تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

3 کارشناس ارشد

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان شهرداری شیراز انجام شد. روش پژوهش حاضر، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با دوگروه کنترل و آزمایش است . جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان شهرداری شیراز بودند که از بین آنها به طور تصادفی و به روش خوشه ای یک مرحله ای، 46 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه ( 22 نفر گروه آزمایش و 24 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک (جنسیت، تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، سابقه کار) همتاسازی شدند . سپس در هر دوگروه پیش آزمون اجرا گردید و پس از مداخله ی آموزشی که شامل برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی در گروه آزمایش بود، پس آزمون و به فاصله یک ماه بعد نیز آزمون پیگیری برگزار گردید . برای اجرای آزمون ها ، از با روایی وپایایی مناسب استفاده شد. نتایج به دست HSE پرسشنامه استرس شغلی آمده حاکی از کاهش معنادار استرس شغلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس 0.05 بود در زیر مقیاس های استرس شغلی فقط در p< ازمداخله ی آزمایشی در سطح 0.05 کاهش معنادار مشاهده شد ، در p< در سطح « ارتباط » و « حمایت همکار » دو بعد سایر زیرمقیاس ها(تقاضا، کنترل، حمایت مسئول، نقش و تغییرات ) تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Communication Skills Training on Job-related Stress of the Experts

نویسندگان [English]

  • S.A Kazemi 1
  • H Javidi 2
  • M Aram 3
چکیده [English]

This paper reports a study of the effect of communication skills training on job-related stress of the experts of Shiraz Municipality. The study involved a semi-experimental design with pre-test-post-test and control and experimental groups. A total of 46 experts, sampled from among all experts working in Shiraz municipality drawing on cluster sampling strategy, participated in the study. They were randomly assigned to the experimental (N=22) and control (N=24) groups. To ensure the homogeneity of the groups, demographic characteristics including sex, educational level, age, marital status and work experience of the participants were taken into account. Both groups were pre-tested and then the experimental group received communication skills training. Both groups were administered a post-test and after an interval of one month a follow-up test. The instrument of the study included a questionnaire (HSE) on job-related stress with high validity and reliability. The research findings indicated that there was no significant difference between job-related stress levels of the groups except for the two subscales “colleagues’ support” and “relationship” at the level of 0.05.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Communication Skills
  • Communication skills training
  • stress
  • Job related stress
 آزاد مرزآبادی، اسفندیار، طرخورانی، حمید ( 1386) بررسی ارتباط بین استرسهای شغلی
و رضایتمندی شغلی کارکنان، مجله علوم رفتاری، دوره 1، شماره 1، صفحات 121-129.
بیک زاده، جعفـر(1376) بررسـی عوامـل اسـترسزای سـازمانی بـر عملکـرد شـغلی کارکنـان
سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مـدیریت، دانشـگاه
آزاد اسلامی واحد کرمان.
راس، رندال، آلتمایر، الیزابـت، ترجمـه خواجـه پـور، غلامرضـا (1385) اسـترس شـغلی،
تهران:انتشارات بازتاب، چاپ اول.
رضایی، شادی؛ حسینی، محمـدعلی و فلاحـی خشـکناب، مسـعود (1385) تـاثیر آمـوش
مهارتهای ارتباطی بر میـزان اسـترس شـغلی پرسـنل پرسـتاری شـاغل در مراکـز توانبخشـی
شهرستانهای ری، تهران و شمیرانات در سال 1382، مجلـه دانشـکده پزشـکی دانشـگاه علـوم
پزشکی تهران، دوره 64، شماره 1، صفحات 21-26 .
سلیمی، قربانعلی، قضاوی، منصـوره (1379) بررسـی عوامـل مـوثر در اسـترس شـغلی از
دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتـی اصـفهان، مجلـه دانـش و پـژوهش دانشـگاه آزاد
اسلامی واحد خوراسگان، شماه 5، صفحات 59-80.
فانی، علی اصغر وعرب کلمری، محبوبه (1384) تـاثیر موانـع ارتبـاط فـردی بـر تعـارض
سازمانی، مجله تدبیر، شماره163، صفحات 33-37.
مهمــانفر، محمدحســین (1384) بررســی تاثیراســترس و تعــارض در عملکــرد کارکنــان
شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرودربخش آب وفاضلاب استان گیلان و ارائـه مـدل تبیـین
گردر این زمینه برای شرکت بهره برداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان گیلان، پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو.
میقانی، نرجس (1380) بررسی رابطه میزان فشار روانی(استرس) شغلی مدیران و عملکرد آنـان
در دبیرستانهای دخترانه منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران، پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد
گروه علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه الزهرا.
نزهت، محمدرضا (1375) بررسی میزان و منابع اسـترس شـغلی مـدیران آموزشـی اسـتان
فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.
Colligan, Thomas.w , Higgins, Eileen.M (2006), Workplace stress,
Journal of workplace behavioral health , vol:21:2, pp. 89-97. 
Farber, B.A (2000), Understanding and training burnout in a
changing culture, psychotherapy in practice, vol. 65:5, pp. 589-594.
HSE(Health and Sofety Executive) (2009), Managing the causes of
work-related stress, Published by HSE, ISBN: 978 0 7176 6273 9.
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg218.pdf.
Palmer, Stephen, Cooper, Cary and Thomas, Kate (2004), A model
of work stress, Counselling at work, winter 2004, pp.2-5.
Russel , Daniel.W , Altmaire, Elizabeth and Velzen, Dawn van
(1987), Job-related Stress, social support and burnout among
Classroom teachers , Journal of Applied psychology, vol.72:2 , pp.
269-274.
Sauter, S, Lawrence , M.Michaeil. etal (1999), Stress at work,
DHS(Nlosh) publication, no: 99-101. http://www.edc.gov/niosh.
Smeltzer, Larry.R (1987), The Relationship of Communication
to Work Stress, Journal of Business Communication, Vol.24:2,
pp.47-58.