط
حیطههای نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان.فصلنامه پایش،سال هشتم،شماره اول،زمستان
 Asadi Sadeghi Azar,I. Vasudeva, P. And Abdollahi,
Abdolghani.(2006). Relationship between Quality of Life,
Hardiness, Self-efficacy and Self-esteem amongst Employed and
Unemployed Married Women in Zabol. Iran J Psychiatry, 1.pp, 104-
111
Chen, Y. S.(2007). The relationship between quality of life and
posttraumatic stress disorder or major depression for firefighters in
Kaohsiung, Taiwan. Quality of life research,16(8),1289-1297
Cohen, S. Williamson, G. (1988). Perceived stress in a
probability sample of the United States. In S. Spacapam & S.
Oskamp (Eds.), The social psychology of health: Claremont
Symposium on applied psychology (pp. 31-67). Newbury Park,
CA: Sage. 
Flangan, J.C.(1978).A research approach to improving our
quality of life .American psychology.33,pp,138-147
Gott,M. Hinchliff,Sh. (2003). How important is sex in later life?
The views of older people. Social Science & Medicine 56 .pp,
1617–1628
Hoffman,M.A. Levy-Shiff,R.(1993). Moderating effects of
adolescent social orientation on the relation between social support
and self-esteem. Journal of Youth and Adolescence.vol.22
Kastching,H.Freeman,H. Satorius,N.(1998).Quality of life in
mental disorder. New York .John Wiley and Sons,
Kermode S, MacLean D. (2001). A study of the relationship
between quality of life, health and self-esteem. Australian Journal
of Advanced Nursing.Vol, 19 Number 2
Knowles, S .(2005). Is social capital part of institutions
continuum? Center for research in economic development and
international trade, University of Nottingham.
http://www.nott.ac.uk/economics/credit/research/papers/cp.05.11.p
df.<4/5/2009>
Marriage,K. Cummins,A.(2004).Subjective Quality of life And
Self Esteem In Children.Social Indicators Research.Vol .66,107-
122.
Marshall, L.L., Allison, A., Nykamp, D., Lanke, S.(2009).
Perceived stress and quality of life among doctor of pharmacy
students. Am J Pharm Educ. Vol, 72(6)
Nilsson J, Masud Rana, A.M. Nahar Kabir, Z.(2006). Social
Capital and Quality of Life in Old Age. Journal of Aging and
Health ,Vol, 18:419-34.
Paxton, Pamela. (1999). "Is Social Capital Declining in the
United States? A Multiple Indicator Assessment." American
Journal of Sociology 105:88-127.
Pettijohn, T. F. II, Pettijohn, T. F., & Sacco, D. F., Jr. (2005). A
locus of control measure as a teaching demonstration.
Psychological Reports, 97-105
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
www.garfield.library.upenn.edu (23/5/2008)
Roslan,A. Russayani ,I. Nor azam.A.(2010). The Relationship
between Social Capital and Quality of Life Among Rural
Households in Terengganu, Malaysia. International Journal of
Sustainable Development, Vol. 01, No. 05, pp. 99-106
Shafipour, V., H. Jafari, L. Shafipour and E. Nasiri, (2010).
Assessment of the relationship between quality of life and stress in
the hemodialysis patients in 2008. Pak. J. Biol. Sci., 13: 375-379.
http://scialert.net/abstract/?doi=pjbs.2010.375.379 (6/8/2010)
Stone man, P. Anderson, B. (2006). Social Capital, Quality of
Life, Employment and ICTs, Chimera Working Paper 2006-04.
Ipswich: University of Essex.
Theunissen,N. C. M. Zwinderman .K.H.(2002). Quality of life
and self-esteem in children treatedfor idiopathic short stature. The
journal of pediatrics.Vol, 1, No, 5
Whitham, M. M. (2006)"The Relationship between Social
Capital and Quality of Life in Rural Iowa Communities" Paper
presented at the annual meeting of the Rural Sociological Society,
Seelbach Hilton Hotel,www.allacademic.com<2/2/2009>
World Health Organization.(1997).Measuring Quality of life.
Available at: w.w.w.Who.int/mental_health/media/68.pdf
<12/2/2009>
Zaki.M.A.(2008). Quality of Life and Its Relationship with SelfEsteem
in Male And Females Students Of Esfahan
University.Iranian Jornal OF Psychiatry And Clinical
Psychology, 13(4 (51)):416-419.
Gupchup, G.V. Borrego, M.E. Konduri, N.(2004). The impact of
student life stress on health related quality of life among doctor of
pharmacy students. College Student Journal, Vol, 38:292–301.